“Lockdown” w Urzędzie Miasta Zamość

0
271
grafika : UM Zamość

Od 1 lutego 2022 r. wprowadzone zostaną ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Zamość w  związku ze wzrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

 

– Z uwagi na wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, od 1 lutego 2022 r. Zarządzeniem nr 29/2022 Prezydenta Miasta Zamość z 28 stycznia  2022 r. w sprawie ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów u Urzędzie Miasta Zamość w związku ze wzrostem liczby zakażeń SARS-CoV-2 wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Zamość. Zmiana w sposobie funkcjonowania jest podyktowana koniecznością zminimalizowania narażania zdrowia zarówno interesantów, jak i pracowników Urzędu Miasta Zamość. – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie zamojskiego magistratu.

Urząd Miasta Zamość zwraca się z prośbą do mieszkańców o ograniczenie wizyt w urzędzie oraz apeluje o korzystanie przy załatwianiu spraw z dostępnych form kontaktu telefonicznego, elektronicznego lub wykorzystując platformę ePUAP.

Numery telefonów oraz adresy e-mail do poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Zamość znajdują się na stronach:

http://zamosc.pl/page/25/urzad-miasta.html

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=139

Dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Zamość można wrzucać do urn / pojemników usytuowanych w następujących lokalizacjach:

 • przy ul. Rynek Wielki 13 – w Biurze Obsługi Interesanta w ratuszu – z wyłączeniem wniosków o rejestrację pojazdów kierowanych do Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów,
 • przy ul Partyzantów 10 – wyłącznie w zakresie spraw kierowanych do Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów, Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Oświaty.

Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Wnioski i dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w Urzędzie Miasta Zamość, właściwe dla danego wydziału są do pobrania na stronie internetowej https://umzamosc.bip.lubelskie.pl
w zakładce Struktura organizacyjna ­ Wydziały – Więcej informacji.

Do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów przez Prezydenta Miasta Zamość oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Zamość, które odbywały się w każdy wtorek.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miasta Zamość konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu i godziny wizyty, za wyjątkiem spraw niżej wymienionych.

Numery telefonów do wydziałów Urzędu Miasta Zamość w celu umówienia wizyty:

Urząd Stanu Cywilnego:

– urodzenia: 84 677 24 23

– małżeństwa, odpisy: 84 530 03 61

– zgony: 84 677 23 57

Wydział Finansowy:

– sekretariat Wydziału Finansowego: 84 677 24 00

– w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych: 84 677 24 07, 84 677 23 94

– w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych: 84 677 24 09, 84 677 24 58, 84 677 24 06, informacja o płatnościach: 84 677 24 13

– w sprawie podatku od środków transportowych: 84 677 24 12

– w sprawie opłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi: 84 677 23 17, 84 677 23 09

– w sprawie opłaty skarbowej: 84 677 24 12

– w sprawie opłat z tyt. użytkowania wieczystego, dzierżawy, opłat przekształceniowych: 84 677 23 95.

Wydział Turystyki i Promocji: 84 677 24 19, 84 677 24 94

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków: 84 677 24 72, 84 677 24 77

Wydział Kultury i Sportu:

– kultura: 84 677 24 91

– sport: 84 677 23 04

Wydział Oświaty: 84 677 24 47

Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów:

– rejestracja kierowców i pojazdów: 84 638 21 46

– krajowy transport drogowy: 84 677 24 62

Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych: 84 677 24 44, 84 677 23 16

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych: 84 677 24 43, 84 677 24 76

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 84 677 24 31

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego: 84 677 24 24

Wydział Organizacyjno–Administracyjny: 84 677 23 56

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 84 677 24 83, 84 677 24 89, 84 677 23 26, 84 677 23 13

Biuro Rady Miasta: 84 530 03 15

Zespół Kontroli Finansowej i Audytu: 84 677 23 71, 84 677 23 24

Konieczność telefonicznego umówienia wizyty nie dotyczy:

 • spraw dotyczących ewidencji działalności gospodarczej prowadzonych przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych przy ul. Ormiańskiej 11, parter, p. 3a, z zastrzeżeniem, że wnioski CEIDG-1 przyjmowane są Biurze Obsługi Interesanta znajdującego się w ratuszu przy ul. Rynek Wielki 13,
 • wizyt osób bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych oraz Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych usytuowanych przy ul. Ormiańskiej 11 (kierownik budowy, inspektor nadzoru, projektanci, przedstawiciel Wykonawcy itp.),
 • zgłoszenia zgonu,
 • decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich wydawanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zlokalizowany przez ul. Partyzantów 10,
 • składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zlokalizowany przy ul. Partyzantów 10 i spraw z tym związanych,
 • składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przyjmowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zlokalizowany przy ul. Partyzantów 10,
 • złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz zgłoszenia utraty dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rynek Wielki 13 (oficyna ratusza – wejście od strony Rynku Solnego),
 • spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rynek Wielki 13 (oficyna ratusza – wejście od strony Rynku Solnego),
 • spraw z zakresu ewidencji ludności prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rynek Wielki 13 (oficyna ratusza – wejście od strony Rynku Solnego),
 • składania korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Zamość za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta znajdującego się w ratuszu przy ul. Rynek Wielki 13,
 • dokonania wpłat w kasie Urzędu Miasta Zamość.

Osoby mające problemy z poruszaniem się proszone są o przekazanie tej informacji w momencie rezerwacji wizyty w celu ułatwienia właściwej obsługi.

Zamknięte dla interesantów zostaje wejście do budynku ratusza od strony Rynku Solnego. Z wejścia od schodów na Rynku Wielkim korzystać mogą wyłącznie interesanci Urzędu Stanu Cywilnego po wcześniejszym umówieniu wizyty oraz osoby zgłaszające zgon, w przypadku których wcześniejsze umówienie wizyty nie jest wymagane.

Dodatkowe komunikaty wydziałów znajdują się poniżej.

KOMUNIKAT WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Prosimy, w miarę możliwości, o załatwianie spraw urzędowych, wchodzących w zakres działania Wydziału Finansowego drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], pocztą tradycyjną, poprzez składanie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta lub telefonicznie.

W celu ograniczenia gromadzenia się osób zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowo (na wskazane w decyzjach podatkowych indywidualne numery rachunków bankowych bądź numery rachunków dostępne na stronie https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/) lub poprzez skorzystanie z opłatomatu (usytuowanego w Biurze Obsługi Interesanta).

KOMUNIKAT URZĘDU STANU CYWILNEGO

Zgłoszenie urodzenia dziecka odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Zgłoszenia zgonu, bez wcześniejszego umówienia wizyty, można dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Zamościu, ul. Rynek Wielki 13 (Ratusz) w godz. 7:30 – 14:00 (wtorek 8:00 – 14:00). Wejście do USC tylko od strony Rynku Wielkiego (Ratusz – główne wejście po schodach). Informacje w sprawie zgłoszenia zgonu udzielane są pod nr tel. 84 677 23 57.

Sprawy związane z wydaniem zaświadczeń, dokumentów do ślubu kościelnego lub cywilnego, z uznaniem ojcostwa dziecka, złożenia oświadczeń np. o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego – realizowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu:

– urodzenia – 84 677 24 23 

– małżeństwa – 84 530 03 61

Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wydawania odpisów aktów stanu cywilnego. Wnioski można składać: do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta ul. Rynek Wielki 13, za pośrednictwem platformy e-Puap, pocztą na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Zamościu, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość. Wszelkie informacje w sprawach wydawania odpisów pod numerem 84 530 03 61.

Nadal obowiązuje zawieszenie dyżurów w soboty w sprawach zgłoszenia zgonu.

Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego obowiązują wszystkie wytyczne sanitarne.

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Składanie wniosków o wpis, zawieszenie, zmianę, wznowienie, jak również trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może dokonać bezpośrednio na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny. Osoby nie mające w/w uprawnień proszone są o kontakt z Ewidencją Działalności Gospodarczej pod nr tel. 84 677 24 43, 84 677 24 76 .

Wnioski do CEIDG mogą być również wysłane przesyłką rejestrowaną na adres Urzędu Miasta Zamość lub wrzucane do urny usytuowanej w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, przy ul. Rynek Wielki 13 – w takich przypadkach podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza.

źródło: Urząd Miasta Zamość

Poprzedni artykułObchody 79. rocznicy bitwy pod Lasowcami [PROGRAM WYDARZENIA]
Następny artykułKONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK już dzisiaj! Wstęp wolny
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments