100 nowych ofert pracy w Zamościu i okolicy

0
857

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

 

1.

Arborysta

Praca w branży zieleni, wycinka drzew i gałęzi przy liniach elektroenergetycznych przy drogach na terenie powiatu zamojskiego. Praca na wysokości.

2.

Asystent Projektanta branży drogowej

– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
 weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
 reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 koordynowanie projektów,
 terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
 wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.  

3.

Asystent projektanta instalacji sanitarnych

Projektowanie sieci i instalacji gazowych, ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.

4.

Blacharz – dekarz

Wykonywanie obróbek blacharskich i pokryć dachowych.

5.

Brygadzista

Organizacja pracy, nadzór nad grupą pracowników.

6.

Cieśla

Konstruowanie więźby dachowej, obróbka drewna, szalunków, konstrukcje wieńcowe

7.

Diagnosta SKP – Mechanik samochodowy

– wykonywanie badań technicznych pojazdów w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów,
– naprawy mechaniczne pojazdów w autoryzowanym serwisie Opla,
– współpraca z recepcją serwisu
– dbałość o wysoką jakość naprawy

8.

Doradca klienta

Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale budowlanym

9.

Elektromonter

Obsługa, naprawa i sterowanie urządzeń elektrycznych, montowanie oraz konserwacja różnego rodzaju instalacji elektrycznych, monitorowanie prawidłowego działania urządzeń elektrycznych i maszyn.

10.

Fryzjer

Strzyżenie i modelowanie włosów.

11.

Glazurnik

Układanie glazury i terakoty.

12.

Główny księgowy

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego,  opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

13.

Grafik komputerowy

Obróbka szaty graficznej i projektowanie zleceń. Przygotowywanie plików do druku

14.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-branży konstrukcyjno-budowlanej

– sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno -budowlanymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
– kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
– analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
– sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kon..-bud.
– uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,
– kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
– kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;
– lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
  wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

15.

Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

16.

Kelner

Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień.

17.

Kelner-barman

– obsługa gości,
– serwowanie napojów,
– podawanie dań

18.

Kierowca

Rozwożenie pieczywa i ciasta na terenie Zamościa i okolic.

19.

Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

20.

Kierowca kategorii. C

Transport towarów na trasach Polska-Ukraina

21.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów, załadunek i rozładunek. 

22.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport odpadów komunalnych na terenie powiatu

23.

Kierowca samochodu ciężarowego kat. C+E

Transport towarów na terenie kraju

24.

Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

25.

Kierowca samochodu dostawczego

Transport towarów na terenie Unii Europejskiej.

26.

Kierowca samochodu dostawczego

-przewożenie towarów zgodnie z poleceniami Pracodawcy na trasach Polska, Ukraina, Rosja
-bieżące kontrolowanie stanu technicznego i koniecznego wyposażenia używanego pojazdu
-wykonywanie innych czynności zleconych przez Pracodawcę w ramach umiejętności i kwalifikacji

27.

Kierowca zaopatrzeniowiec

Odpowiedzialny za dostarczanie na miejsce wykonywania usług/zleceń

28.

Kierowca-operator maszyn leśnych

– kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego,
– obsługa maszyn leśnych i podnośnika koszowego

29.

Kierowca/żałobnik

Obsługa pogrzebu

30.

Kierownik produkcji w tartaku

Nadzór nad pracą w tartaku, przyjmowanie i realizacja zamówień, zarządzanie zespołem

31.

Konstruktor

Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej, projektowanie maszyn i urządzeń

32.

Kontroler jakości

Ocena jakości surowca przyjmowanego do zakładu, pobieranie prób, monitorowanie jakości wyrobów gotowych.

33.

Kosmetyczka

Wykonywanie manicure, pedicure i zabiegów kosmetycznych

34.

Księgowa/y

Znajomość przepisów Ustawy o VAT w zakresie odliczania podatku vat i prowadzenie rejestrów dla potrzeb tego podatku;
Znajomość przepisów ustawy o CIT odnośnie rozliczenia podatkowego kosztów;
Prowadzenie ewidencji rozrachunków i ich wycena do prawozdania zgodnie  z Ustawą o Rachunkowości;
Sporządzanie przelewów;
Obsługa kasy fiskalnej.

35.

Księgowa/y

Prowadzenie pełnej księgowości, obsługa programu kadrowo-płacowego.

36.

Kucharz

Obsługa kuchni, ogólna gastronomia.

37.

Kucharz/pomoc kuchenna

Pomoc w kuchni, pomoc w przygotowaniu posiłków z karty dań.

38.

Kucharz/szef kuchni

Prowadzenie kuchni w restauracji, której główną cechą jest sezonowość – w ruchliwym sezonie letnim (mniej więcej od maja do września) z asystą pomocy kuchennych, poza sezonem, gdy zamówień jest niewiele – samodzielnie. W tym m. in.: przygotowywanie listy produktów do zamówień; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności i wypełnianie dostarczonych przez pracodawcę rejestrów z tym związanych; utrzymywanie miejsca pracy w porządku i czystości.

39.

Laborant

Prowadzenie badań laboratoryjnych z użyciem chromatografii gazowej lub cieczowej, wykonywanie analiz fizykochemicznych, kontrolę wybranych etapów procesu suszenia, ekstrakcji, destylacji, dekarboksylacji, dopuszczenie surowca do procesu ekstrakcji, archiwizowanie próbek, interpretację i archiwizację wyników.

40.

Magazynier

Obsługa klientów w magazynie, konfekcjonowanie i przygotowanie towaru według specyfikacji załadunkowych, bieżące liczenie i sprawne sprawdzanie stanów magazynowych, nabywanie umiejętności prowadzenia okresowych inwentaryzacji towarów, prawidłowe gospodarowanie odpadami i opakowaniami.

41.

Magazynier

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za załadunki, wydawanie towaru z magazynu oraz prace na terenie magazynu.

42.

Magazynier

Sortowanie, układanie towaru. Etykietowanie towaru w języku ukraińskim. Przygotowywanie do eksportu.

43.

Magazynier-kierowca

Ważenie towarów i układanie w chłodni, dowóz do klienta na terenie miasta.

44.

Mechanik samochodowy

Naprawa i dokonywanie przeglądów samochodów, wykonywanie napraw mechanicznych.

45.

Mechanik samochodowy

– sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych podzespołów i układów pojazdów ciężarowych i osobowych,
– wykonywanie pomiarów diagnostycznych
– przyjmowanie pojazdów ciężarowych i osobowych do naprawy

46.

Mechanik samochodowy

Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach, wymiana części eksploatacyjnych.

47.

Mechanik samochodów ciężarowych i osobowych

Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów ciężarowych i osobowych

48.

Mechanik samochodów ciężarowych/spawacz

Prace ślusarskie i mechaniczne przy samochodach ciężarowych, prace spawalnicze przy konstrukcjach stalowych (naczepy)

49.

Mistrz warsztatu

Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

50.

Monter instalacji gazowych

Montaż i serwis instalacji gazowych w pojazdach samochodowych, montaż instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego.

51.

Monter konstrukcji stalowych/kierowca kat. b

– ustalanie zakresu prac montażowych konstrukcji stalowej;
– przygotowywanie narzędzi, sprzętu do wykonania konstrukcji
stalowej;
– wykonywanie montażu konstrukcji stalowej;

– kontrolowanie jakości wykonanego montażu;
– zabezpieczanie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności;
– transport towarów samochodem typu bus

52.

Monter mebli

Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

53.

Monter urządzeń energetyki odnawialnej

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych konstrukcji naziemnych oraz dachowych na różne rodzaje dachu w tym montaż konstrukcji, modułów, optymalizatorów, okablowania i falowników.

54.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

55.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

56.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

57.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

58.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

59.

Ogrodnik – pracownik fizyczny

Pielęgnacja roślin, sadzenie roślin, cebul i kłączy kwiatowych, podlewanie roślin, praca w ogrodach.

60.

Operator działu kotłowni

Dostosowywanie parametrów pracy urządzeń do zgłaszanego zapotrzebowania na energię, obsługa kotłów parowych, turbiny parowej. Prowadzenie zapisów parametrów z odczytów aparatury kontrolno-pomiarowej, prowadzenie książki raportów z przebiegu zmiany, udział w pracach remontowych urządzeń energetycznych.

61.

Operator koparko-ładowarki

Obsługa koparko-ładowarki na terenie budowy prowadzonej przez firmę. 

62.

Operator urządzeń dźwigowych

Obsługa żurawia obrotowego, podnoszenie, przemieszczanie el. przy użyciu żurawi, dbanie o czystość i sprawność urządzenia

63.

Operator urządzeń pakujących – pracownik fizyczny

Obsługa maszyny pakującej podłoże ogrodnicze, umieszczanie spakowanych worków na palety.

64.

Operator wiertnicy horyzontalnej

Obsługa wiertnicy horyzontalnej. Istnieje możliwość przeszkolenia.

65.

Operator wózka widłowego

Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

66.

Operator wytwórni mas bitumicznych

Obsługa maszyn do produkcji mas bitumicznych. 

67.

Opiekun w żłobku

Planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej,
prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego dziecka i jego indywidualnych potrzeb, zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka, kształtowanie samodzielności dziecka, wykonywanie codziennych czynności związanych z karmieniem, myciem, zapewnieniem wypoczynku, przewijaniem, dbanie o prawidłowe żywienie dziecka, nawiązywanie kontaktu z dzieckiem, udzielanie dziecku w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej, współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka.

68.

Osoba sprzątająca

Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

69.

Piekarz

Produkcja pieczywa

70.

Piekarz wafli

Praca przy produkcji wafli.

71.

Pielęgniarka

Wykonywanie zabiegów diagnostycznych, wykonywanie zaleceń lekarskich.

72.

Pilarz-Drwal

Ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew. Praca na terenie powiatu zamojskiego

73.

Pomoc kuchenna

Pomoc w przygotowywaniu potraw kuchni tureckiej. Pilnowanie czystości na swoim stanowisku pracy.

74.

Pracownik biura ubezpieczeń

Kontakt z klientami, ofertowanie, zawieranie umów, obsługa posprzedażowa

75.

Pracownik biurowy

Obsługa klienta indywidualnego i hurtowego, obsługa korespondencji, sporządzanie ofert dla klienta, dokonywanie pomiarów stolarki okiennej, obsługa produkcji, sporządzanie dokumentacji produkcyjnej, zamawianie towarów do produkcji, transport towarów do klienta.

76.

Pracownik biurowy/asystentka zarządu

Przygotowywanie przetargów, obsługa klientów, przyjmowanie/wysyłka korespondencji i przesyłek, wystawianie faktur i paragonów, prowadzenie biura

77.

Pracownik działu handlowego

Obsługa i pozyskiwanie klientów, przygotowywanie ofert, wystawianie dokumentów sprzedaży, współpraca z partnerami handlowymi, współpraca z działem serwisu i Oddziałami firmy, inne obowiązki związane z pracą w dziale handlowym.

78.

Pracownik ogólnobudowlany

Pomoc przy wykonywaniu tynków tradycyjnych i innych robót budowlanych

79.

Pracownik ogólnobudowlany – murarz

Wykonywanie prac murarskich

80.

Pracownik produkcji

Rozładunek i załadunek owoców, sortowanie owoców.

81.

Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej

Samodzielne projektowanie konstrukcji budowlanych

82.

Projektant branży sanitarnej

– pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– projektowanie, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.
– opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;

– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
  przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
– weryfikacja dokumentacji projektowej branży sanitarnej
– koordynowanie projektów
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji                                        i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.  

83.

Przedstawiciel handlowy/kierowca

Sprzedaż, ekspozycja, dbanie o stany magazynowe, przyjmowanie zamówień, praca na terenie woj lubelskiego, sprzedaż towarów branża FMCG.

84.

Psycholog

Konsultacje psychologiczne z uczestnikami, praca w zespole wspierająco-aktywizującym

85.

Referent/asystent do spraw organizacji transportu nienormatywnego

-wnioskowanie i pozyskiwanie pozwoleń na przejazd pojazdów z ładunkiem nienormatywnym na terenie Polski oraz krajów Europy zachodniej (głównie Niemcy),
-dysponowanie pojazdami do pilotażu pojazdów z ładunekiem nienormatywnym

86.

Robotnik budowlany

Prace ogólnobudowlane na terenie Zamościa

87.

Robotnik fizyczny

Układanie, montowanie, pomoc przy układaniu desek, odbiór drewna

88.

Robotnik gospodarczy

Sprzątanie terenu zewnętrznego, koszenie i inne prace gospodarcze.

89.

Robotnik gospodarczy

Koszenie trawy na terenie Zamościa

90.

Spedytor

Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

91.

Sprzątaczka

Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.

92.

Sprzątaczka

Sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i biurowych.

93.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych, obsługa klienta, towarowanie sklepu. Praca w Krasnobrodzie.

94.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż produktów, przyjmowanie towaru.

95.

Sprzedawca internetowy

Wprowadzanie danych do systemu, dodawanie i aktualizacja produktów, aktualizowanie danych sklepu internetowego, obsługa zamówień

96.

Stażysta w dziale utrzymania ruchu – mechanika zakładowa

Uczestnictwo w określaniu przyczyn źródłowych awarii, zapoznanie z planowaniem i organizacją prac w dziale, zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami oraz technikami prewencyjnymi, udział w projektach modernizacyjnych.

97.

Szwaczka

Szycie odzieży w zakładzie szwalniczym

98.

Ślusarz

Przygotowywanie elementów do dalszej obróbki.

99.

Wulkanizator

Osoby chętne do pracy, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

100.

Wychowawca/opiekun

Opieka nad dziećmi do lat 3

 

Więcej informacji na temat ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

Poprzedni artykuł27 – latek chodził i niszczył. Sam nie wie dlaczego
Następny artykułSporo nowych ofert staży w PUP Zamość
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments