Bardzo pracowite półrocze strażników miejskich

0
502
GAIA

Zamojska Straż Miejska podsumowała sześć miesięcy swojej działalności w 2019 r. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, Straż podjęła znacznie więcej interwencji. Najwięcej (bo aż 42, 9 proc. wszystkich zdarzeń) odnotowano w obrębie Starego Miasta.

Działania Straży, to nie tylko kontrole, mandaty i upomnienia, jak niektórzy sądzą. Funkcjonariusze przeprowadzają prelekcje i pogadanki z zakresu zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego, szkodliwości zażywania dopalaczy i narkotyków, zapobiegania agresji czy bezpiecznego wypoczynku. Strażnicy chętnie pomagają mieszkańcom i turystom w najróżniejszych sprawach.

 

Prezentujemy podsumowanie działalności Straży Miejskiej w Zamościu w pierwszym półroczu 2019r. (dla porównania- dane w nawiasach odnoszą się do pierwszej połowy 2018 roku).

Ogółem ujawniono 2164 (637) wykroczeń. W 1905 (451) przypadkach delikwentów pouczono, wymierzono 234 (174)mandatów na kwotę 26874,44 zł., skierowano 24 (8) wniosków o ukaranie do Sądu. Kolejny wysoki wskaźnik dotyczy wykroczeń z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Za te wykroczenia Strażnicy wymierzyli 60 mandatów na kwotę 6000, 00 zł., a do Sądu skierowano 9 wniosków o ukaranie.Ogółem strażnicy reagowali 196 razy.

Straż  zaostrzyła swoje reakcje wobec osób spożywających napoje alkoholowe w miejscach publicznych, naruszających porządek i spokój publiczny oraz przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w  komunikacji. Strażnicy ujęli i przekazali Policji 16 (27) osób w związku z podejrzeniem popełnienia przez nich przestępstwa.

– „”Straż spełniając swoją misję ma pełną świadomość służebnej roli wobec mieszkańców. Wszystkie przedsięwzięcia ukierunkowane są na operacjonalizację tej pryncypialnej zasady ustawowej. Jej ucieleśnieniem jest osiągnięcie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, które winno być tożsame z bezpieczeństwem realnym. To kierunkowa dyrektywa naszej służby społecznej” – mówi komendant Straży Miejskiej w Zamościu Marian Puszka.

Strażnicy 96 razy zabezpieczali imprezy publiczne (95). Wylegitymowano ogółem 990 (867) osób, w tym 45 (33)nieletnich. Dokonano 534 kontroli szkół. Do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych odwieziono 237 (88) osób oraz 13 (8) osób do miejsca zamieszkania. W ramach współpracy z Policją przeprowadzono 11 (12) wspólnych patroli. Liczba ta obejmuje wspólne działania ze służbami ruchu drogowego i prewencji Policji.

W analizowanym okresie Straż Miejska zrealizowała 3418 (2820) interwencji, z czego mieszkańcy zgłosili 1771 (1485), instytucje 254 (208), monitoring miejski 894 (729), patrol SM 474 (384) i 25 (14) dyżurny KMP. Aktywność w ujawnianiu sytuacji wymagających interwencji przedstawiała się następująco: Straż Miejska jako całość (monitoring, patrole) – 1368 (1113) a podmioty zewnętrzne(mieszkańcy, instytucje, dyżurny KMP) zgłaszały w 2050 (1707) przypadkach potrzebę interwencji.

Poniższa tabela ilustruje liczbę interwencji w poszczególnych osiedlach. Wynika z niej, że najwięcej tj. 1467(1209)odnotowano w obrębie Starego Miasta, co stanowi 42,9 % całkowitej liczby interwencji. Następne w kolejności w tym zestawieniu jest Osiedle Planty – 224(198) interwencji tj. 6,55 %. Najmniej interwencji odnotowano na osiedlach Rataja, Janowice, Majdan, Zamczysko, odpowiednio 52, 40, 23, 22. W pozostałych osiedlach liczba interwencji mieści się w  przedziale od 204 do 102.

 

Tabela:

PODSUMOWANIE INTERWENCJI OSIEDLAMI

 

Zestawienie ilościowe interwencji realizowanych przez Straż Miejską na poszczególnych osiedlach:
LpOsiedleLiczba interwencji
1Stare Miasto1467
2Planty224
3Nowe Miasto204
4Słoneczny Stok201
5Partyzantów189
6Orzeszkowej-Reymonta171
7Kilińskiego165
8Karolówka164
9Powiatowa149
10Zamoyskiego129
11Promyk116
12Św. Piątka102
13Rataja52
14Janowice40
15Majdan23
16Zamczysko22
Razem3418

 

Ważnym zagadnieniem realizowanym przez Straż Miejską jest kontrola kotłowni i rodzaju opału używanego do ogrzewania budynków w okresie grzewczym (kontrole przeprowadzono

w oparciu o ustawy: Prawo ochrony środowiska, Utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz o Regulamin utrzymania czystości i porządku). Przeprowadzono udokumentowane protokołem 224 (103) kontrole kotłowni CO. Nie stwierdzono przypadków spalania niebezpiecznych materiałów.

Strażnicy, reagując na przypadki nieprawidłowego parkowania, wystawili 1867 (1185) wezwań do wyjaśnienia. Nie wszystkie kończą się zastosowaniem sankcji mandatowych czy skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Gros z nich zakończone jest zastosowaniem pouczenia, które okazuje się wystarczającą reakcją na nieprawidłowości.

W minionym półroczu funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 9 (21) prelekcji i pogadanek z zakresu zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego, szkodliwości zażywania dopalaczy i narkotyków, zapobiegania agresji, bezpiecznego wypoczynku.

Strażnicy wielokrotnie pomagali mieszkańcom i turystom w najróżniejszych sprawach. Prośby dotyczyły między innymi pomocy w odnalezieniu zagubionej osoby, wskazania sposobu dojazdu do określonego miejsca, rozruchu pojazdu, a nawet zaparkowania auta.

– „Prośby kierowane do Straży, nietypowe, niecodzienne są niewątpliwie dowodem zaufania i  pewności, że formacja nie odmówi pomocy”- mówi komendant Straży Miejskiej w Zamościu Marian Puszka.

Skierowano 62 pisma apelujące do mieszkańców o posprzątanie posesji czy wykoszenie działek (znaczna część sygnałów dociera do Straży od samych mieszkańców).

Zimą Straż Miejska monitorowała miejsca pobytu bezdomnych i samotnie mieszkających, w razie potrzeby przewoziła takie osoby do miejsc opieki, wspierała materialnie.

W okresie minionego półrocza strażnicy stosowali 10 (5) razy środki przymusu bezpośredniego. W każdym przypadku zastosowanie środka traktowane jest jako ultima ratio i poprzedzone głęboką analizą przesłanek oraz szczególną starannością w  aspekcie przestrzegania praworządności. Środki stosowane były wobec osób agresywnych w celu przełamania oporu, w szczególności wobec będących pod wpływem alkoholu.

Podkreślić trzeba fakt dobrze układającej się współpracy z wieloma podmiotami mundurowymi i samorządowymi. W szczególności wymienić trzeba wielu Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Policję, Straż Pożarną, Wojsko, Straż Graniczną, Dyrekcje szkół i placówek oświatowych, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Policja, Straż Pożarną, Zakład Karny.

Straż Miejska została powołana 01.05.1991r. Jest samodzielną jednostką organizacyjną, obecnie zatrudnia 21 funkcjonariuszy.

Fotografia poglądowa

Źródło: UM Zamość

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments