ZAMOŚĆ: Programy mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych

0
262

Miasto Zamość planuje przystąpić do realizacji programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierowanych do osób z niepełnosprawnością: „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie”.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku do PFRON o przyznanie środków finansowych na realizację programów, magistrat prosi osoby z niepełnosprawnością zainteresowane udziałem w programie o kontakt z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu tel. 84 677 66 68 w terminie do 20 lipca 2022r.

 

Program „Mieszkanie dla absolwenta” będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone przez 36 miesięcy.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie równoważne;

– posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Szczegółowe informacje: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/.

 

Program „Dostępne mieszkanie” będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

 

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która:

  • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Szczegółowe informacje: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/.

key gd17baf31e 1920 ZAMOŚĆ: Programy mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych

Poprzedni artykułTragiczny wypadek. Rowerzysta zginął pod kołami volvo.
Następny artykułDyrektor szpitala w Zamościu wybrany. Było trzech kandydatów.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments