GAIA

Na 30 listopada zwołano XXVI Sesję Rady Miasta Zamość. Obrady rozpoczną się o godz. 13:00, a Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.  

Nad czym debatować będą radni?

Porządek obrad publikujemy poniżej:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawy samorządu mieszkańców.

6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu z terenu miasta Zamość, za lata 2019-2020,

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w jednostkach prowadzonych przez miasto Zamość, w tym o wynikach egzaminów, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty za rok szkolny 2019/2020

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Integracji Społecznej w Zamościu,

2) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,

3) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,

4) delegowania radnego na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

5) uchwalenia Programu współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,

6) przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

7) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno – konserwatorskich obiektów pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość,

8) określenia szczegółowych zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe,

9) zatwierdzenia projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP,

10) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 19 – Nowe Miasto – część południowa, teren w rejonie ul. Lutosławskiego),

11) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 19 – Nowe Miasto – część południowa, teren w rejonie ul. Św. Piątka),

12) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 19 – Nowe Miasto – część południowa, teren w rejonie ul. Św. Piątka – ul. Janusza Korczaka – ul. Weteranów),

13) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 27 – Osiedla Przy Obwodnicy – część południowa, teren w rejonie ul. Poprzecznej – ul. Krasnobrodzkiej – ul. Młyńskiej),

14) wyrażenia zgody na wniesienie do Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Zamościu aportu Miasta Zamość w zamian za udziały,

15) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

16) zmiany uchwały nr XIX/321/2020 Rady Miasta z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

17) ustalenia stawki dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Zamościu na 2021 rok.

18) utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Rozliczeniowych w Zamościu” oraz nadania jej statutu,

19) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

20) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.

10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

11. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Komunikaty i informacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

Transmisję z sesji będzie można można śledzić TUTAJ.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments