75 najnowszych ofert pracy

0
191

Publikujemy oferty pracy aktualne na dzień 08.03.2021r.

Więcej informacji na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

Lp.: 1.
Oferowane stanowisko: Asystent projektanta instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Projektowanie sieci i instalacji gazowych, ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Lp.: 2.
Oferowane stanowisko: Barman

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przyrządzanie napojów i dań ciepłych, utrzymywanie czystosci, serwowanie napojów i dań.

Lp.: 3.
Oferowane stanowisko: Diagnosta SKP – Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: – wykonywanie badań technicznych pojazdów w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów, – naprawy mechaniczne pojazdów w autoryzowanym serwisie Opla,
– współpraca z recepcją serwisu
– dbałość o wysoką jakość naprawy

Lp.: 4.
Oferowane stanowisko: Elektromonter

Zakres obowiązków: Obsługa, naprawa i sterowanie urządzeń elektrycznych, montowanie oraz konserwacja różnego rodzaju instalacji elektrycznych, monitorowanie prawidłowego działania urządzeń elektrycznych i maszyn.

Lp.: 5.
Oferowane stanowisko: Fryzjer
Zakres obowiązków: Strzyżenie i modelowanie włosów.

Lp.: 6.
Oferowane stanowisko: Glazurnik
Zakres obowiązków: Układanie glazury i terakoty.

Lp.: 7.
Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo- księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

Lp.: 8.
Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT
Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Lp.: 9.
Oferowane stanowisko: Kelner
Zakres obowiązków: Obsługa klienta w restauracji.

Lp.: 10.
Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu. Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Lp.: 11.

Oferowane stanowisko: Kierowca kat. C

Zakres obowiązków: Kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości płynnych.

Lp.: 12.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Przewóz materiałów budowlanych na terenie woj. lubelskiego.

Lp.: 13.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie woj. lubelskiego

Lp.: 14.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów, załadunek i rozładunek.

Lp.: 15.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Lp.: 16.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie Unii Europejskiej.

Lp.: 17.

Oferowane stanowisko: Kierowca zaopatrzeniowiec

Zakres obowiązków: Odpowiedzialny za dostarczanie na miejsce wykonywania usług/zleceń

Lp.: 18.

Oferowane stanowisko: Kierowca-sprzedawca

Zakres obowiązków: Dojazd samochodem do handlu obwoźnego i sprzedaż ryb oraz produktów garmażeryjnych.

Lp.: 19.
Oferowane stanowisko: Kierownik produkcji

Zakres obowiązków: Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego. Planowanie i nadzorowanie pracy wydziałów produkcyjnych. Zarządzanie zespołem pracowników (ok.30 osób). Bieżąca współpraca z pozostałymi działami w firmie.

Lp.: 20.
Oferowane stanowisko: Kosmetyczka
Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów, rozlizanie transakcji

Lp.: 21.
Oferowane stanowisko: Księgowa/y

Zakres obowiązków: Znajomość przepisów Ustawy o VAT w zakresie odliczania podatku vat i prowadzenie rejestrów dla potrzeb tego podatku;
Znajomość przepisów ustawy o CIT odnośnie rozliczenia podatkowego kosztów;
Prowadzenie ewidencji rozrachunków i ich wycena do sprawozdania zgodnie z Ustawą o Rachunkowości; Sporządzanie przelewów; Obsługa kasy fiskalnej.

Lp.: 22.
Oferowane stanowisko: Kucharz
Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań Lp.: 23.

Oferowane stanowisko: Kucharz
Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw z karty dań

Lp.: 24.
Oferowane stanowisko: Lekarz dentysta
Zakres obowiązków: Leczenie schorzeń zębów, jamy ustnej.

Lp.: 25.
Oferowane stanowisko: Łaciarz/ posadzkarz do pracy przy wylewkach maszynowych MIXOKRET Zakres obowiązków: Wykonywanie wylewek maszynowych z Mixokreta.

Lp.: 26.
Oferowane stanowisko: Ładowacz nieczystości
Zakres obowiązków: Pomoc przy załadunku odpadów

Lp.: 27.
Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Obsługa klientów w magazynie, konfekcjonowanie i przygotowanie towaru według specyfikacji załadunkowych, bieżące liczenie i sprawne sprawdzanie stanów magazynowych, nabywanie umiejętności prowadzenia okresowych inwentaryzacji towarów, prawidłowe gospodarowanie odpadami i opakowaniami.

Lp.: 28.
Oferowane stanowisko: Mechanik

Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do pracy maszyn i urządzeń mechanicznych. Prace ślusarskie i spawalnicze.

Lp.: 29.
Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym.

Lp.: 30.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy
Zakres obowiązków: Naprawa i dokonywanie przeglądów samochodów, wykonywanie napraw mechanicznych.

Lp.: 31.
Oferowane stanowisko: Mistrz warsztatu

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

Lp.: 32.
Oferowane stanowisko: Monter/ konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Zakres obowiązków: Montaż konserwacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Lp.: 33.
Oferowane stanowisko: Monter izolacji budowlanych

Zakres obowiązków: Klejenie styropianu, układanie tynków, szlifowanie balkonów

Lp.: 34.
Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Lp.: 35.
Oferowane stanowisko: Monter sieci wod-kan i c.o.
Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

Lp.: 36.
Oferowane stanowisko: Murarz
Zakres obowiązków: Praca przy wznoszeniu budynków. Praca na terenie powiatu zamojskiego.

Lp.: 37.
Oferowane stanowisko: Murarz
Zakres obowiązków: Wznoszenie ścian, zbrojenia i szalunki, praca na terenie powiatu zamojskiego

Lp.: 38.
Oferowane stanowisko: Murarz/pracownik dociepleń
Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane przy wykończeniach

Lp.: 39.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych w klasie 8

Lp.: 40.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel fizyki
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych w klasach 7-8

Lp.: 41.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel geografii
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych w klasach 5-8.

Lp.: 42.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

Lp.: 43.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Lp.: 44.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Lp.: 45.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

Lp.: 46.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

Lp.: 47.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel przyrody
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych w klasie 4

Lp.: 48.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych w klasach 4-8 Lp.: 49.
Oferowane stanowisko: Operator CNC

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn typu CNC, praca na produkcji.

Lp.: 50.

Oferowane stanowisko: Operator działu kotłowni

Zakres obowiązków: Dostosowywanie parametrów pracy urządzeń do zgłaszanego zapotrzebowania na energię, obsługa kotłów parowych, turbiny parowej. Prowadzenie zapisów parametrów z odczytów aparatury kontrolno-pomiarowej, prowadzenie książki raportów z przebiegu zmiany, udział w pracach remontowych urządzeń energetycznych.

Lp.: 51.

Oferowane stanowisko: Operator granulatora

Zakres obowiązków: Obsługa urządzenia produkcyjnego – granulatora.

Lp.: 52.

Oferowane stanowisko: Operator ładowarki teleskopowej

Zakres obowiązków: Obsługa ładowarki teleskopowej, dowożenie surowców do produkcji, załadunek towaru. Praca w powiecie tomaszowskim 5 km od Lubyczy Królewskiej. Pracodawca zapewnia dojazd.

Lp.: 53.
Oferowane stanowisko: Operator urządzeń dźwigowych

Zakres obowiązków: Obsługa żurawia obrotowego, podnoszenie, przemieszczanie el. przy użyciu żurawi, dbanie o czystość i sprawność urządzenia

Lp.: 54.
Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

Lp.: 55.

Oferowane stanowisko: Piekarz wafli

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji wafli.

Lp.: 56.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Prace porządkowe, sprzątanie pokoi 2-3 razy w tyg. po 4h (w sezonie więcej), praca w godz. 10-14

Lp.: 57.
Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy/asystentka zarządu

Zakres obowiązków: Przygotowywanie przetargów, obsługa klientów, przyjmowanie/wysyłka korespondencji i przesyłek, wystawianie faktur i paragonów, prowadzenie biura

Lp.: 58.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Pomoc przy wykonywaniu tynków tradycyjnych i innych robót budowlanych

Lp.: 59.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany – murarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac murarskich

Lp.: 60.

Oferowane stanowisko: Pracownik terenowo – biurowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, obsługa korespondencji, sporządzanie ofert dla klienta, dokonywanie pomiarów stolarki okiennej, obsługa produkcji, sporządzanie dokumentacji produkcyjnej.

Lp.: 61.
Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy/kierowca

Zakres obowiązków: Sprzedaż, ekspozycja, dbanie o stany magazynowe, przyjmowanie zamówień, praca na terenie woj lubelskiego, sprzedaż towarów branża FMCG.

Lp.: 62.

 

Oferowane stanowisko: Referent/asystent do spraw organizacji transportu nienormatywnego

Zakres obowiązków: -wnioskowanie i pozyskiwanie pozwoleń na przejazd pojazdów z ładunkiem nienormatywnym na terenie Polski oraz krajów Europy zachodniej (głównie Niemcy), -dysponowanie pojazdami do pilotażu pojazdów z ładunekiem nienormatywnym

Lp.: 63.

Oferowane stanowisko: Rehabilitant

Zakres obowiązków: Rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych, fizjoterapia.

Lp.: 64.

Oferowane stanowisko: Robotnik fizyczny

Zakres obowiązków: Układanie, montowanie, pomoc przy układaniu desek, odbiór drewna

Lp.: 65.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Praca przy hodowli pstrąga.

Lp.: 66.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Lp.: 67.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych

Lp.: 68.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.

Lp.: 69.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: – obsługa klientów bezpośrednich,
– profesjonalne doradztwo odnośnie doboru części zamiennych i sprzedaż produktów SIPMA, – obsługa sklepu internetowego,
– realizacja planów sprzedażowych,
– obieg dokumentacji sprzedażowej,
– ścisła współpraca z działem logistyki, produkcją oraz serwisem
– promowanie produktów i części zamiennych

Lp.: 70.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż farb i lakierów, podłóg, paneli i drzwi

Lp.: 71.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż wyposażenia sypialni.

Lp.: 72.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca wewnętrzny

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przygotowywanie ofert, logistyka dostaw, realizacja zamowień sprzedażowych, obieg dokumentów w oddziale.

Lp.: 73.
Oferowane stanowisko: Stażysta w dziale utrzymania ruchu – mechanika zakładowa

Zakres obowiązków: Uczestnictwo w określaniu przyczyn źródłowych awarii, zapoznanie z planowaniem i organizacją prac w dziale, zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami oraz technikami prewencyjnymi, udział w projektach modernizacyjnych.

Lp.: 74.
Oferowane stanowisko: Telemarketer

Zakres obowiązków: Profesjonalne prowadzenie telefonicznych rozmów handlowych z kontrahentami, pozyskiwanie klientów, pisanie ofert handlowych
CV na [email protected]

Lp.: 75.

Oferowane stanowisko: Wulkanizator
Zakres obowiązków: Osoby chętne do pracy, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

Poprzedni artykułWznowiono remonty na Starym Mieście w Zamościu
Następny artykułCoraz więcej kobiet w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments