Przed nami Sesja Rady Miasta. O czym debatować będą radni?

0
352

W najbliższy poniedziałek, 28 października w zamojskim Ratuszu odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się jak zawsze o godz. 13. O czym będą debatować Radni? Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Powołanie Komisji skrutacyjnej.

6. Sprawy samorządu mieszkańców.

7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

8. Przygotowanie ulic na terenie miasta Zamość do sezonu zimowego 2019/2020 r.

9. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za III kwartał 2019 r.

10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Z- ców Prezydenta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

11. Opinia Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023.

12. Wybór ławników – podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zamościu na kadencję 2020-2023,
2) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zamościu do orzekania w sprawach z zakresu pracy na kadencję 2020-2023,
3) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencję 2020-2023,
4) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (V)” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
2) zatwierdzenia projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP,
3) nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa,
4) uchwalenia Statutu Miasta Zamość,
5) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
6) uchwalenia Statutu Osiedla Janowice,
7) uchwalenia Statutu Osiedla Karolówka,
8) uchwalenia Statutu Osiedla Kilińskiego,
9) uchwalenia Statutu Osiedla Majdan,
10) uchwalenia Statutu Osiedla Nowe Miasto,
11) uchwalenia Statutu Osiedla Orzeszkowej- Reymonta,
12) uchwalenia Statutu Osiedla Partyzantów,
13) uchwalenia Statutu Osiedla Planty,
14) uchwalenia Statutu Osiedla Powiatowa,
15) uchwalenia Statutu Osiedla Promyk,
16) uchwalenia Statutu Osiedla Rataja,
17) uchwalenia Statutu Osiedla Słoneczny Stok,
18) uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto,
19) uchwalenia Statutu Osiedla Świętego Piątka,
20) uchwalenia Statutu Osiedla Zamczysko,
21) uchwalenia Statutu Osiedla Zamoyskiego,
22) zmiany uchwały nr V/78/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.,
23) uchylenia uchwały Nr XII/136/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
24) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020,
25) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Zamość na rok 2020,
26) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu,
27) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu,
28) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
29) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,
30) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu,
31) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 6 im. Św. Jadwigi w Zamościu,
32) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zamościu, z siedzibą w Zamościu,
33) zmiany uchwały nr IV/52/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Zamościu,
34) zmiany uchwały nr XIII/199/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu,
35) ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 roku,
36) wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Komarów-Osada porozumienia międzygminnego,
37) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość,
38) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
39) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

15. Zapytania i wolne wnioski radnych.

16. Informacje bieżące.

17. Zamknięcie obrad.

Poprzedni artykułPolicyjna akcja “PRĘDKOŚĆ” w pow. zamojskim. Zatrzymano ponad 110 kierowców.
Następny artykułNietrzeźwy wjechał do przydrożnego rowu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments