Program XXVIII sesji Rady Miasta Zamość

0
1009
fot. Kazimierz Chmiel - Światłoczuły.pl

Dziś o godz 13 w sali Consulatus zamojskiego Ratusza rozpocznie się XXVIII sesja Rady Miasta Zamość VII kadencji. Nad czym obradować będą Radni? Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7.Ocena Stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Zamościa.
8.Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego oraz dyskusja nad pkt 7.
9.Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Zamościa.
10.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zamościu za 2016 r.
11.Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu za 2016 r.
12.Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia oraz dyskusja nad pkt. 11.
13.Przyjęcie Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu za 2016 r.
14.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za rok 2016 oraz zamierzenia na rok 2017.
15.Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia oraz dyskusja nad pkt. 14.
16.Przyjęcie Sprawozdania z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 r. oraz zamierzenia na 2017 r.
17.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za  2016 r.
18.Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia  oraz dyskusja nad pkt. 17.

19.Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2016 r.
20.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.
21.Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia oraz dyskusja nad pkt. 20.
22.Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2016 r.
23. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość,
2/przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,
3/uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
4/dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
5/dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Zamość,
6/określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich, dla których Miasto Zamość jest organem prowadzącym,
7/określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,
8/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zamościu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zamościu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe,
9/stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 Specjalnej w Zamościu, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu, w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 Specjalną, funkcjonującą w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu,
10/likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą – Gimnazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI   Ordynata w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Lwowska 15,
11/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Orla 5, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Orla 5,
12/stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu i Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zamościu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Peowiaków 30 A,
13/stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu i Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu,
14/stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Zamościu w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu i Gimnazjum Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,
15/stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Zamościu,
w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu i Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu,
16/stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Zamościu,
w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 8  im. Orląt Lwowskich w Zamościu i Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu,
17/stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 6 w Zamościu,
w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu i Gimnazjum Nr 6 im. Św. Jadwigi w Zamościu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im.
Tadeusza Kościuszki w Zamościu,
18/stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Śląska 45 A, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu,
19/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Henryka Sienkiewicza w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Lwowska 15 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Lwowska 15,
20/określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
21/zmiany uchwały nr XXV/304/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość,
22/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zamościu w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Zamościu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe,
23/określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Zamość oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
24/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 w Zamościu w Szkołę Policealną Nr 4 w Zamościu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy -Prawo oświatowe,
25/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zamościu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Zamościu,
26/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zamościu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 6 w Zamościu,
27/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zamościu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Zamościu,
28/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu,
29/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5w Zamościu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 w Zamościu,
30/udzielenia dotacji z  budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Zgromadzenia Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu,
31/udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu,
32/udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko- Katolickiej Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu,
33/udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rektoratu Kościoła pw. Św. Katarzyny w Zamościu,
34/zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (ulica Jaworowa, budowa drogi ),
35/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (wymiana starych systemów grzewczych ),
36/zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
37/zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
24. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
25. Zapytania i wolne wnioski radnych.
26. Informacje bieżące.
27. Zamknięcie obrad.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments