Zapraszamy na LVII Sesję Rady Miasta Zamość, 27 marca 2023 r. (poniedziałek) godz. 13:00 (program sesji)

0
182

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu LVII Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 27 marca 2023 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

 

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawy samorządu mieszkańców.
 6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2022 r.
 8. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za rok 2022 oraz zamierzenia na rok 2023.
 10. Informacja o założeniach do organizacji roku szkolnego 2023/2024 szkół podstawowych, zespołów szkół, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2022 r.,

2) rozpatrzenia petycji z dnia 26 grudnia 2022 r.,

3) przekazania petycji według właściwości,

4)  przekazania petycji według właściwości,

5) obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II,

6) wykorzystywania imienia i autorytetu św. Jana Pawła II do bieżącej walki politycznej,

7) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na terenie Miasta Zamość,

8) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.,

9) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Zamościu z obowiązku wpłaty do budżetu Miasta Zamość części nadwyżki środków obrotowych,

10) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Zamość,

11) zmiany uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość,

12) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Zamość na rok 2023,

13) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Miasta Zamość,

14) zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zamość przy realizacji zadań polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Zamość,

15) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 20 – Zachodnie Przedmieście Lubelskie – Cz. Zachodnia, położony przy ul. Ciepłej),

16) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (Jednostka Strukturalna Nr 24 – Centralna Dzielnica Przemysłowa, teren przy ul. Legionów pomiędzy ul. Jana Kilińskiego i linią kolejową),

17) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków dla Zgromadzenia Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu,

18) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków dla willi przy ul. Władysława Reymonta 23 w Zamościu,

19) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu na lata 2023 – 2026,

20) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

21) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
 2. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
Poprzedni artykułW zamojskim kotle znowu ogromna radość!
Następny artykułNajnowsze oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, stan na dzień 27.03.2023 r.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments