Zamość: Poszukiwani ławnicy do sądów powszechnych na kadencję 2024- 2027

0
268

Na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 t.j.) podaję się do wiadomości, że Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu na posiedzeniu w dniu 11 maja 2023 r. ustaliło liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Zamość:

 • do Sądu Okręgowego w Zamościu – 30;

w tym do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych – 2;

 • do Sądu Rejonowego w Zamościu – 5;

w tym do orzekania w sprawach z zakresu pracy – 2;

Tryb wyboru ławników, kryteria, prawa i obowiązki ławników uregulowane są w Rozdziale 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo do ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 t.j.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. Nr 121 poz. 693 ze zm.).

Wybory te przygotowują i przeprowadzają Rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, najpóźniej w październiku 2023 roku.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • Jest nieskazitelnego charakteru;
 • Ukończył 30 lat;
 • Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • Nie przekroczył 70 lat;
 • Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 • Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • Duchowni;
 • Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie gminy:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217; z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Stowarzyszenia:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – wymienione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Obywatele:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:

 • imię (imiona), nazwisko,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • miejsce stałego zamieszkania,
 • własnoręczny podpis – każdej z pięćdziesięciu osób (50) zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za:

wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Uwaga!

Rada gminy przed dokonaniem wyboru zasięga od komendanta wojewódzkiego policji  informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu,
a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Kandydatów na ławników bezpośrednio właściwym radom gmin można zgłaszać – w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku:

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela  oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, pok. Nr 12, w godz. 7.30-15.30

tel. 84 639 29 59 wewn.47

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Zamość www.ugzamosc.bip.lubelskie.p l– w zakładce Wybory – Wybory ławników oraz na stronie www.gminazamosc.pl

 

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2023, poz. 217) – tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr. 121 poz. 693).

Źródło: Gmina Zamość

hammer gae3e6232e 1280 Zamość: Poszukiwani ławnicy do sądów powszechnych na kadencję 2024- 2027

Poprzedni artykułAkademia Zamojska zaprasza na Dzień Bezpieczeństwa Narodowego 2023
Następny artykułDzień Cebularza w Zamościu – publikujemy program
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments