Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zamojskiego

0
299

Prezydent Miasta Zamość ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu ul. Ormiańska 30,  22-400 Zamość

 1. Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zamojskiego
  w Zamościu:
 1. Wymagania obowiązkowe:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż na stanowiskach kierowniczych lub trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. niekaranie zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanym z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz.289 z późn. zm.),
 7. stan zdrowia i brak przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. terminowe złożenie kompletu dokumentów.
 1. Wymagania fakultatywne:
 1. wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Zamojskiego w Zamościu,
 2. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz muzeum,
 3. wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji, przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz prawa pracy,
 4. doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz animacji i edukacji kulturalnej,
 5. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Zamojskiego
  w Zamościu,
 6. znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Zamościa,
 7. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,
 8. dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego,
 9. komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem,
 10. zdolności organizatorsko-menedżerskie,
 11. odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji.
 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. kierowanie działalnością Muzeum Zamojskiego w Zamościu, w tym realizacja zadań wynikających z Kodeksu pracy,
 2. zarządzanie finansami oraz mieniem instytucji,
 3. realizacja zadań statutowych,
 4. reprezentowanie instytucji na zewnątrz,
 5. współdziałanie z innymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w rozwijaniu
  i zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa,
 6. pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje Organizatora.
 1. Wymagane dokumenty składane przez kandydatów:
 1. pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu (własnoręcznie podpisany dokument),
 2. opatrzony podpisem życiorys (CV) bez zdjęcia, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i  stażu pracy,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. podpisane oświadczenia: o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, o obywatelstwie, o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii,
 5. odpis lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, działalność gospodarczą (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą,
  za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentów),
 6. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentów),
 7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 289
  z późn. zm.),
 8. opracowaną w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju Muzeum Zamojskiego w Zamościu (programową, organizacyjną i finansową), w perspektywie 3 lat. Parametry dokumentu wraz
  z ewentualnymi załącznikami: maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman rozmiar 12, odstępy między wierszami: 1,5 (wersja papierowa własnoręcznie podpisana, z ponumerowanymi stronami),
 9. w przypadku spełniania wymagań fakultatywnych dokumenty potwierdzające
  ich spełnienie,
 10. do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,
 11. podpisana klauzula informacyjna dotycząca administratora danych osobowych przetwarzanych do celów rekrutacji (klauzula dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość – menu „Inne” > „Nabory”)
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wniosek z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Zamość lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu”,
  na adres: Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość.
 2. Wnioski należy składać do dnia 2 stycznia 2024 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zamość).
 3. Wnioski, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 29 lutego 2024 r.
 5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 6. Wniosek powinien zawierać adres kandydata, nr telefonu, adres e-mail.
 7. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji autorskiej koncepcję funkcjonowania i rozwoju Muzeum Zamojskiego w Zamościu na lata 2024 -2027, która odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia przez uczestników warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień czy braków formalnych w złożonych ofertach.
 8. O dopuszczeniu do postepowania konkursowego oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 9. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 10. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zamojskiego
  w Zamościu, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Zamojskiego w Zamościu oraz programu jego działania. Odmowa zawarcia wyżej wymienionej umowy przez kandydata na dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 11. Dokumenty i informacje, dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum Zamoyskiego w Zamościu można uzyskać w siedzibie Muzeum Zamojskiego, przy ulicy Ormiańskiej 30, 22-400 Zamość, tel.84/6386494 lub na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum-zamojskie.pl. Kandydat
  ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Muzeum Zamojskiego,
  po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci u Pani Anny Cichosz – dyrektora,
  tel. 84 6386494 – 95,  nr  bezpośredni 883 375 550,  [email protected]
 12. Po zakończeniu postępowania konkursowego, wnioski z wymaganymi dokumentami kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Komisje Konkursową, zostaną zwrócone oferentom.
 13. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.zamosc.um.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Zamość (Rynek Wielki 13).
Poprzedni artykułJak znaleźć idealny prezent dla taty?
Następny artykułOgólnopolski sukces sierżant sztabowej Małgorzaty Uszko. Gratulujemy!
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments