Najnowsze oferty pracy w Zamościu i okolicy

0
421

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

 

Oferowane stanowisko: Asystent do spraw księgowości

Zakres obowiązków: Czynności wspomagające pracę księgowego

Oferowane stanowisko: Asystent Projektanta branży drogowej

Zakres obowiązków: – wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
 weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
 reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 koordynowanie projektów,
 terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
 wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Projektowanie sieci i instalacji gazowych, ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Oferowane stanowisko: Asystent/-ka zarządu

Zakres obowiązków: Administrowanie biurem, prowadzenie rozliczeń, obsługa korespondencji

Oferowane stanowisko: Blacharz – dekarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie obróbek blacharskich i pokryć dachowych.

Oferowane stanowisko: Brygadzista

Zakres obowiązków: Organizacja pracy, nadzór nad grupą pracowników.

Oferowane stanowisko: Cieśla

Zakres obowiązków: Konstruowanie więźby dachowej, obróbka drewna, szalunków, konstrukcje wieńcowe

Oferowane stanowisko: Diagnosta SKP – Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: – wykonywanie badań technicznych pojazdów w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów,
– naprawy mechaniczne pojazdów w autoryzowanym serwisie Opla,
– współpraca z recepcją serwisu
– dbałość o wysoką jakość naprawy

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, fakturowanie, przyjmowanie zleceń, zamawianie części.

Oferowane stanowisko: Elektromechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Naprawa instalacji elektrycznych, diagnostyka samochodowa

Oferowane stanowisko: Fizjoterapeuta

Zakres obowiązków: Fizjoterapia po zabiegach operacyjnych.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie i modelowanie włosów.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

Oferowane stanowisko: Grafik komputerowy

Zakres obowiązków: Obróbka szaty graficznej i projektowanie zleceń. Przygotowywanie plików do druku

Oferowane stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-branży konstrukcyjno-budowlanej

Zakres obowiązków: – sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno -budowlanymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
– kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
– analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
– sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kon..-bud.
– uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,
– kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
– kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;
– lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Oferowane stanowisko: Kamieniarz

Zakres obowiązków: Montaż nagrobków, schodów

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień.

Oferowane stanowisko: Kelner-barman

Zakres obowiązków: – obsługa gości,
– serwowanie napojów,
– podawanie dań

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów, załadunek i rozładunek. 

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Przewóz materiałów budowlanych na terenie województwa

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego kat. C+E

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie kraju

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierowca transportu krajowego C+E

Zakres obowiązków: Transport towarów, załadunek i rozładunek, prowadzenie dokumentacji drogowej.

Oferowane stanowisko: Kierowca zaopatrzeniowiec

Zakres obowiązków: Odpowiedzialny za dostarczanie na miejsce wykonywania usług/zleceń

Oferowane stanowisko: Kierowca-operator maszyn leśnych

Zakres obowiązków: – kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego,
– obsługa maszyn leśnych i podnośnika koszowego

Oferowane stanowisko: Kierowca/żałobnik

Zakres obowiązków: Obsługa pogrzebu

Oferowane stanowisko: Kierownik betoniarni

Zakres obowiązków: Zamawianie towaru, rozliczanie, nadzorowanie produkcji betonu

Oferowane stanowisko: Kierownik produkcji w tartaku

Zakres obowiązków: Nadzór nad pracą w tartaku, przyjmowanie i realizacja zamówień, zarządzanie zespołem

Oferowane stanowisko: Konstruktor

Zakres obowiązków: Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej, projektowanie maszyn i urządzeń

Oferowane stanowisko: Kontroler jakości

Zakres obowiązków: Ocena jakości surowca przyjmowanego do zakładu, pobieranie prób, monitorowanie jakości wyrobów gotowych.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie manicure, pedicure i zabiegów kosmetycznych

Oferowane stanowisko: Księgowa/y

Zakres obowiązków: Znajomość przepisów Ustawy o VAT w zakresie odliczania podatku vat i prowadzenie rejestrów dla potrzeb tego podatku;
Znajomość przepisów ustawy o CIT odnośnie rozliczenia podatkowego kosztów;
Prowadzenie ewidencji rozrachunków i ich wycena do sprawozdania zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;
Sporządzanie przelewów;
Obsługa kasy fiskalnej.

Oferowane stanowisko: Księgowa/y

Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej księgowości, obsługa programu kadrowo-płacowego.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Obsługa kuchni, ogólna gastronomia.

Oferowane stanowisko: Kuchar

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków dietetycznych.

Oferowane stanowisko: Kucharz/pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w kuchni, pomoc w przygotowaniu posiłków z karty dań.

Oferowane stanowisko: Kucharz/szef kuchni

Zakres obowiązków: Prowadzenie kuchni w restauracji, której główną cechą jest sezonowość – w ruchliwym sezonie letnim (mniej więcej od maja do września) z asystą pomocy kuchennych, poza sezonem, gdy zamówień jest niewiele – samodzielnie. W tym m. in.: przygotowywanie listy produktów do zamówień; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności i wypełnianie dostarczonych przez pracodawcę rejestrów z tym związanych; utrzymywanie miejsca pracy w porządku i czystości.

Oferowane stanowisko: Laborant

Zakres obowiązków: Prowadzenie badań laboratoryjnych z użyciem chromatografii gazowej lub cieczowej, wykonywanie analiz fizykochemicznych, kontrolę wybranych etapów procesu suszenia, ekstrakcji, destylacji, dekarboksylacji, dopuszczenie surowca do procesu ekstrakcji, archiwizowanie próbek, interpretację i archiwizację wyników.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Obsługa klientów w magazynie, konfekcjonowanie i przygotowanie towaru według specyfikacji załadunkowych, bieżące liczenie i sprawne sprawdzanie stanów magazynowych, nabywanie umiejętności prowadzenia okresowych inwentaryzacji towarów, prawidłowe gospodarowanie odpadami i opakowaniami.

Oferowane stanowisko: Magazynier-kierowca

Zakres obowiązków: Ważenie towarów i układanie w chłodni, dowóz do klienta na terenie miasta.

Oferowane stanowisko: Majster/kierownik robót budowlanych

Zakres obowiązków: Prowadzenie robót budowlanych w zakresie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnych

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Naprawa i dokonywanie przeglądów samochodów, wykonywanie napraw mechanicznych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: – sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych podzespołów i układów pojazdów ciężarowych i osobowych,
– wykonywanie pomiarów diagnostycznych
– przyjmowanie pojazdów ciężarowych i osobowych do naprawy

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych i osobowych

Zakres obowiązków: Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów ciężarowych i osobowych

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych/spawacz

Zakres obowiązków: Prace ślusarskie i mechaniczne przy samochodach ciężarowych, prace spawalnicze przy konstrukcjach stalowych (naczepy)

Oferowane stanowisko: Mistrz warsztatu

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

Oferowane stanowisko: Monter instalacji gazowych

Zakres obowiązków: Montaż i serwis instalacji gazowych w pojazdach samochodowych, montaż instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego.

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji stalowych/kierowca kat. b

Zakres obowiązków: – ustalanie zakresu prac montażowych konstrukcji stalowej;
– przygotowywanie narzędzi, sprzętu do wykonania konstrukcji
stalowej;
– wykonywanie montażu konstrukcji stalowej;
– kontrolowanie jakości wykonanego montażu;
– zabezpieczanie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności;
– transport towarów samochodem typu bus

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Obsługa koparko-ładowarki na terenie budowy prowadzonej przez firmę. 

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Prowadzenie robót ziemnych w zakresie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnych

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń dźwigowych

Zakres obowiązków: Obsługa żurawia obrotowego, podnoszenie, przemieszczanie el. przy użyciu żurawi, dbanie o czystość i sprawność urządzenia

Oferowane stanowisko: Operator wiertnicy horyzontalnej

Zakres obowiązków: Obsługa wiertnicy horyzontalnej. Istnieje możliwość przeszkolenia.

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

Oferowane stanowisko: Operator wytwórni mas bitumicznych

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do produkcji mas bitumicznych. 

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa

Oferowane stanowisko: Pielęgniarka

Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów diagnostycznych, wykonywanie zaleceń lekarskich.

Oferowane stanowisko: Pielęgniarka

Zakres obowiązków: – wykonywanie czynności diagnostycznych w tym dokonywanie pomiarów podstawowych,
– obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej,
– przygotowywanie chorego do badań diagnostycznych,
– zapewnianie jakości opieki pielęgniarskiej/przestrzeganie procedur;

Oferowane stanowisko: PIZZER

Zakres obowiązków: PRODUKCJA CIASTA DO PIZZY. PRZYGOTOWYWANIE SKŁADNIKÓW DO PIZZY. WYPIEK PIZZY W PIECU ELEKTRYCZNYM NA PŁYCIE SZAMOTOWEJ BEZ UŻYWANIA KRATEK DO PIZZY TZW. SCREENÓW. PIZZE WYKRĘCANE RĘCZNIE.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Prace porządkowe, sprzątanie pokoi (10 apartamentów) 2-3 razy w tyg. po 4h (w sezonie więcej), praca w godz. 10-14

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu potraw kuchni tureckiej. Pilnowanie czystości na swoim stanowisku pracy.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna/garmażer

Zakres obowiązków: Pomoc przy produkcji wyrobów garmażeryjnych.

Oferowane stanowisko: Pracownik biura ubezpieczeń

Zakres obowiązków: Kontakt z klientami, ofertowanie, zawieranie umów, obsługa posprzedażowa

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta indywidualnego i hurtowego, obsługa korespondencji, sporządzanie ofert dla klienta, dokonywanie pomiarów stolarki okiennej, obsługa produkcji, sporządzanie dokumentacji produkcyjnej, zamawianie towarów do produkcji, transport towarów do klienta.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy/asystentka zarządu

Zakres obowiązków: Przygotowywanie przetargów, obsługa klientów, przyjmowanie/wysyłka korespondencji i przesyłek, wystawianie faktur i paragonów, prowadzenie biura

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy/terenowy.

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie uzgodnień w terenie, wprowadzanie danych – MS Excel

Oferowane stanowisko: Pracownik do spraw ubezpieczeń

Zakres obowiązków: Obsługa klientów w branży ubezpieczeń i finansów

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Pomoc przy wykonywaniu tynków tradycyjnych i innych robót budowlanych

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany – murarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac murarskich

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji

Zakres obowiązków: Rozładunek i załadunek owoców, sortowanie owoców.

Oferowane stanowisko: Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej

Zakres obowiązków: Samodzielne projektowanie konstrukcji budowlanych

Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: – pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– projektowanie, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.
– opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
– przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
– weryfikacja dokumentacji projektowej branży sanitarnej
– koordynowanie projektów
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy/kierowca

Zakres obowiązków: Sprzedaż, ekspozycja, dbanie o stany magazynowe, przyjmowanie zamówień, praca na terenie woj lubelskiego, sprzedaż towarów branża FMCG.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Konsultacje psychologiczne z uczestnikami, praca w zespole wspierająco-aktywizującym

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: 1. Udzielanie pomocy interwencyjnej, psychologicznej i wsparcia osobom zgłaszającym się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
2. Przyjęcia osób w kryzysie do Hostelu.
3. Współpraca z policją, sądami i prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, poradniami leczenia uzależnień i poradniami zdrowia psychicznego na terenie miasta Zamość.
4. Diagnozowanie sytuacji problemowej osób zgłaszających się do Ośrodka w zakresie konieczności udzielenia pomocy specjalistycznej.
5. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej o charakterze krótkoterminowym.
6. Prowadzenie interwencji kryzysowej.
7. Podejmowanie interwencji środowiskowych na rzecz osób i rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych.
8. Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie materiałów, wniosków, sprawozdań, zestawień i informacji.
9. Współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów indywidualnych klienta oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
10. Uczestnictwo w grupach roboczych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
11. Prowadzenie zajęć, grup wsparcia oraz spotkań, warsztatów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym na terenie ośrodka i w instytucjach współpracujących,

Oferowane stanowisko: Psycholog 

Zakres obowiązków: Praca z dziećmi dorosłymi, wykonywanie testów psychologicznych do ustalenia diagnozy i zaprogramowanie terapii dla pacjentów poradnii.

Oferowane stanowisko: Referent/asystent do spraw organizacji transportu nienormatywnego

Zakres obowiązków: -wnioskowanie i pozyskiwanie pozwoleń na przejazd pojazdów z ładunkiem nienormatywnym na terenie Polski oraz krajów Europy zachodniej (głównie Niemcy),
-dysponowanie pojazdami do pilotażu pojazdów z ładunekiem nienormatywnym

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane na terenie Zamościa

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Przygotowanie placu pod kanalizacje burzowe, deszczowe, układanie płyt, kostki brukowej.

Oferowane stanowisko: Robotnik fizyczny

Zakres obowiązków: Układanie, montowanie, pomoc przy układaniu desek, odbiór drewna

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Sprzątanie terenu zewnętrznego, koszenie i inne prace gospodarcze.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Koszenie trawy na terenie Zamościa

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Serwis sprzętu AGD

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i biurowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych, obsługa klienta, towarowanie sklepu. Praca w Krasnobrodzie.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca internetowy

Zakres obowiązków: Wprowadzanie danych do systemu, dodawanie i aktualizacja produktów, aktualizowanie danych sklepu internetowego, obsługa zamówień

Oferowane stanowisko: Sprzedawca internetowy

Zakres obowiązków: Obsługa sprzedaży internetowej

Oferowane stanowisko: Ślusarz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie elementów do dalszej obróbki.

Oferowane stanowisko: Wychowawca/opiekun

Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi do lat 3.

 

Więcej informacji na temat powyższych ofert znajdziecie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

Poprzedni artykułNowy funkcjonariusz w szeregach zamojskiej policji
Następny artykułKoronawirus. Place zabaw w Gminie Zamość zamknięte.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments