LV Sesja Rady Miasta Zamość

0
233

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu LV Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się dzisiaj (30.01.br., poniedziałek).

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawy samorządu mieszkańców.
 6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 7. Wybór trzech Przedstawicieli Rady Miasta Zamość w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu w kadencji 2023-2025.
 8. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za IV kwartał 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia petycji z dnia 28 grudnia 2022 r.

2) przyjęcia informacji z działalności Zarządów Osiedli na terenie miasta Zamość za okres 2019 – 2022 oraz zarządzenia wyborów do organów Samorządu Osiedli na kadencję 2023 – 2027,

3) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w jednostce strukturalnej nr 31 – Wschodnia Dzielnica Przemysłowa – część południowa, położony pomiędzy linią kolejową PKP, ul. Aleje Jana Pawła II i ul. Hrubieszowską),

5) zmiany uchwały Nr VI/55/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Zamojskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,

6) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

7) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłków okresowych i zasiłków celowych,

8) zmieniająca uchwałę Nr III/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dla Miasta Zamość “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

9) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Miasta Zamość w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

10) przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,

11)  nadania nazwy skwerowi położonemu na osiedlu Planty w Zamościu,

12) nadania nazwy skwerowi położonemu na osiedlu Planty w Zamościu,

13) „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość”,

14) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

15) określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

16) określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich, dla których Miasto Zamość jest organem prowadzącym,

17) ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych,

18) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

19) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
 2. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Poprzedni artykułPostanowienia noworoczne – czas na pierwsze podsumowanie
Następny artykułDaj coś z siebie. Podziel się krwią
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments