Zostań rachmistrzem spisowym. W Zamościu rusza nabór kandydatów

0
686

W kwietniu rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, spis potrwa do 30 czerwca 2021 r. Będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS: https://spis.gov.pl/…/narodowy-spis-powszechny-ludnosci…

Prezydent Miasta Zamość, działając, jako Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Zamość, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzaniem na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021r. spisu powszechnego NSP 2021.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1775, z późn.zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do narodowego spisu powszechnego, zwanego dalej NSP 2021, na terenie Miasta Zamość.
NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00 (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021, termin przeprowadzania spisu może ulec wydłużeniu do 30.09.2021 r.).

Termin składania ofert: 01.02.2021- 09.02.2021

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
•    mieć ukończone 18 lat,
•    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:
1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Zamość. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z  wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
3.    Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
6.    Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
7.    Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
a.    jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b.    format pliku – JPG,
c.    rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
•    przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
•    przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1.przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać:
1.    Zgłoszenie zawierające:
a)    imię (imiona) i nazwisko,
b)    data urodzenia,
c)    adres zamieszkania,
d)    numer telefonu,
e)    adres e-mail.
2.    Oświadczenie zawierające informację o:
a.    posiadaniu obywatelstwa polskiego;
b.    korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
c.    nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
d.    posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
e.    znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
f.    o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
g    zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.

Składanie ofert:
1.    Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: [email protected], platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a)    w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
b)    w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
c)    w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
d)    w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
2.    Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.    Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Zamość oraz w Gminnym Biurze Spisowym w mieście Zamość – nr tel. 84-67-72-381, 84-67-72-427, e-mail: [email protected], [email protected]

GUS: INFORMACJE O SPISIE

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta Zamość: www.zamosc.pl

143013971 245400490499969 6764448891834896435 o Zostań rachmistrzem spisowym. W Zamościu rusza nabór kandydatów

 

Poprzedni artykułNowy sezon – nowe sukcesy zawodników “Agrosu”!
Następny artykułNarkotyki schował w poduszce.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments