Przed nami LXII Sesja Rady Miasta Zamość, o czym będą debatować radni? [PROGRAM]

0
116

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu LXII Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

 

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miasta..
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawy samorządu mieszkańców.
 6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 7. Raport o stanie Miasta za 2022 rok.
 8. Debata nad raportem.

1) głosy mieszkańców,

2) głosy radnych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Zamościa za 2022 rok.
 2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2022 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r.
 3. Opinia Komisji Rady Miasta do pkt. 10
 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca przedłożonej przez Prezydenta Miasta Zamość rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2022 r.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2022 r.
 7. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zamość z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
 8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej.
 9. Wyjaśnienia Prezydenta do uchwały Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia petycji z dnia 11 kwietnia 2023 r.,

2) rozpatrzenia skargi z dnia 14 kwietnia 2023 r.

3) rozpatrzenia skargi z dnia 23 kwietnia 2023 r.

4) sprawiania przez Miasto Zamość pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych,

5) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

6) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy domowej,

7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość obejmującego teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 15 – Zachodnia Karolówka – Cz. Południowa, położony w rejonie ul. Szczebrzeskiej,

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (Jednostka Strukturalna Nr 10 – Janowice – Cz. Południowa, teren przy Alejach 1 – go Maja),

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 39 w ark. 45 mapy ewidencyjnej położonej w Jednostce Strukturalnej Nr 1 – Stare Miasto,

10) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,

11) podania do publicznej wiadomości zamiaru dokonania zmiany statutu Książnicy Zamojskiej im. St. Kostki Zamoyskiego w Zamościu w części dotyczącej lokalizacji i zakresu działania Filii nr 2,

12) przyjęcia “Programu gospodarczego budowy i przebudowy ulic na terenie miasta Zamość w latach 2025-2029”,

13) ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Zamość,

14) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,

15) odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,

16) darowizny nieruchomości stanowiącej mienie gminne,

17) zmiany uchwały dotyczącej Programu “Zamojska Karta Seniora”

18) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

19) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
 2. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

Źródło: UM Zamość
7434b Przed nami LXII Sesja Rady Miasta Zamość, o czym będą debatować radni? [PROGRAM]
Poprzedni artykułUwaga! Kolejne utrudnienia na zamojskich ulicach!
Następny artykułZamojscy uczniowie mistrzami Polski!
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments