GAIA

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

 

Oferowane stanowisko: Administrator/Konserwator

Zakres obowiązków: Wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjnych w sklepie (naprawa lub wymiana zawiasów i zamków, klamek).
Wymiana żarówek i świetlówek, wyłączników. Naprawa lub wymiana urządzeń hydraulicznych. Drobne prace remontowe (stolarskie, malarskie itp.).

Oferowane stanowisko: Asystent inspektora nadzoru

Zakres obowiązków: Uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów,
pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy,
– właściwe wypełnianie obowiązków wynikających z podpisanych Umów pomiędzy Pracodawcą a Zamawiającymi w tym zgodnie z dokumentacją kontraktową w zakresie delegowanego stanowiska
reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
Wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.
Każdorazowe odnotowywanie w kalendarzu firmowym wyjść /wyjazdów służbowych w tym narad i Rad Budowy.
Wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową nie objętych niniejszym zakresem a zleconych przez przełożonego.

Oferowane stanowisko: Asystent nauczyciela

Zakres obowiązków: Pomoc w pracy nauczyciela. Praca z dzieckiem z niedostosowaniem społecznym w klasie 8.

Oferowane stanowisko: Asystent/asystentka brokera

Zakres obowiązków: Obsługa administracyjna i techniczna Klientów (kontakt telefoniczny/mailowy)
Wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, zarządzania i wykonywania umów ubezpieczenia
Opracowywaniem zapytań ofertowych do towarzystw ubezpieczeniowych
Asystowanie w procesie prowadzenia negocjacji warunków ubezpieczenia, analizy warunków i zakresu ubezpieczenia
Budowanie i wzmacnianie wizerunku firmy
Działania ukierunkowane na rozbudowę portfela Klientów i pozyskiwanie nowych.

Oferowane stanowisko: Asystentka medyczna

Zakres obowiązków: Obsługa komory hiperbarycznej (tlenoterapia), rejestracja klientów, reklama w mediach społecznościowych.

Oferowane stanowisko: Barman/kelner

Zakres obowiązków: Serwowanie napojów i podawanie posiłków w restauracji. Przygotowywanie dań

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Układanie kostki brukowej, praca na terenie Zamościa i okolic, pracodawca zapewnia dojazd

Oferowane stanowisko: Cukiernik

Zakres obowiązków: Pieczenie ciast, samodzielne przygotowywanie deserów.

Oferowane stanowisko: Cukierni

Zakres obowiązków: Prace przy produkcji wyrobu ciast i drożdżówek

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale budowlanym

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych klientów hurtowych, utrzymywanie relacji biznesowych z klientami, projektantami i wykonawcami, monitorowanie rynku i poszukiwanie szans sprzedażowych, przygotowanie ofert handlowych, negocjowanie warunków, wsparcie klientów wiedzą techniczną na temat produktów, osiąganie wyznaczonych celów handlowych

Oferowane stanowisko: Drukarz – Operator Drukujących Maszyn Wielkoformatowych

Zakres obowiązków: – Przygotowanie maszyn i urządzeń zgodnie planem produkcyjnym
– Obsługa urządzeń drukujących, tnących i laminujących
-Obsługa programów w języku ukraińskim
– Realizowanie zadań produkcyjnych z zachowaniem norm jakościowych
– Identyfikacja i rozwiązywanie bieżących problemów
– Nadzór nad realizacją i zgodnością produktu końcowego
– Skrupulatne wypełnianie dokumentacji
– Pakowanie i przekazywanie produktu końcowego firmie kurierskiej
– Dbałość o rzetelny przepływ informacji

Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: Usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej, okresowe przeglądy systemu instalacji el.

Oferowane stanowisko: Fryzjer/ka

Zakres obowiązków: Ścinanie, czesanie, farbowanie włosów.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: WYkonywanie instalacji hydraulicznych

Oferowane stanowisko: Inżynier automatyk

Zakres obowiązków: Projektowanie układów automatyki, programowanie sterowników PLC, programowanie wizualizacji HMI, SCADA, aktywna współpraca z innymi działami firmy.

Oferowane stanowisko: Inżynier robotyk

Zakres obowiązków: Czynny udział w robotyzacji procesów produkcyjnych, programowanie i optymalizacja stanowisk robotów przemysłowych Fanuc, praca przy projektowaniu stanowisk zrobotyzowanych, aktywne uczestnictwo w procesie planowania poszczególnych etapów realizacji projektów, współpraca i kontakt z dostawcami robotyki, innego sprzętu produkcyjnego i oprogramowania.

Oferowane stanowisko: Inżynier sprzedaży

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie i praca z klientami w terenie, dobór urzadzeń, rozwiązań i polecanie oferty firmy.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klientów, przyjmowanie, rozliczenie zamówień

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: -obsługa gości karczmy w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, sprzątanie stolików, rozliczanie klientów
-obsługa bankietów, imprez okolicznościowych
-przyrządzanie napojów ciepłych i zimnych
-dbanie o czystość na stanowisku pracy

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa baru i klienta w restauracji. Praca w weekendy Piwiarnia „WARKA”.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa gości restauracji. Wydawanie śniadań, obiadów. kolacji. Obsługa grup zorganizowanych, imprez okolicznościowych. Przygotowywanie sali oraz niezbędnej zastawy.

Oferowane stanowisko: Kelner/barman

Zakres obowiązków: Obsługa gości, przygotowanie i wydawanie zamówień

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego – podnośnik koszowy

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Załadunek towaru i dowóz do klienta, pakowanie towaru, wystawianie dokumentów sprzedaży, dbanie o porządek w miejscu pracy

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Kierowanie pojazdem, rozwożenie zamówień do klientów.

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Przewóz osób na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Prowadzenie busa na liniach obsługiwanych przez firmę i codzienna obsługa pojazdu

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie kraju, zabezpieczenie ładunku.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Dostarczanie zamówionych dań pod wskazany adres na terenie miasta.

Oferowane stanowisko: Kierownik produkcji

Zakres obowiązków: Organizacja i zarządzanie procesami produkcyjnymi
Zarządzanie podległym zespołem kierowników wydziałów
Nadzór nad efektywnością produkcji, realizacja założonych celów produkcyjnych
Inicjowanie i prowadzenie działań usprawniających proces produkcyjny
Współpraca z Magazynem, Działem Zakupów i Logistyki, Sprzedażą oraz Działem Technologicznym
Planowanie i nadzorowanie zadań realizowanych w Zakładzie Produkcyjnym pod kątem terminowości, jakości wykonania, wyposażenia zasobów ludzkich i przestrzegania procedur
Zapewnienie bezawaryjnej realizacji procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowymi warunkami BHP.

Oferowane stanowisko: Konserwator

Zakres obowiązków: Wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjnych w budynkach w zakresie instalacji hydraulicznych, wymiana żarówek i świetlówek, wyłączników. Naprawa lub wymiana urządzeń hydraulicznych. Drobne prace naprawcze (wymiana zamków, regulacja drzwi ).

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie usług kosmetycznych w salonie kosmetycznym.

Oferowane stanowisko: Księgowa

Zakres obowiązków: Prowadzenie rejestru przychodów i kosztów podatkowych, rozliczanie podatników VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, dekretowanie oraz księgowanie dokumentów, pełna księgowość.

Oferowane stanowisko: Księgowa/y

Zakres obowiązków: Znajomość przepisów Ustawy o VAT w zakresie odliczania podatku vat i prowadzenie rejestrów dla potrzeb tego podatku;
Znajomość przepisów ustawy o CIT odnośnie rozliczenia podatkowego kosztów;
Prowadzenie ewidencji rozrachunków i ich wycena do prawozdania zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;
Sporządzanie przelewów;
Obsługa kasy fiskalnej.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw kuchni polskiej.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: 1. Sporządzanie potraw
2. Porcjowanie i wydawanie posiłków
3. Sporządzanie listy zakupów

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: Nauczanie języka angielskiego w klasach I-VIII

Oferowane stanowisko: Logopeda

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć i terapii legopedycznej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za załadunki, wydawanie towaru z magazynu oraz prace na terenie magazynu.

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn budowlanych

Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym.

Oferowane stanowisko: Mechanik monter maszyn

Zakres obowiązków: Montaż części mechanicznych i pneumatycznych, naprawa i remonty, testowanie oraz regulacja urządzeń

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Diagnostyka i naprawa samochodów osobowych, wymiana opon

Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykrywanie i usuwanie wad działania instalacji i urządzeń wod.-kan., usuwanie przecieków, montowanie armatury sanitarnej i wodociągowej, konserwacja instalacji wod.-kan.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Oferowane stanowisko: Monter ociepleń budynków

Zakres obowiązków: Prace związane z dociepleniem budynków

Oferowane stanowisko: Monter sieci wod-kan i c.o.

Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Oferowane stanowisko: Monter urządzeń energii odnawialnej

Zakres obowiązków: Montaż instalacji fotowoltaicznych, wykonywanie instalacji elektrycznych. Praca na wysokości. Praca na terenie woj. lubelskiego

Oferowane stanowisko: Nauczyciel bibliotekarz

Zakres obowiązków: Prowadzenie biblioteki szkolnej, zajęcia biblioteczne w wymiarze 5/30 etatu

Oferowane stanowisko: Nauczyciel doradztwa zawodowego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego w szkole w wymiarze 20 godzin w roku szkolnym

Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka rosyjskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych z j. rosyjskiego w klasach 7-8 szkoły podstawowej w wymiarze 6/18 etetu

Oferowane stanowisko: Nauczyciel muzyki

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć muzyki w szkole podstawowej.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel plastyki

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć plastycznych w szkole podstawowej

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Operator koparki

Zakres obowiązków: Prace koparką objęte zleceniem pracodawcy

Oferowane stanowisko: Operator maszyn CNC

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn CNC, tokarki, prasy krawędziowe, maszyny tnące

Oferowane stanowisko: Operator maszyn stolarskich

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn stolarskich

Oferowane stanowisko: Operator nożyc gilotynowych / prasy krawędziowej

Zakres obowiązków: Obsługa w/w maszyn, przygotowanie maszyn do pracy, obróbka materiałów według obowiązujących procedur i programów, wykonywanie detali według rysunku technicznego (pojedyncza lub seryjna produkcja), drobne korekty w programie, bieżące monitorowanie procesu produkcyjnego, kontrola jakości oraz dokonywanie pomiarów produktu końcowego, dbanie o stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy.

Oferowane stanowisko: Operator pras w produkcji drzewnej

Zakres obowiązków: Obsługa pras do produkcji drzewnej

Oferowane stanowisko: Operator robota spawalniczego

Zakres obowiązków: – obsługa robota spawalniczego (CNC),
– kontrola jakości wykonywanych elementów,
– przygotowywanie i ustawianie maszyny,
– nadzór nad prawidłową pracą maszyny,
– praca z rysunkiem technicznym,
– dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn i narzędzi.

Oferowane stanowisko: Operator równiarki

Zakres obowiązków: Obsługa równiarki. Wykonywanie prac związanych z budową i remontem dróg. 

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji

Oferowane stanowisko: Operator wycinarki laserowej do blach / rur i profili

Zakres obowiązków: Obróbka materiałów według obowiązujących procedur i programów, wykonywanie detali według rysunku technicznego (pojedyncza lub seryjna produkcja), monitorowanie procesu produkcyjnego, dbanie o stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy.

Oferowane stanowisko: Operator wypalarki plazmowej

Zakres obowiązków: Cięcie detali na wypalarce, prowadzenie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urzadzenia, dobre wykorzystanie materiałów produkcyjnych podczas palenia detali

Oferowane stanowisko: Opiekun w żłobku

Zakres obowiązków: Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci, wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku, współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka, realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka.

Oferowane stanowisko: Pedagog

Zakres obowiązków: Między innymi:
1) udzielanie wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez poradnictwo pedagogiczne, prowadzenie szkoleń i organizowanie grup wsparcia;
2) prowadzenie naboru, kwalifikowanie, przygotowywanie opinii kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
3) prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych podnoszących ich kwalifikacje oraz udzielanie wsparcia w celu zapobieganiu wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych w formie grup wsparcia.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa, obróbka ciast oraz wypiek

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Przygotowywanie dań z karty menu.

Oferowane stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy

Zakres obowiązków: Praca biurowa, obsługa komputera

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy w serwisie samochodowym blacharsko-lakierniczym

Zakres obowiązków: Przyjmowanie zleceń napraw, zamawianie części, oględziny pojazdu

Oferowane stanowisko: Pracownik dociepleń

Zakres obowiązków: Docieplenia budynków, praca na terenie Zamościa i okolic, pracodawca zapewnia dojazd.

Oferowane stanowisko: Pracownik działu handlowego

Zakres obowiązków: -budowanie włąsnej grupy sprzedażowej,
-realizacja celów sprzedażowych,
-doradztwo klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom z zakresu branży,
-dbanie o pozytywny wizerunek firmy,
-reprezentowanie firmy na targach krajowych i zagranicznych,
-wkład w ciągły rozwój firmy,

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót murarskich na budowach realizowanych przez firmę (na terenie kraju- Nowy Sącz lub w delegacji za granicą – wówczas pracodawca zapewnia przejazd i zakwaterowanie)

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Praca w branży torowej, budowa i rozbiórka torów

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Spawanie plastików

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Montaż elementów szaf rozdzielczych, przełącznic (przyuczenie do powierzonych obowiązków)

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony

Zakres obowiązków: Praca na zasadzie objazdu drogi krajowej nr 74 Jarosławiec – Karp. Praca w godzinach popołudniowych od godz. 17.00 w celu sprawdzenia poprawności działania sygnalizacji świetlnych, sprawdzenie poprawności ustawienia pachołków drogowych i oznakowania drogowego.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Roboty montażowo-budowlane.

Oferowane stanowisko: Pracownik stacji paliw

Zakres obowiązków: Obsługa klientów na stacji paliw.

Oferowane stanowisko: Pracownik szwalni

Zakres obowiązków: Obsługa automatu szyjącego. 

Oferowane stanowisko: Pracownik/Sprzedawca w stacji paliw Orlen

Zakres obowiązków: Obsługa klientów w zakresie sprzedaży paliw, zgodnie ze standardami PKN Orlen, obsługa klientów w zakresie sprzedaży produktów i usług, będących w ofercie stacji, zgodnie ze standardami PKN Orlen, obsługa programów kasowych, wystawianie dokumentów kasowych, dbanie o czystość i pozytywny wizerunek stacji paliw.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Realizacja zadań warsztatu, zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania do funkcjonowania społecznego. Rehabilitacja uczestników warsztatu zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: między innymi:
1) udzielanie wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez poradnictwo psychologiczne i terapię, prowadzenie szkoleń i organizowanie grup wsparcia;
2) sporządzanie co 2 lata w funkcjonujących rodzinach zastępczych opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia przez te osoby funkcji rodziny zastępczej;
3) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;

4) wydawanie kandydatom opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
5) sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno- wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją;
6) sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko, o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie;
7) współudział w zapewnieniu rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.

Oferowane stanowisko: Recepcjonista

Zakres obowiązków: Przyjmowanie rezerwacji, odbieranie telefonów, sprawdzanie pracy służb sprzątających, odpisywanie na maile, wypisywanie faktur, rachunków, obsługa gości hotelowych

Oferowane stanowisko: Referent/asystent do spraw organizacji transportu nienormatywnego

Zakres obowiązków: -wniokowanie i pozyskiwanie pozwoleń na przejazd pojazdów z ładunkiem nienormatywnym na terenie Polski oraz krajów Europy zachodniej (głównie Niemcy),
-dysponowanie pojazdami do pilotażu pojazdów z ładunekiem nienormatywnym

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Przygotowanie placu pod kanalizacje burzowe, deszczowe, układanie płyt, kostki brukowej.

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Wykonywanie napraw elektronarzędzi, myjek ciśnieniowych, kosiarek spalinowych itp., terminowa realizacja przydzielonych prac, obsługa podstawowych narzędzi i elektronarzędzi, dbałość o wysoką jakość świadczonych usług serwisowych, prowadzenie dokumentacji serwisowej, składanie zamówień na części do naprawianych sprzętów.

Oferowane stanowisko: Specjalista do spraw ochrony środowiska i administracji

Zakres obowiązków: Realizacja obowiązków ewidencyjnych i sprawozdaczych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa, prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO, nadzór w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, realizacja ustawowych obowiązków związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, dobór odbiorców odpadów i usługodawców w zakresie ochrony środowiska, nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne dla funkcjonwania firmy, obsługa bieżącej korespondencji, archiwizacja dokumentów.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac/Pracownik administracyjny

Zakres obowiązków: • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i kontynuowaniem umów o pracę
• Prowadzenie akt osobowych pracowników
• Prowadzenie ewidencji czasu pracy
• Rozliczanie delegacji i zaliczek pracowników
• Dbanie o terminowość przeprowadzania badań lekarskich i szkoleń BHP, kontrola terminów zaświadczeń oraz uprawnień pracowników
• Ubezpieczenie floty firmowej i nieruchomości
• Prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami zewnętrznymi
• Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów oraz ich archiwizację

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń

Zakres obowiązków: Uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów,
pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy,
wykonywanie finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami,
sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań, opracowanie świadectw dotyczących ilości i wartości wykonanych robót,
wykonywanie finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami,
opracowanie raportów miesięcznych , kwartalnych, rocznych i końcowych budów,
sporządzanie dokumentacji fotograficznej kontraktów,
przygotowanie dokumentów akceptacji materiałów dla Inżyniera Kontraktu,
przygotowanie protokołu odbioru końcowego robót,
wypełnianie zobowiązań dotyczących sprawozdawczości, wynikających z umów pomiędzy Pracodawcą a Zamawiającym,
terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i nie podejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.
Prowadzenie bieżącej korespondencji, opracowywanie raportów, analiz na polecenie Inżyniera Kontraktu, opracowywanie korespondencji na polecenie Inżyniera Kontraktu,
wyjazdy na budowę, współpraca z Inspektorami Nadzoru i innymi pracownikami biur,
wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów przemysłowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klientów, sprzedaż towaru, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, dbałość o wygląd salonu.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż towarów, obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa kas fiskalnych, terminali, wag spożywczych, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż stacjonarna i internetowa w sklepie wędkarskim, pakowanie towarów, przygotowywanie żywych przynęt do sprzedaży.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w branży przemysłowej

Zakres obowiązków: Sprzedaż art. przemysłowych: budowlane, dekoracyjne, narzędziowe.

Oferowane stanowisko: Stolarz meblowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie mebli na zamówienie.

Oferowane stanowisko: Stolarz/cieśla/parkieciarz

Zakres obowiązków: Układanie podłóg, tarasów, elewacji. Pokrycia dachowe. Cyklinowanie podłóg.

Oferowane stanowisko: Szef kuchni

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków, opracowywanie menu do kart przyjęć okolicznościowych, odpowiedzialnośc za powierzony towar, zarządzanie zespołem.

Oferowane stanowisko: Szlifierz

Zakres obowiązków: Obsługa gratownicy

Oferowane stanowisko: Szpachlarz

Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju

Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa

Zakres obowiązków: Szycie odzieży – istnieje możliwość przyuczenia.

Oferowane stanowisko: Technik wsparcia informatycznego i technicznego

Zakres obowiązków: Utrzymanie w ciągłej sprawności sieci i systemów teleinformatycznych, nadzór nad funkcjonowaniem systemów komunikacji i telekomunikacji, administrowanie lokalnymi komponentami systemów teleinformatycznych, nadzór nad funkcjonowaniem układu zasilania urządzeń, aktualizację do komunikacji zasilania rezerwowego

Oferowane stanowisko: Tokarz

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn CNC, tokarki.

Oferowane stanowisko: Tokarz w metalu

Zakres obowiązków: Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia, praca na wytaczarko-napawarce, ogólne prace mechaniczne (warsztatowe) w warsztacie obsługujacym pojazdy cieżarowe i naczepy

Oferowane stanowisko: Wulkanizator

Zakres obowiązków: Naprawa i serwis ogumienia, wymiana opon

Oferowane stanowisko: Żałobnik

Zakres obowiązków: Obsługa pogrzebu

 

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments