Ponad 170 ofert pracy w Zamościu i regionie + OFERTY ZAGRANICZNE

0
138

Wolne miejsca pracy na dzień 28.06.2021 r.

                                                                                       

                        

         1. Architekt wnętrz                prowadzenie analizy stanu istniejącego,     

                                                    inwentaryzacja wnętrza, określanie         

                                                    uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo,       

                                                    wyposażenie budynku itp.);                  

                                                    – opracowywanie programu                    

                                                    funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;        

                                                    – opracowywanie koncepcji plastycznej;      

                                                    – podejmowanie decyzji projektowych,        

                                                    dotyczących rozwiązań materiałowych i       

                                                    sposobu prowadzenia prac;                   

                                                    – zapewnianie pożądanego oświetlenia        

                                                    wnętrza;                                    

                                                    – zapewnianie wyposażenia wnętrza w         

                                                    wymagane urządzenia sanitarne,              

                                                    elektryczne, wentylacyjne,                  

                                                    zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe       

                                                    itp.;                                       

                                                    – zapewnianie prawidłowej akustyki w        

                                                    projektowanym wnętrzu;                      

                                                    – podejmowanie decyzji plastycznych i       

                                                    kolorystycznych;                            

                                                    – wybór lub projektowanie                   

                                                    poszczególnych sprzętów i urządzeń;         

                                                    – projektowanie nietypowych sprzętów i      

                                                    detali wykończeniowych z określeniem        

                                                    sposobu ich wykonania;                      

                                                    – prowadzenie nadzoru autorskiego przy      

                                                    realizacji projektu wnętrza;                

                                                    – koordynowanie pracy zespołu przy          

                                                    złożonych projektach wielobranżowych        

                                                    (np. sale koncertowe, kina, szpitale);      

                                                    – wykonywanie zadań związanych z            

                                                    podanymi wyżej;                             

                                                    – nadzór nad innymi pracownikami.-          

                                                    wykonywanie bieżących poleceń               

                                                    przełożonego                                

                                                                                                

         2. Asystent inspektora nadzoru branży      – pomoc przy sprawowaniu nadzoru nad        

            budowlanej                              robotami drogowymi przy realizacji          

                                                    inwestycji prowadzonej przez spółkę,        

                                                    – sprawdzanie jakości wykonywanych          

                                                    robót,                                      

                                                    – kontrola terminowości realizacji          

                                                    zadań i miesięcznych rozliczeń dla          

                                                    wykonanych prac,                            

                                                    – uczestnictwo w naradach technicznych      

                                                    odbiorach i kontrolach,                     

                                                    – prowadzenie korespondencji z              

                                                    wykonawcami i innymi podmiotami             

                                                    uczestniczącymi w procesie                  

                                                    inwestycyjnym                               

                                                    – przygotowywanie sprawozdań i raportów     

                                                     z realizowanych zadań.                     

         3. Asystent projektanta                    Uzgodnienia przebiegu sieci                 

                                                    sanitarnych, obsługa urządzień              

                                                    biurowych i programów wspomagających        

                                                    projektowanie.                              

         4. Asystent Projektanta branży drogowej    – wykonywanie opracowań projektowych,       

                                                    koncepcji programowo-przestrzennych,        

                                                    projektów budowlanych i wykonawczych,       

                                                     weryfikacja dokumentacji kontraktowej,     

                                                     reprezentowanie firmy w kontaktach z       

                                                    klientami i innymi uczestnikami procesu     

                                                     inwestycyjnego,                            

                                                                                                

                                                    koordynowanie projektów,                    

                                                    terminowe wykonywanie powierzonych          

                                                   obowiązków oraz ich wykonywanie w taki       

                                                   sposób, aby zapewnić koordynację pracy       

                                                   pozostałych członków personelu,              

                                                    wykonywanie swoich obowiązków sumiennie     

                                                    i odpowiedzialnie w sposób                  

                                                   odpowiadający standardowi staranności,       

                                                   wymaganej od osoby zajmującej się            

                                                   obsługą inwestycji i niepodejmowaniu         

                                                   działań na niekorzyść Pracodawcy.            

                                                                                                

         5. Asystent projektanta branży drogowej    – pomoc przy wykonywaniu opracowań,         

                                                    koncepcji  programowo-przestrzennch,        

                                                    prjektów budowlanych i wykonawczych,        

                                                    -pomoc przy weryfikacji dokumentacji        

                                                    kontraktowej,                               

                                                    -reprezentowanie firmy w kontaktach z       

                                                    klientami i innymi uczestnikami procesu     

                                                     inwestycyjnego,                            

                                                    -pomoc przy koordowaniu projektów,          

                                                    -terminowe wykonywanie powierzonych         

                                                    obowiązków oraz ich wykonywanie w taki      

                                                    sposób, aby zapewnić koordynacje pracy      

                                                    pozostałych członków personelu,             

                                                    -wykonywanie swoich obowiazków              

                                                    sumiennie i odpowiedzialnie w sposób        

                                                    odpowiadający standardowi staranności,      

                                                    wymaganej od osoby zajmującej się           

                                                    obsługą inwestycji i niepodejmowaniu        

                                                    działań na niekorzyść pracodawcy            

         6. Asystenta projektanta branży sanitarnej -wykonywanie opracowań projektowych,        

                                                    koncepcji  programowo-przestrzennych,       

                                                    projektów budowlanych i wykonawczych,       

                                                    -kierowanie zespołem projektowym,           

                                                    -reprezentowanie firmy w kontaktach z       

                                                    klientami i innymi uczestnikami procesu     

                                                     inwestycyjnego,                            

                                                    -koordynowanie projektów,                   

                                                    -terminowe wykonywanie powierzonych         

                                                    obowiązków oraz ich wykonywanie w taki      

                                                    sposób, aby zapewnić koordynację pracy      

                                                    pozostałych członków personelu,             

                                                    -opracowywanie programów                    

                                                    funkcjonalno-przestrzennych i projektów     

                                                     planów budowy, rozbudowy i                 

                                                    modernizacji obiektów budowlanych lub       

                                                    ich części wraz z przyległym terenem,       

         7. Barista                                 Przygotowywanie kaw, pomoc w kawiarni.      

         8. Barman                                  Serwowanie napojów i podawanie posiłków     

                                                     w restauracji.                             

         9. Barman                                  Przygotowywanie i serwowanie drinków,       

                                                    napojów, przyjmowanie zamówień, obsługa     

                                                     gości.                                     

        10. Barman/kelner                           Obsługa baru. Praca w weekendy.             

        11. Brukarz                                 Układanie kostki brukowej                   

        12. Cieśla                                  Wykonywanie prac naprawczych,               

                                                    konserwacyjnych oraz porządkowych na        

                                                    sprzęcie wojskowym, usuwanie usterek,       

                                                    przygotowanie i prowadzenie                 

                                                    dokumentacji z utrzymania sprawności        

                                                    sprzętu jednostki oraz dokumentacji         

                                                    fotograficznej z opisem włącznie,           

                                                    przygotowanie obiektu do prowadzenia        

                                                    szkoleń.                                    

        13. Doradca klienta                         Doradztwo w zakresie oferowanych            

                                                    produktów w dziale budowlanym               

        14. Dozorca domowy                          – Usuwanie (zamiatanie, zbieranie,          

                                                    zmywanie) odpadów i innych                  

                                                    zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń     

                                                     budynku, przeznaczonych do ogólnego        

                                                    użytku oraz z niezabudowanej części         

                                                    nieruchomości tj.: podwórza, przejścia      

                                                    bramy, chodniki, parkingi, zieleńce,        

                                                    – Utrzymanie właściwego stanu               

                                                    sanitarnego miejsc składowania              

                                                    nieczystości stałych,                       

                                                    – Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota      

                                                    chodników i ciągów pieszych, w tym          

                                                    także wpustów deszczowych, zasuw            

                                                    wodnych i gazowych, studzienek              

                                                    ściekowych. Zapobieganie gołoledzi          

                                                    przez posypywanie piaskiem oraz             

                                                    pryzmowanie śniegu po opadach,              

                                                    – Pielęgnowanie zieleńców i kwietników,     

                                                     koszenie traw, usuwanie chwastów,          

                                                    grabienie liści,                            

                                                    – Nadzór nad urządzeniami i sprzętem        

                                                    przeznaczonym do zabaw dla dzieci, w        

                                                    tym niezwłoczne informowanie                

                                                    bezpośredniego przełożonego o usterkach     

                                                     technicznych mogących zagrażać             

                                                    bezpieczeństwu dzieci oraz utrzymanie       

                                                    czystości terenu i urządzeń.                

        15. Drukarz – Operator Drukujących Maszyn   – Przygotowanie maszyn i urządzeń           

            Wielkoformatowych                       zgodnie planem produkcyjnym – Obsługa       

                                                    urządzeń drukujących, tnących i             

                                                    laminujących,                               

                                                    -Obsługa programów w języku ukraińskim      

                                                    – Realizowanie zadań produkcyjnych z        

                                                    zachowaniem norm jakościowych –             

                                                    Identyfikacja i rozwiązywanie bieżących     

                                                     problemów – Nadzór nad realizacją i        

                                                    zgodnością produktu końcowego –             

                                                    Skrupulatne                                 

                                                    wypełnianie dokumentacji – Pakowanie i      

                                                    przekazywanie produktu końcowego firmie     

                                                     kurierskiej – Dbałość o rzetelny           

                                                    przepływ                                    

                                                    informacji                                  

        16. Elektromonter                           Wykonywanie prac elektroinstalacyjnych.     

                                                     Praca na terenie powiatu zamojskiego.      

        17. Elektronik                              Sprzedaż  artykułów elektronicznych,        

                                                    drobne naprawy elektroniczne.               

        18. Fizjoterapeuta                          Obsługa pacjenta korzystającego z           

                                                    zabiegów rehabilitacyjnych.                 

        19. Florysta-sprzedawca                     Układanie( komponowanie) bukietów,          

                                                    wiązanek kwiatowych, obsługa klienta        

                                                    tj. obsługa sprzedażowa.                    

        20. Frezer – tokarz                         Obróbka skrawaniem, obsługa frezerki i      

                                                    tokarki konwencjonalnej                     

        21. Fryzjer                                 Strzyżenie i modelowanie włosów.            

        22. Fryzjer                                 Strzyżenie i modelowanie włosów.            

        23. Fryzjer męski                           Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.          

        24. Główny księgowy                         Pełna księgowość w administracji            

                                                    publicznej                                  

        25. Inspektor ds. społeczno-kulturalnych,   Organizacja i prowadzenie różnych form      

            administracyjnych i samorządu           działalności społeczno-kulturalnej          

                                                    wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,        

                                                    prace biurowe.                              

        26. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-branży – sprawowanie nadzoru inwestorskiego        

             konstrukcyjno-budowlanej               nad robotami konstrukcyjno -budowlanymi     

                                                     przy realizacji Inwestycji                 

                                                    prowadzonych przez Spółkę.                  

                                                    – kontrola jakości wykonywanych robót,      

                                                    wbudowanych elementów i stosowanych         

                                                    materiałów, zgodności robót z warunkami     

                                                     pozwolenia na budowę, przepisami           

                                                    techniczno-budowlanymi, normami i           

                                                    zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku      

                                                    budowy,                                     

                                                    – sprawdzanie jakości wykonywanych          

                                                    robót.                                      

                                                    – kontrola terminowości realizacji          

                                                    zadań i                                     

                                                   miesięcznych rozliczeń dla wykonanych        

                                                   prac, uczestnictwo w naradach                

                                                   technicznych, odbiorach i kontrolach.        

                                                   – sprawdzanie jakości wykonywanych           

                                                   robót. Kontrola terminowości realizacji      

                                                   zadań i miesięcznych rozliczeń dla           

                                                   wykonanych prac, uczestnictwo w naradach     

                                                    technicznych, odbiorach i kontrolach.       

                                                   – prowadzenie korespondencji z               

                                                   Wykonawcami i innymi podmiotami              

                                                   uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym     

                                                   – przygotowywanie sprawozdań i raportów      

                                                   z realizowanych zadań.                       

                                                   – analiza dokumentacji budowlanych i         

                                                   wykonawczych oraz innych dokumentów          

                                                   związanych z realizacją inwestycji,          

                                                   – sprawdzanie kompletności dokumentów        

                                                   przedstawianych przez wykonawcę na           

                                                   każdym etapie realizacji zadań,              

                                                   – pomoc przyprowadzeniu badań i              

                                                   opracowywaniu nowych lub udoskonalonych      

                                                   teorii i metod związanych z budownictwem     

                                                    kon..-bud.                                  

                                                   – uczestnictwo w naradach roboczych na       

                                                   budowie,                                     

                                                   – kontrola zgodności wykonywanych robót      

                                                   z dokumentacją projektową oraz zawartą       

                                                   umową,                                       

                                                   – kontrola finansowa inwestycji oraz         

                                                   kontrola zawartych umów podwykonawczych,     

                                                   – prowadzenie bieżącej korespondencji,       

                                                   – sporządzanie sprawozdań, analiz,           

                                                   notatek i informacji dotyczących             

                                                   realizowanych zadań.                         

                                                   – pomoc przy prowadzeniu dokumentacji        

                                                   budowy;                                      

                                                   – pomoc przyprowadzeniu badań i              

                                                   opracowywaniu nowych lub udoskonalonych      

                                                   teorii i metod związanych z budownictwem     

                                                    drogowym;                                   

                                                   – lokalizowanie i korygowanie błędów i       

                                                   niedokładności wykonawczych;                 

                                                   – pomoc przy prowadzeniu dokumentacji        

                                                   budowy;                                      

                                                   – utrzymywanie kontaktów zawodowych i        

                                                   prowadzenie konsultacji ze specjalistami     

                                                    z innych dziedzin, istotnych dla            

                                                   budownictwa;                                 

                                                     wykonywanie bieżących poleceń             

                                                   przełożonego.                                

                                                                                                

        27. Instalator/ elektromonter               Praca na wysokości, Montaż konstrukcji      

                                                    nośnych. Montaż modułów                     

                                                    fotowoltaicznych, planowanie tras           

                                                    kablowych, Praca na terenie RP              

        28. Instruktor nauki jazdy kategorii BT     Praktyczna nauka jazdy samochodem           

                                                    osobowym oraz ciągnikiem rolniczym          

        29. Inżynier branży elektrycznej            Przygotowanie kosztorysów ofertowych i      

                                                    projektów branży elektrycznej, analiza      

                                                    dokumentacji technicznej, analiza           

                                                    przedmiarów, sporządzanie dkoumentacji      

                                                    budowlanej branzy elektrycznej              

        30. Inżynier budowlany                      Przygotowanie i organizacja budowy,         

                                                    zarządzanie pracą podległych brygad,        

                                                    przygotowanie dokumentów wewnętrznych       

        31. Kasjer – sprzedawca                     Sprzedaż artykułów spożywczo                

                                                    przemysłowych, wykładanie towaru,           

                                                    obsługa klienta.                            

        32. Kasjer – sprzedawca                     Obsługa klienta, obsługa hali,              

                                                    wykładanie towaru.                          

        33. Kelner                                  Obsługa baru i klienta w restauracji.       

                                                    Praca w weekendy Piwiarnia “WARKA”.         

        34. Kelner                                  Obsługa baru i klienta w restauracji.       

        35. Kelner/ka                               Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień,     

                                                     utrzymanie porządku w miejscu pracy.       

        36. Kierowca                                Dowóz towarów                               

        37. Kierowca                                Realizacja zleceń transportowych,           

                                                    sporządzanie dokumentacji przewozowej,      

                                                    praca na terenie kraju i UE.                

        38. Kierowca akwizytor                      Zaopatrywanie lakierników, dowożenie        

                                                    towarów do klienta, sprzedaż oraz           

                                                    oferowanie towarów będących w ofercie       

        39. Kierowca autobusu                       Przewóz osób na terenie RP i UE trasy       

                                                    stałe oraz turystyczne.                     

        40. Kierowca ciągnika siodłowego            Transport towarów na terenie RP i           

                                                    krajów Europy środkowo-wschodniej           

                                                    naczepa typu wywrotka.                      

        41. Kierowca kat. B                         Rozwożenie posiłków z restauracji.          

        42. Kierowca kat. C+E                       Transport międzynarodowy na trasach         

                                                    Polska-Niemcy                               

        43. Kierowca kat. C+E                       Transport towarów na terenie kraju.         

        44. Kierowca międzynarodowy                 Transport towarów na terenie PL, DE, UA     

        45. Kierowca samochodu ciężarowego          Kierowanie i obsługa samochodu              

                                                    ciężarowego do wywozu nieczystości          

                                                    płynnych.                                   

        46. Kierowca samochodu ciężarowego          Transport towarów na terenie kraju.         

        47. Kierowca samochodu ciężarowego          Rozwożenie przesyłek paletowych do          

                                                    klienta na terenie województwa              

                                                    lubelskiego.                                

        48. Kierowca samochodu ciężarowego          Trasnoport towarów przy budowie dróg.       

        49. Kierowca transportu krajowego C+E       Transport towarów, załadunek i              

                                                    rozładunek, prowadzenie dokumentacji        

                                                    drogowej.                                   

        50. Kierowca w transporcie międzynarodowym  Transport towarów w ruchu                   

                                                    międzynarodowym                             

        51. Kierowca/magazynier                     Przewóz materiałów budowlanych, obsługa     

                                                     magazynu.                                  

        52. Kierownik budowy (robót)                Nadzór nad budową dróg, nad                 

                                                    pracownikami, prowadzonymi robotami.        

                                                    Praca na terenie woj. lubelskiego.          

                                                    Istnieje możliwość zakwaterowania.          

                                                    Prace realizowane przez kierowników         

                                                    robót grupy zamojskiej.                     

        53. Konstruktor technolog                   Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej     

                                                     wyrobów produkowanych przez spółkę.        

                                                    Projektowanie pomocy warsztatowych,         

                                                    przyrządów konstrukcyjno  pomiarowych,      

                                                    prototypowanie nowych wyrobów.              

                                                    Opracowanie instrukcji eksploatacyjnej      

                                                    /DTR/ w oparciu o aktualne normy i akty     

                                                     prawne. Opracowanie i wpisywanie do        

                                                    systemu ERP pełnej dokumentacji             

                                                    materiałowej na projektowanie wyroby        

                                                    oraz na wyroby przewidziane do              

                                                    uruchomienia.                               

        54. Kucharz                                 Przygotowywanie potraw, pieczenie           

                                                    chleba, zarządzanie kuchnią.                

        55. Kucharz                                 Przygotowywanie potraw według karty dań     

        56. Kucharz                                 Przygotowanie posiłków z karty dań.         

        57. Kucharz                                 Przygotowywanie posiłków, śniadań z         

                                                    karty dań, zarządzanie zakupami i           

                                                    dostawami, odpowiedzialność za prace w      

                                                    kuchni                                      

        58. Lekarz weterynarii                      Przyjmowanie pacjentów w gabinecie oraz     

                                                     wykonywanie zabiegów chirurgicznych.       

        59. Lektor języka angielskiego              Prowadzenie zajęć grupowych i               

                                                    indywidualnych dla dzieci i młodzieży.      

        60. Magazynier                              Obsługa magazynu                            

        61. Magazynier                              Osoba zatrudniona na tym stanowisku         

                                                    odpowiadać będzie za załadunki,             

                                                    wydawanie towaru z magazynu oraz prace      

                                                    na terenie                                  

                                                   magazynu.                                    

        62. Magazynier                              Przyjmowanie i wydawanie towaru z           

                                                    magazynu materiałów budowlanych             

        63. Magazynier                              – Przyjmowanie towarów do magazynu,         

                                                    – uczestnictwo w odbiorze ilościowym i      

                                                    jakościowym,                                

                                                    – sporządzanie odpowiedniej                 

                                                    dokumentacji,                               

                                                    – wydawanie towarów z magazynu na           

                                                    podstawie dowodów rozchodowych              

        64. Magazynier/kierowca                     Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz      

                                                    do klienta i inne prace magazynowe.         

        65. Majster/kierownik robót budowlanych     Prowadzenie róbót budowlanych w             

                                                    zakresie instalacji sieci                   

                                                    wodno-kanalizacyjnych                       

        66. Mechanik pojazdów samochodowych          Bieżące naprawy pojazdów    samochodowych w tym powypadkowych                         

        67. Mechanik samochodowy    Bieżąca naprawa pojazdów samochodowych,     

                                                     wymiana płynów eksploatacyjnych w          

                                                    pojazdach, wykonywanie prac                 

                                                    demontażowo-montażowych, ustalanie i        

                                                    usuwanie usterek w pojazdach osobowych,     

                                                    wymiana części eksploatacyjnych.           

        68. Monter                             Montaż rolet, verticali, żaluzji            

        69. Monter / konserwator instalacji        Montaż konserwacja instalacji               

            wentylacyjnych i klimatyzacyjnych      wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.          

        70. Monter instalacji i urządzeń   – montaż instalacji sanitarnych             

                                                    (wodno-kanalizacyjne i CO),                

                                                    – wykonywanie robót przygotowawczych        

                                                    związanych z budową sieci komunalnych,      

                                                    – przeprowadzanie kontroli szczelności      

                                                    i drożności instalacji sanitarnych          

        71. Monter instalacji sanitarnych   Wykonywanie prac instalacyjnych i           

                                                    montażowych. Układanie, spawanie i          

                                                    uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich      

                                                    przeznaczenia.                              

        72. Monter mebli                    Kompletowanie elementów stoisk              

                                                    targowych, pasowanie podzespołów,           

                                                    montaż na stanowiskach docelowych           

        73. Monter ogrodzeń              Montowanie ogrodzeń panelowych,             

                                                    murowanych, typu leśnego oraz ogrodzeń      

                                                    autostradowych.                             

                                                    Praca na terenie kraju                      

        74. Monter stolarki budowlanej  Montowanie elementów i podzespołów          

                                                   stolarki budowlanej                         

        75. Murarz                            Prace murarskie na terenie miasta Zamość.                                     

        76. Murarz                            Murowanie ścianek działowych,               

                                                   wykonywanie fundamentów, murów              

                                                   zbrojonych                                  

        77. Murarz                            Praca przy wznoszeniu budynków. Praca       

                                                    na terenie powiatu zamojskiego.             

        78. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu –   Prowadzenie zajęć praktycznych z            

            elektromechanik pojazdów samochodowych  uczniami oraz wykonywanie prac z            

                                                    zakresu diagnozowania i naprawy             

                                                    elektronicznych i elektrycznych układów     

                                                    pojazdów samochodowych                     

        79. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu –  Prowadzenie zajęć praktycznych z            

            mechanik pojazdów samochodowych  uczniami oraz wykonywanie prac z            

                                                    zakresu diagnozowania i naprawy             

                                                    zespołów, podzespołów pojazdów              

                                                    samochodowych                               

        80. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu –   Prowadzenie zajęć praktycznych z            

            mechanizator rolnictwa      uczniami oraz wykonywanie prac z            

                                                    zakresu diagnozowania i naprawy             

                                                    zespołów i podzespołów maszyn               

                                                    rolniczych                                  

        81. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu –   Prowadzenie zajęć praktycznych z            

            mechatronik/elektronik      uczniami oraz montaż,                       

                                                    instalacja,diagnostyka, naprawa             

                                                    urządzeń elektronicznych i                  

                                                    mechatronicznych                            

        82. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu –   Prowadzenie zajęć praktycznej nauki         

            pracownie budowlane         zawodu oraz związanej z tym                 

                                                    dokumentacji dla zawodów: monter robót      

                                                    wykończeniowych w                           

                                                   budownictwie, technik budownictwa            

        83. Nauczyciel przedszkola     Wychowanie przedszkolne zgodnie z           

                                                    obowiązującymi przepisami, opieka nad       

                                                    dziećmi.                                    

        84. Nauczyciel wychowawca przedszkola  Zakres obowiązków nauczyciela               

                                                    wychowania przedszkolnego.                  

        85. Operator koparki               Obsługa koparki                             

        86. Operator koparko-ładowarki    Obsługa koparko-ładowarki                   

        87. Operator maszyn CNC       Obsługa maszyn CNC, frezarki, prasy         

                                                    krawędziowe, gietarki, maszyny tnące.       

        88. Operator maszyn-prasy hydraulicznej     Obsługa prasy hydraulicznej, zakuwanie      

                                                    węży                                        

        89. Operator myjni samochodowej   Obsługa myjni samochodowej, tj.             

                                                    podprowadzanie samochodu pod maszynę        

                                                    przez instruowanie kierowcy w którym        

                                                    miejscu ma ustawić samochód przed           

                                                    myciem; uruchomianie wybranego przez        

                                                    kierowcę programu mycia; kontrolowanie      

                                                    przebiegu procesu mycia pojazdu;            

                                                    bieżące uzupełnianie płynów w maszynie      

                                                    myjącej; dbanie o czystość myjni;           

                                                    przestrzeganie zasad etyki, zasad           

                                                    bezpieczeństwa i higieny pracy oraz         

                                                    stosowanie przepisów prawa dotyczących      

                                                    ochrony przeciwpożarowej i ochrony          

                                                    środowiska.                                 

        90. Operator pilarki taśmowej               Obsługa pilarki taśmowej, konserwacja       

                                                    maszyny, utrzymanie czystości na            

                                                    stanowisku pracy, noszenie desek,           

                                                    brusów.                                     

        91. Operator pras w produkcji drzewnej      Obsługa pras do produkcji drzewnej          

        92. Operator równiarki           Obsługa równiarki. Wykonywanie prac         

                                                    związanych z budową i remontem dróg.        

        93. Operator wózka widłowego    Obsługa wózka widłowego, załadunek i        

                                                    rozładunek towarów, rozmieszczanie          

                                                    towaru w magazynie i produkcji mebli.       

        94. Opiekun ośrodka              Rejestracja turystów w ośrodku              

                                                    wypoczynkowym, dozór mienia, dbanie o       

                                                    porządek w miejscu pracy. Praca w           

                                                    Krasnobrodzie.                              

        95. Osoba sprzątająca            Utrzymanie czystości na powierzonych        

                                                    obiektach.                                  

        96. Osoba sprzątająca            Utrzymanie czystości na powierzonych        

                                                    obiektach, biurowych, socjalnych,           

                                                    sanitarnych, ciągów pieszych klatek         

                                                    schodowych, mycie okien, luster itp.        

        97. Pakowacz                         Pakowanie gotowych podobrazu i krosien      

                                                    malarskich, przygotowywanie do wysyłki      

                                                    do klienta, utrzymywanie porządku na        

                                                    stanowisku pracy.                           

        98. Piekarz                           Wyrabianie i obrabianie ciasta –            

                                                    formowanie na bułki i chleb.                

        99. Piekarz piecowy                Produkcja pieczywa.                         

       100. Pielęgniarka                    Opieka medyczna nad dziećmi.                

       101. Pokojowa                        Utrzymywanie czystości na terenie           

                                                    obiektu, sprzątanie pokoi, zmiana           

                                                    pościeli.                                   

       102. Pokojowa                        Sprzątanie pomieszczeń, dostarczanie i      

                                                    wymienianie pościeli, dbanie o              

                                                    prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia.      

       103. Pomoc hydraulika            Montaż systemów hydraulicznych i            

                                                    wentylacyjnych.                             

       104. Pomoc kuchenna              Obróbka warzyw, pomoc w przygotowywaniu     

                                                     potraw.                                    

       105. Pomoc kuchenna              Przygotowanie produktów i pomoc w           

                                                    przygotowywanie posiłków, dbanie o          

                                                    czystość w miejscu pracy.                   

       106. Pomoc kuchenna             Przygotowywanie posiłków z produktów i      

                                                    półproduktów, utrzymanie czystości na       

                                                    stanowisku pracy.                           

       107. Pomoc kuchenna            Przygotowywanie dań z grilla                

       108. Pomoc kuchenna            Pomoc w przygotowywaniu posiłków            

                                                   zgodnie z kartą dań, dbanie o porządek.     

       109. Pomoc kuchenna/garmażer                 Pomoc przy produkcji wyrobów                

                                                    garmażeryjnych.                             

       110. Pomocnik mechanika                      Praca w warsztacie mechanicznym             

       111. Pomocnik mechanika                      Prace pomocnicze przy pracach               

                                                    naprawczych.                                

       112. Pomocnik mechanika pojazdów             Pomoc w diagnostyce oraz bieżącej           

            samochodowych                           naprawie pojazdów samochodowych.            

       113. Pomocnik młynarza          – załadunek i rozładunek,                   

                                                    – workowanie mąki,                          

                                                    – przygotowywanie worków, etykiet i         

                                                    sznurków,                                   

                                                    – oczyszczanie maszyny workującej,          

                                                                                                

       114. Pomocnik montera instalacji  Pomoc w montażu systemów                    

            fotowoltaicznych                fotowoltaicznych i innych rozwiązań         

                                                    wykorzystujących źródła energii             

                                                    odnawialnej, pomoc w wykonywaniu            

                                                    instalacji elektrycznych.                   

       115. Pomocnik stolarza           Pomoc przy montowaniu i składaniu           

                                                    mebli. W mniejszym stopniu pomoc przy       

                                                    wycinaniu elementów drewnianych w tym       

                                                    szlifowaniu,heblowaniu i frezowaniu.        

       116. Pracownik administracyjny  Obsługa sekretariatu, obsługa klienta.      

       117. Pracownik biurowo-terenowy   Obsługa klienta indywidualnego i            

                                                    hurtowego, obsługa korespondencji,          

                                                    sporządzanie ofert dla klienta,             

                                                    dokonywanie pomiarów stolarki okiennej,     

                                                    sporządzanie dokumentacji                

                                                    produkcyjnej, zamawianie towarów do         

                                                    produkcji, transport towarów do             

                                                    klienta.                                    

       118. Pracownik biurowy           Obsługa klienta stacjonarnie i              

                                                    telefonicznie, przyjmowanie zamówień,       

                                                    tworzenie list zakupów w porozumieniu z     

                                                    kuchnią.                                   

       119. Pracownik biurowy          Bieżąca obsługa biura, wystawianie          

                                                    faktur, przyjmowanie zamówień, obsługa      

                                                    korespondencji mailowej.                    

       120. Pracownik budowlany       Prace budowlane na budowie                  

       121. Pracownik do spraw rozładunku  Obsługa wywrotnicy samochodowej             

                                                    (sterowanie rozdzielnią sterującą           

                                                    wywrotnicy), pomoc przy obsłudze            

                                                    przyczep rolniczych w zakresie              

                                                    otwierania i zamykania burt, kierowanie     

                                                     ruchem samochodowym w obszarze             

                                                    podjazdów rozładukowych, utrzymanie         

                                                    ciągłej czystości w obrębie rozładunku      

                                                    rzepaku.                                    

       122. Pracownik dociepleń budynków  Prace przy docieplaniu budynków i prace     

                                                     murarskie.                                 

       123. Pracownik fizyczny           Praca przy obróbce drewna – produkcja       

                                                    desek i fryzów podłogowych, sortowanie      

                                                    elementów drewnianych                       

       124. Pracownik fizyczny          Montaż elementów szaf rozdzielczych,        

                                                    przełącznic.                                

       125. Pracownik gospodarczy    Wykonywanie drobnych prac naprawczych.      

                                                    Pilnowanie stanu technicznego, porządku     

                                                     na obiekcie i terenie. Przewóz             

                                                    narzędzi do pracy wózkiem elektrycznym.     

                                                     Wywóz do kontenerów odpadów hotelowych     

       126. Pracownik gospodarczy/zaopatrzeniowiec  Utrzymanie porządku, prace porządkowe,      

                                                    drobne naprawy, dowóz materiałów na         

                                                    teren budowy.                               

       127. Pracownik hotelowy-kierowca             Prace pomocnicze w hotelu oraz przewóz      

                                                    osób lub towarów związany z pracą w         

                                                    hotelu.                                     

                                                                                                

                                                                                                

       128. Pracownik obsługi komory tlenowej       Obsługa komory tlenowej, czuwanie nad       

                                                    prawidłowym przebiegiem procesu             

                                                    dotleniania, monitoring pacjenta.           

       129. Pracownik ochrony                       Ochrona fizyczna placu budowy               

       130. Pracownik ochrony                       Wykonywanie zadań zgodnie z regulaminem     

                                                     obserwacji obiektu handlowego,             

                                                    prowadzenie dokumentacji obiektowej.        

       131. Pracownik ogólnobudowlany               Prace ogólnobudowlane.                      

       132. Pracownik ogólnobudowlany               Praca przy dociepleniach.                   

       133. Pracownik produkcji                     Prace przy składaniu okien,                 

                                                    przygotowanie do montażu.                   

       134. Projektant branży drogowej              – wykonywanie opracowań projektowych,       

                                                    koncepcji programowo-przestrzennych,        

                                                    projektów budowlanych i wykonawczych,       

                                                    – weryfikacja dokumentacji                  

                                                    kontraktowej,                               

                                                    – reprezentowanie firmy w kontaktach z      

                                                    klientami i innymi uczestnikami procesu     

                                                     inwestycyjnego,                            

                                                    – koordynowanie projektów,                  

                                                    – terminowe wykonywanie powierzonych        

                                                    obowiązków oraz ich wykonywanie w taki      

                                                    sposób, aby zapewnić koordynację pracy      

                                                    pozostałych członków personelu,             

                                                    – wykonywanie swoich obowiązków             

                                                    sumiennie i odpowiedzialnie w sposób        

                                                    odpowiadający standardowi i                 

                                                    staranności, wymaganej od osoby             

                                                    zajmującej się obsługą inwestycji i         

                                                    niepodejmowaniu działań na niekorzyść       

                                                    pracodawcy.                                 

       135. Projektant branży sanitarnej            – pomoc przy przygotowywaniu                

                                                    komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie      

                                                    z przyjętymi standardami i procedurami      

                                                    oprogramowania, tj.: AutoCAD, Photoshop     

                                                    – tworzenie i nanoszenie zmian w            

                                                    modelach i rysunkach technicznych,          

                                                    począwszy od szkiców, planów oraz           

                                                    pisemnych instrukcji;                       

                                                    – projektowanie, tj. kreślenie rysunków     

                                                     oraz tworzenie plików PDF w celu           

                                                    optymalizacji procesu projektowania;        

                                                    – opracowywanie dokumentacji                

                                                    technicznej;                                

                                                    – zapewnianie wsparcia w ramach             

                                                    projektowania CAD w zakresie funkcji        

                                                    technicznych i konserwatorskich             

                                                    – w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie      

                                                    ręcznych rysunków technicznych.             

                                                    – opracowywanie programów                   

                                                    funkcjonalno-przestrzennych i projektów     

                                                     planów budowy, rozbudowy i                 

                                                    modernizacji obiektów budowlanych lub       

                                                    ich części wraz z przyległym terenem;       

                                                    – pomoc przy czuwaniu nad realizacją        

                                                    projektowanych obiektów w ramach            

                                                    nadzoru autorskiego i budowlanego           

                                                    – archiwizowanie dokumentacji.              

                                                    – wykonywanie bieżących poleceń             

                                                    przełożonego.                               

                                                      przestrzeganie procedur Systemu          

                                                    Zarządzania Jakością                        

                                                    – reprezentowanie firmy w kontaktach z      

                                                    klientami i innymi uczestnikami procesu     

                                                     inwestycyjnego                             

                                                    – drukowanie i powielanie wykonanych        

                                                    dokumentacji projektowych                   

                                                    – wykonywanie opracowań projektowych,       

                                                    koncepcji -programowo-przestrzennych,       

                                                    projektów budowlanych i wykonawczych        

                                                    – weryfikacja dokumentacji projektowej      

                                                    branży sanitarnej                           

                                                    – koordynowanie projektów                   

                                                    – terminowe wykonywanie powierzonych        

                                                   obowiązków oraz ich wykonywanie w taki       

                                                   sposób, aby zapewnić koordynację pracy       

                                                   pozostałych członków personelu.              

                                                   – wykonywanie swoich obowiązków              

                                                   sumiennie i odpowiedzialnie w sposób         

                                                   odpowiadający standardowi staranności,       

                                                   wymaganej od osoby zajmującej się            

                                                   obsługą inwestycji i niepodejmowaniu         

                                                   działań na niekorzyść Pracodawcy.            

                                                                                                

       136. Przedstawiciel handlowy  Pozyskiwanie nowych odbiorców dla           

                                                    firmy, przyjmowanie zamówień od             

                                                    obecnych.                                   

       137. Przewodnik turystyczny  Oprowadzanie turystów po zabytkowej         

                                                  zagrodzie Guciów i okolicy.                 

       138. Robotnik budowlany       Prace ogólnobudowlane, murarskie, prace     

                                                   wykończeniowe, roboty ziemne, praca na     

                                                   terenie miasta Zamość.                     

       139. Robotnik budowlany        Wykonywanie robót ogólnobudowlanych         

       140. Robotnik budowlany        Przygotowanie placu pod kanalizacje         

                                                   burzowe, deszczowe. Układanie płyt,         

                                                   kostki brukowej.                            

       141. Robotnik drogowy           Wykonywanie pracy przy budowie dróg.        

       142. Robotnik gospodarczy      Praca w gospodarstwie. Wykonywanie prac     

                                                    porządkowych oraz prace naprawcze w        

                                                    budynku i wokół budynku, utrzymanie         

                                                    porządku i czystości w wyznaczonych         

                                                    pomieszczeniach, transport zboża.           

       143. Robotnik gospodarczy      Koszenie trawy na terenie Zamościa          

       144. Spawacz                         Spawanie elementów metalowych               

       145. Spawacz                         Przygotowanie elementów do spawania,        

                                                    spawanie konstrukcji stalowych metodą       

                                                    MIG/MAG, ustawianie urządzeń i              

                                                    nadzorowanie ich pracy, dbanie o            

                                                    bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem       

                                                    użytkowania specjalistycznej odzieży        

                                                    ochronnej                                   

       146. Spawacz                         Spawanie aluminiowych konstrukcji,          

                                                    spawanie aluminiowych szaf                  

                                                    telekomunikacyjnych, spawanie               

                                                    konstrukcji stalowych.                      

       147. Spawacz ogrodzeń stalowych   Obsługa urządzeń spawalniczych             

                                                    Odpowiedzialność za wykonywanie             

                                                    bieżących zleceń produkcyjnych.             

                                                    Zapewnienie ciągłości produkcji i           

                                                    rozwiązywanie bieżących problemów.          

                                                    Odpowiedzialność za prawidłowe              

                                                    wykorzystywanie materiałów i narzędzi       

                                                    podczas pracy i kontrolowanie ich           

                                                    zużycia. Nadzór nad bieżącym                

                                                    przestrzeganiem norm jakościowych.          

                                                    Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny       

                                                    pracy i zasad BHP, raportowanie             

                                                    przełożonym bieżących problemów i           

                                                    rozwiązań.                                  

                                                    Zgłaszanie do działu utrzymania ruchu       

                                                    informacji o powstałych awariach i          

                                                    konieczności napraw.                        

       148. Sprzątaczka                    Zadaniem zatrudnionej osoby będzie          

                                                    utrzymywanie czystości w pawilonie          

                                                    handlowym, oraz w pomieszczeniach           

                                                    przynależnych.                              

       149. Sprzątaczka                    Sprzątanie pomieszczeń biurowych i          

                                                    laboratoryjnych                             

       150. Sprzedawca                    Sprzedaż artykułów spożywczych              

       151. Sprzedawca                     Obsługa klienta, układanie towaru.          

       152. Sprzedawca                     Sprzedaż pamiątek związanych z zagrodą      

                                                    i roztoczem.                                

       153. Sprzedawca                    Sprzedaż wyrobu artystycznych: odzież,      

                                                    biżuteria.                                  

       154. Sprzedawca                    Obsługa klienta                             

       155. Sprzedawca                    Przygotowywanie towaru do sprzedaży,        

                                                    kontrola cen i przestrzeganie terminów      

                                                    ważności towarów. Obsługa kasy              

                                                    fiskalnej i sprzedaż towarów.               

                                                    Profesjonalna obsługa klienta.              

       156. Sprzedawca                    Obsługa klienta, wykładanie towarów,        

                                                    obsługa kasy fiskalnej, obsługa             

                                                    termianla płatniczego.                      

       157. Sprzedawca                    Pomoc przy rozmieszczaniu obuwia na         

                                                    półkach w sklepie i magazynie, pomoc        

                                                    przy przyjmowaniu dostaw towaru,            

                                                    sprawdzanie towaru pod względem             

                                                    ilościowym i jakościowym, obsługa           

                                                    klientów, pozyskiwanie nowych klientów      

                                                    poprzez sprzedaż online, obsługa kasy       

                                                    fiskalnej i programu NPos.                  

       158. Sprzedawca                    Sprzedaż artykułów przemysłowych.           

       159. Sprzedawca                    Obsługa klienta, przyjmowanie asortymentu.                                

       160. Sprzedawca                    Obsługa klienta, sprzedaż asortymentu.      

       161. Sprzedawca                    – przyjmowanie dostaw mięsa i jego przetworów,                                 

                                                    – przechowywanie mięsa i jego               

                                                    przetworów w punkcie sprzedaży,             

                                                    – obsługiwanie klientów podczas             

                                                    sprzedaży mięsa i jego przetworów           

                                                    zgodnie ze standardami jakości              

       162. Sprzedawca                    Sprzedaż art. spożywczo- przemysłowych,     

                                                    obsługa klienta.                           

       163. Sprzedawca w stacji paliw   – obsługa klientów w zakresie sprzedaży     

                                                     paliw, zgodnie ze standardami PKN          

                                                    Orlen,                                      

                                                    – obsługa klientów w zakresie sprzedaży     

                                                     produktów i usług będących w ofercie       

                                                    stacji zgodnie ze standardami PKN           

                                                    Orlen,                                      

                                                    – obsługa programów kasowych,               

                                                    – wystawianie dokumentów kasowych,          

                                                    – dbanie o czystość i pozytywny             

                                                    wizerunek stacji paliw                      

       164. Sprzedawca/doradca klienta    Obsługa klienta, doradztwo w zakresie       

                                                    wyposażenia i dekoracji wnętrz.             

       165. Sprzedawca/serwisant      Obsługa klienta w centrum ogrodniczym       

       166. Stolarz                            Montaż elementów i konstrukcji              

                                                    drewnianych, tarasy itp.                    

       167. Stolarz meblowy              Praca przy produkcji mebli.                 

       168. Stolarz meblowy              Cięcie, obróbka klejenie drewna,            

                                                    oklejanie płyt, produkcja mebli.            

       169. Stolarz-cieśla                   Budowa konstrukcji drewnianych domków       

                                                    oraz wykańczanie ich w drewnie.             

       170. Stylistka paznokci            – wykonywanie manicure,                     

                                                    – przedłużanie i zdobienie paznokci         

       171. Szklarz – operator maszyn szklarskich   Cięcie, obróbka szkła, montaż wyrobów       

                                                    szklanych, obsługa maszyn do obróbki szkła.            

       172. Tapicer/oklejacz               Wykonywanie tapicerki meblowej i me     

                                                    tapicerowanych                              

       173. Wulkanizator                   Wymiana ogumienia w samochodach             

                                                    osobowych i ciężarowych.                    

       174. Zarządca obiektu             Stały nadzór nad funkcjonowaniem            

                                                    obiektu w tym zarządzanie zasobami ludzkimi.     

 

Niemcy      Murarz, tynkarz                                                                                      

       Niemcy      Spawacz w aluminium                                                                                  

       Niemcy      Mechanik instalacji przemysłowych                                                                    

       Niemcy      Malarz/Lakiernik (pomocnik)                                                                          

       Niemcy      Mechanik instalacji sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji                                             

       Niemcy      Monter instalacji elektrycznych/Monter-pomocnik                                                      

       Niemcy      Blacharz/Pomocnik blacharza                                                                          

       Niemcy      Technik automatyk/elektronik                                                                         

       Niemcy      Automatyk programista SPS                                                                            

       Niemcy      Kierownik zmiany/Brygadzista przemysłowy                                                             

       Niemcy      Kierowca ciężarówki                                                                                  

       Niemcy      Fizjoterapeuta                                                                                       

       Niemcy      Fizjoterapeuta(2)                                                                                    

       Niemcy      Mechatronik/elektronik                                                                               

       Niemcy      Projektant stron internetowych                                                                       

       Niemcy      Programista aplikacji                                                                                

       Niemcy      Murarz                                                                                               

       Niemcy      Pomocnik w gospodarstwie agroturystyczny                                                             

                                                                                                                        

       Niemcy      Malarz/pracownik ogólnobudowlany                                                                     

       Niemcy      Farmaceuta                                                                                           

       Niemcy      Specjalista/menedżer z zakresu okulistyki                                                            

       Niemcy      Pracownik branży elektrycznej                                                                        

       Niemcy      Monter instalacji – technika sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna                                    

       Niemcy      Piekarz                                                                                              

       Niemcy      Cukiernik                                                                                            

       Niemcy      Kierowca ciężarówki do transportu drewna                                                             

       Niemcy      Monter instalacji elektrycznych                                                                      

       Niemcy      Inżynier budowy maszyn                                                                               

       Niemcy      Elektrotechnik                                                                                       

       Niemcy      Pracownik do obróbki form z metalu                                                                   

       Niemcy      Fizjoterapeuta                                                                                       

       Niemcy      Lakiernik samochodowy                                                                                

       Niemcy      Cieśla szalunkowy/betoniarz                                                                          

       Niemcy      Murarz                                                                                               

       Niemcy      Pracownik produkcyjny w cukiernictwie                                                                

       Niemcy      Monter instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacji                                               

       Finlandia   SPAWACZ (PRACOWNIK W METALU)                                                                         

       Francja     operator CNC                                                                                         

       Niemcy      Komisjoner artykułów spożywczych                                                                     

       Niemcy      Pracownik obsługi klienta ze znajomością języka polskiego                                            

       Norwegia    Kamieniarz                                                                                           

       Norwegia    Pomocniczy pracownik budowlany                                                                       

       Norwegia    Mechanik pojazdow                                                                                    

       Norwegia    Stolarz budowlany/cieśla                                                                             

       Norwegia    Płytkarz/glazurnik                                                                                   

       Czechy      Mechanik samochodowy                                                                                 

       Norwegia    Malarz budowlany                                                                                     

       Norwegia    PRACOWNIK PRODUKCYJNY – PRZETWÓRSTWO KRABÓW                                                          

       Norwegia    Masażysta                                                                                            

       Norwegia    Stolarz/instalator wyposażenia wnętrz                                                                

       Norwegia    PRACOWNIK PRODUKCYJNY – PRZETWÓRSTWO ŁOSOSI                                                          

       Norwegia    Technik dentystyczny                                                                                 

       Czechy      Pracownik odlewni                                                                                    

       Czechy      Pracownik produkcji                                                                                  

       Czechy      Operator maszyn – mechanik                                                                           

       Czechy      Operator produkcji                                                                                 

       Czechy      Blacharz/mechanik samochodowy                                                                        

       Czechy      PRACOWNIK PRODUKCJI WĘŻY CIŚNIENIOWYCH                                                               

       Irlandia    Tester wind                                                                                          

       Belgia      PIEKARZ (anglo lub francuskojęzyczny)                                                                

       Belgia      OBSŁUGA KLIENTA NIEMIECKO JĘZYCZNEGO  VOLVO GROUP                                                    

       Belgia      Inżynier procesu – obróbka metali                                                                    

       Norwegia    Murarz – tynkarz                                                                                     

       Norwegia    Zbrojarz-betoniarz/cieśla                                                                            

       Holandia    Pracownik do uprawy sadzonek roślin doniczkowych                                                     

       Holandia    PRACOWNIK DO ZBIORU, PIELEGNACJI I UPRAWY TRUSKAWEK, MALIN, JEŻYN I PORA                             

       Holandia    Pracownik do sprzątania kempingu                                                                     

       Holandia    PRACOWNIK DO ZBIORU MALIN                                                                            

       Holandia    PRACA PRZY ZBIORACH KWIATÓW  (mieczyki)                                                              

       Holandia    PRACOWNIK DO SORTOWANIA PAKOWANIA SADZONEK TRUSKAWEK                                                 

       Holandia    PRACOWNIK DO ZBIORU MALIN                                                                            

       Holandia    PRACOWNIK DO ZBIORU SAŁATY LODOWEJ                                                                                                                              

          

Szczegółowe informacje na temat ofert na stronie: https://eures.praca.gov.pl/

 

Informacje na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

ul. Pl. Wolności 1 

pok. 13, 14, 15, 22, oraz 8, 7

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

Poprzedni artykułZmiany w programie “Dobry Start 300+”
Następny artykułZa 80 mln zł rozbudowane zostanie sanatorium w Krasnobrodzie.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments