Ponad 120 ofert pracy w Zamościu i okolicy

0
849
GAIA

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

 

1.

Administrator/Konserwator

Wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjnych w sklepie (naprawa lub wymiana zawiasów i zamków, klamek).
Wymiana żarówek i świetlówek, wyłączników. Naprawa lub wymiana urządzeń hydraulicznych. Drobne prace remontowe (stolarskie, malarskie itp.).

2.

Architekt – asystent projektanta / projektant

Projektowanie, inwentaryzacja, koncepcja zagospodarowania, prace biurowe.

3.

Asystent inspektora nadzoru

Uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów,
pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy,
– właściwe wypełnianie obowiązków wynikających z podpisanych Umów pomiędzy Pracodawcą a Zamawiającymi w tym zgodnie z dokumentacją kontraktową w zakresie delegowanego stanowiska
reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
Wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy. 
Każdorazowe odnotowywanie w kalendarzu firmowym wyjść /wyjazdów służbowych w tym narad i Rad Budowy.
Wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową nie objętych niniejszym zakresem a zleconych przez przełożonego.

4.

Asystent projektanta

Prace przy pracach związanych z projektowaniem sieci i instalacji  wodno-kanalizacyjnych. Przygotowywanie dokumentacji dot. opracowania koncepcji projektów budowlanych w branży sanitarnej, kompletowanie i składanie dokumentacji, obsługa urządzeń biurowych.

5.

Asystentka medyczna

Obsługa komory hiperbarycznej (tlenoterapia), rejestracja klientów, reklama w mediach społecznościowych.

6.

Barman

Serwowanie napojów i podawanie posiłków w restauracji. Przygotowywanie dań

7.

Brukarz

Prace brukarskie na cmentarzach.

8.

Brukarz

Układanie kostki brukowej, praca na terenie Zamościa i okolic, pracodawca zapewnia dojazd

9.

Brygadzista zmiany w dziale pakowania wyrobów gotowych

Kierowanie i nadzór nad procesami pakowania wyrobów.
Planowanie i organizowanie pracy zespołu,
Realizacja wyznaczonych zadań i celów,
Zachowanie standardów organizacji pracy i porządku na powierzonym dziale
Bieżąca współpraca z innym działami w firmie.

10.

Cukiernik

Pieczenie ciast, samodzielne przygotowywanie deserów.

11.

Cukiernik

Prace przy produkcji wyrobu ciast i drożdżówek

12.

Doradca klienta

Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale budowlanym

13.

Doradca klienta

Pozyskiwanie nowych klientów hurtowych, utrzymywanie relacji biznesowych z klientami, projektantami i wykonawcami, monitorowanie rynku i poszukiwanie szans sprzedażowych, przygotowanie ofert handlowych, negocjowanie warunków, wsparcie klientów wiedzą techniczną na temat produktów, osiąganie wyznaczonych celów handlowych

14.

Fryzjer/ka

Ścinanie, czesanie, farbowanie włosów.

15.

Główny księgowy

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego,  opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

16.

Handlowiec

Sprzedaż sprzętu biurowego i komputerowego, kompleksowe zaopatrzenie w sprzęt i materiały biurowe.

17.

Informatyk

Obsługa informatyczna programu handlowego. Prowadzenie stron internetowych i społecznościowych.

18.

Inżynier automatyk

Projektowanie układów automatyki, programowanie sterowników PLC, programowanie wizualizacji HMI, SCADA, aktywna współpraca z innymi działami firmy.

19.

Inżynier robotyk

Czynny udział w robotyzacji procesów produkcyjnych, programowanie i optymalizacja stanowisk robotów przemysłowych Fanuc, praca przy projektowaniu stanowisk zrobotyzowanych, aktywne uczestnictwo w procesie planowania poszczególnych etapów realizacji projektów, współpraca i kontakt z dostawcami robotyki, innego sprzętu produkcyjnego i oprogramowania.

20.

Inżynier sprzedaży

Pozyskiwanie i praca z klientami w terenie, dobór urzadzeń, rozwiązań i polecanie oferty firmy.

21.

Inżynier środowiska / asystent projektanta

Projektowanie instalacji sanitarnych, inwentaryzacje instalacji, projektowanie sieci i przyłączy, systemów grzewczych, wentylacyjnych.

22.

Kamieniarz

Obsługa maszyn kamieniarskich oraz montaż elementów kamiennych.

23.

Kelner

-obsługa gości karczmy w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, sprzątanie stolików, rozliczanie klientów
-obsługa bankietów, imprez okolicznościowych
-przyrządzanie napojów ciepłych i zimnych
-dbanie o czystość na stanowisku pracy

24.

Kelner

Obsługa baru i klienta w restauracji. Praca w weekendy Piwiarnia „WARKA”.

25.

Kelner – barman

Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, obsługa baru.

26.

Kelner/barman

Obsługa gości, przygotowanie i wydawanie zamówień

27.

Kierowca

Dostarczanie zamówionych dań pod wskazany adres oraz wykonywanie bieżących zakupów.

28.

Kierowca

Kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego – podnośnik koszowy

29.

Kierowca

Załadunek towaru i dowóz do klienta, pakowanie towaru, wystawianie dokumentów sprzedaży, dbanie o porządek w miejscu pracy

30.

Kierowca

Kierowanie pojazdem, rozwożenie zamówień do klientów.

31.

Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

32.

Kierowca autobusu

Przewóz osób na terenie powiatu zamojskiego.

33.

Kierowca autobusu

Prowadzenie busa na liniach obsługiwanych przez firmę i codzienna obsługa pojazdu

34.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów, prace ładunkowe za pomocą żurawia

35.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie kraju, zabezpieczenie ładunku.

36.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie miasta i okolic.

37.

Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

38.

Kierowca samochodu dostawczego

Dostarczanie zamówionych dań pod wskazany adres na terenie miasta.

39.

Kierownik produkcji

Organizacja i zarządzanie procesami produkcyjnymi
Zarządzanie podległym zespołem kierowników wydziałów
Nadzór nad efektywnością produkcji, realizacja założonych celów produkcyjnych
Inicjowanie i prowadzenie działań usprawniających proces produkcyjny
Współpraca z Magazynem, Działem Zakupów i Logistyki, Sprzedażą oraz Działem Technologicznym. Planowanie i nadzorowanie zadań realizowanych w Zakładzie Produkcyjnym pod kątem terminowości, jakości wykonania, wyposażenia zasobów ludzkich i przestrzegania procedur
Zapewnienie bezawaryjnej realizacji procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowymi warunkami BHP.

40.

Kierownik wydziału mechaniczno – energetycznego

Nadzór nad pracą w warsztacie elektrycznym, mechanicznym oraz maszynowni (sprężarki). Prowadzenie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń. Organizacja pracy podległych pracowników technicznych, ustalanie zadań.

41.

Konserwator

Wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjnych w budynkach w zakresie instalacji hydraulicznych, wymiana żarówek i świetlówek, wyłączników. Naprawa lub wymiana urządzeń hydraulicznych. Drobne prace naprawcze (wymiana zamków, regulacja drzwi ).

42.

Kosmetyczka

Wykonywanie usług kosmetycznych w salonie kosmetycznym.

43.

Księgowa

Prowadzenie rejestru przychodów i kosztów podatkowych, rozliczanie podatników VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, dekretowanie oraz księgowanie dokumentów, pełna księgowość.

44.

Księgowa/y

Znajomość przepisów Ustawy o VAT w zakresie odliczania podatku vat i prowadzenie rejestrów dla potrzeb tego podatku;
Znajomość przepisów ustawy o CIT odnośnie rozliczenia podatkowego kosztów;
Prowadzenie ewidencji rozrachunków i ich wycena do prawozdania zgodnie  z Ustawą o Rachunkowości;
Sporządzanie przelewów;
Obsługa kasy fiskalneh.

45.

Kucharz

Przygotowywanie potraw kuchni polskiej.

46.

Kucharz

1. Sporządzanie potraw
2. Porcjowanie i wydawanie posiłków
3. Sporządzanie listy zakupów

47.

Lakiernik samochodowy

Ustalanie zakresu napraw lakierniczych,
przygotowanie pojazdu do naprawy i dobieranie koloru lakieru, wykonywanie czynności lakierniczych,
współpraca z innymi pracownikami oraz przełożonymi.

48.

Lektor języka angielskiego

Nauczanie języka angielskiego w klasach I-VIII

49.

Logopeda

Prowadzenie zajęć i terapii legopedycznej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

50.

Magazynier

Przyjęcie i wydawanie towarów z magazynu – zboża.

51.

Magazynier

Obsługa klientów w magazynie, konfekcjonowanie i przygotowanie towaru według specyfikacji załadunkowych, bieżące liczenie i sprawne sprawdzanie stanów magazynowych, nabywanie umiejętności prowadzenia okresowych inwentaryzacji towarów, prawidłowe gospodarowanie odpadami i opakowaniami.

52.

Magazynier

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za załadunki, wydawanie towaru z magazynu oraz prace na terenie magazynu.

53.

Majster/kierownik prac brukarskich

Czytanie dokumentacji technicznej, kierowanie zespołem

54.

Mechanik maszyn budowlanych

Praca w warsztacie mechanicznym.

55.

Mechanik monter maszyn

Montaż części mechanicznych i pneumatycznych, naprawa i remonty, testowanie oraz regulacja urządzeń

56.

Mechanik samochodowy

Diagnostyka i naprawa samochodów osobowych, wymiana opon

57.

Monter mebli

Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

58.

Monter ociepleń budynków

Prace związane z dociepleniem budynków

59.

Monter urządzeń energii odnawialnej

Montaż instalacji fotowoltaicznych, wykonywanie instalacji elektrycznych. Praca na wysokości. Praca na terenie woj. lubelskiego

60.

Monter wind/ konserwator wind/ pomocnik konserwatora wind

Montaż wind osobowych/ drobne prace budowlane związane z obróbką po montażu/  prace techniczne, ślusarskie i monterskie w zakładzie produkcyjnym związane z przygotowaniem dźwigów do montażu
Dla osób zainteresowanych nie związanych z branżą dźwigową i nie posiadających doświadczenia a posiadających chęć i umiejętności techniczne pracodawca zapewnia pomoc techniczną specjalistów oraz naukę zawodu.

61.

Nauczyciel bibliotekarz

Prowadzenie biblioteki szkolnej, zajęcia biblioteczne w wymiarze 10/30 etatu

62.

Nauczyciel edukacji przedszkolnej z j. angielskim

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie minimum programowego

63.

Nauczyciel muzyki

Prowadzenie zajęć muzyki w szkole podstawowej.

64.

Nauczyciel plastyki

Prowadzenie zajęć plastycznych w szkole podstawowej

65.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

66.

Operator CNC

Prace przy obrabiarce CNC.

67.

Operator koparki

Prace koparką objęte zleceniem pracodawcy

68.

Operator maszyn stolarskich

Obsługa maszyn stolarskich

69.

Operator nożyc gilotynowych / prasy krawędziowej

Obsługa w/w maszyn, przygotowanie maszyn do pracy, obróbka materiałów według obowiązujących procedur i programów, wykonywanie detali według rysunku technicznego (pojedyncza lub seryjna produkcja), drobne korekty w programie, bieżące monitorowanie procesu produkcyjnego, kontrola jakości oraz dokonywanie pomiarów produktu końcowego, dbanie o stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy.

70.

Operator pras w produkcji drzewnej

Obsługa pras do produkcji drzewnej

71.

Operator robota spawalniczego

– obsługa robota spawalniczego (CNC),
– kontrola jakości wykonywanych elementów,
– przygotowywanie i ustawianie maszyny,
– nadzór nad prawidłową pracą maszyny,
– praca z rysunkiem technicznym,
– dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn i narzędzi.

72.

Operator równiarki

Obsługa równiarki. Wykonywanie prac związanych z budową i remontem dróg. 

73.

Operator wózka widłowego

Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie produkcji

74.

Operator wycinarki laserowej do blach / rur i profili

Obróbka materiałów według obowiązujących procedur i programów, wykonywanie detali według rysunku technicznego (pojedyncza lub seryjna produkcja), monitorowanie procesu produkcyjnego, dbanie o stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy.

75.

Operator wypalarki plazmowej

Cięcie detali na wypalarce, prowadzenie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urzadzenia, dobre wykorzystanie materiałów produkcyjnych podczas palenia detali

76.

Opiekun w żłobku

Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci, wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku, współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka, realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka.

77.

Pedagog

Między innymi:
1) udzielanie wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez poradnictwo pedagogiczne, prowadzenie szkoleń i organizowanie grup wsparcia;
2) prowadzenie naboru, kwalifikowanie, przygotowywanie opinii kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
3) prowadzenie szkoleń dla  kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych podnoszących ich kwalifikacje oraz udzielanie wsparcia w celu zapobieganiu wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych w formie grup wsparcia.

78.

Pizzer

Przygotowywanie pizzy, sosów, składników, współpraca z barem.

79.

Pomoc stomatologiczna

Pomoc lekarzowi stomatologowi i asystentkom stomatologicznym w działalności leczniczej w gabinecie dentystycznym i poradni stomatologicznej.

80.

Pracownik administracyjno-biurowy

Praca biurowa, obsługa komputera

81.

Pracownik biurowy

Kontakt z firmami transportowymi, przewoźnikami i ich przedstawicielami.

82.

Pracownik biurowy w serwisie samochodowym blacharsko-lakierniczym

Przyjmowanie zleceń napraw, zamawianie części, oględziny pojazdu

83.

Pracownik dociepleń

Docieplenia budynków, praca na terenie Zamościa i okolic, pracodawca zapewnia dojazd.

84.

Pracownik fizyczny

Wykonywanie robót murarskich na budowach realizowanych przez firmę (na terenie kraju- Nowy Sącz  lub w delegacji za granicą – wówczas pracodawca zapewnia przejazd i zakwaterowanie)

85.

Pracownik fizyczny

Praca fizyczna w tartaku przy obróbce drewna.

86.

Pracownik fizyczny

Praca w branży torowej, budowa i rozbiórka torów

87.

Pracownik fizyczny

Spawanie plastików

88.

Pracownik ogólnobudowlany

Roboty montażowo-budowlane.

89.

Pracownik produkcji z umiejętnością obsługi ładowarki teleskopowej

– kontrolowanie jakości towaru podczas produkcji
– praca przy maszynach produkcyjnych ( granulatory)
– obsługa ładowarki

Pracodawca zapewnia dowóz do miejsca pracy – Lubycza Królewska

90.

Pracownik socjalny

-opracowywanie indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego oraz uczestniczenie w wykonywaniu jego zapisów podczas realizacji projektu,
-współudział w rekrutacji uczestników CIS,
-prowadzenie dokumentacji uczestników CIS,
-bieżąca praca socjalna z uczestnikami/uczestniczkami CIS

91.

Pracownik stacji paliw

Obsługa klientów na stacji paliw.

92.

Pracownik szwalni

Obsługa automatu szyjącego. 

93.

Pracownik warsztatu mechanicznego

Drobne prace na warsztacie.

94.

Pracownik/Sprzedawca w stacji paliw Orlen

Obsługa klientów w zakresie sprzedaży paliw, zgodnie ze standardami PKN Orlen, obsługa klientów w zakresie sprzedaży produktów i usług, będących w ofercie stacji, zgodnie ze standardami PKN Orlen, obsługa programów kasowych, wystawianie dokumentów kasowych, dbanie o czystość i pozytywny wizerunek stacji paliw.

95.

Psycholog

Realizacja zadań warsztatu, zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania do funkcjonowania społecznego. Rehabilitacja uczestników warsztatu zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji.

96.

Psycholog

między innymi:
1) udzielanie wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez poradnictwo psychologiczne i terapię, prowadzenie szkoleń i organizowanie grup wsparcia;
2) sporządzanie co 2 lata w funkcjonujących rodzinach zastępczych opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia przez te osoby funkcji rodziny zastępczej;
3) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
4) wydawanie kandydatom opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
5) sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno- wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją;
6) sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko, o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie;
7) współudział w zapewnieniu rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.

97.

Recepcjonista

Przyjmowanie rezerwacji, odbieranie telefonów, sprawdzanie pracy służb sprzątających, odpisywanie na maile, wypisywanie faktur, rachunków, obsługa gości hotelowych

98.

Robotnik budowlany

Przygotowanie placu pod kanalizacje burzowe, deszczowe, układanie płyt, kostki brukowej.

99.

Robotnik drogowy

Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

100.

Serwisant

Wykonywanie napraw elektronarzędzi, myjek ciśnieniowych, kosiarek spalinowych itp., terminowa realizacja przydzielonych prac, obsługa podstawowych narzędzi i elektronarzędzi, dbałość o wysoką jakość świadczonych usług serwisowych, prowadzenie dokumentacji serwisowej, składanie zamówień na części do naprawianych sprzętów.

101.

Serwisant sprzętu biurowego (komputerowego)

Naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, instalacja urządzeń, kosztorys napraw.

102.

Specjalista do spraw ochrony środowiska i administracji

Realizacja obowiązków ewidencyjnych i sprawozdaczych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa, prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO, nadzór w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, realizacja ustawowych obowiązków związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, dobór odbiorców odpadów i usługodawców w zakresie ochrony środowiska, nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne dla funkcjonwania firmy, obsługa bieżącej korespondencji, archiwizacja dokumentów.

103.

Specjalista ds. rozliczeń

Uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów,
pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy,
wykonywanie finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami,
sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań, opracowanie świadectw dotyczących ilości i wartości wykonanych robót,
wykonywanie finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami,
opracowanie raportów miesięcznych , kwartalnych, rocznych i końcowych budów,
sporządzanie dokumentacji fotograficznej kontraktów,
przygotowanie dokumentów akceptacji materiałów dla Inżyniera Kontraktu,
przygotowanie protokołu odbioru końcowego robót,
wypełnianie zobowiązań dotyczących sprawozdawczości, wynikających z umów pomiędzy Pracodawcą a Zamawiającym, terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu, wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i nie podejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy. 
Prowadzenie bieżącej korespondencji, opracowywanie raportów, analiz na polecenie Inżyniera Kontraktu, opracowywanie korespondencji na polecenie Inżyniera Kontraktu,
wyjazdy na budowę, współpraca z Inspektorami Nadzoru i innymi pracownikami biur,
wykonywanie innych poleceń przełożonego.

104.

Spedytor

Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych. 

105.

Sprzątaczka

Sprzątanie pomieszczeń szkolnych

106.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż towaru

107.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów przemysłowych.

108.

Sprzedawca

Obsługa klientów, sprzedaż towaru, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, dbałość o wygląd salonu.

109.

Sprzedawca

Sprzedaż towarów, obsługa klienta

110.

Sprzedawca

Sprzedaż odzieży

111.

Sprzedawca w branży przemysłowej

Sprzedaż art. przemysłowych: budowlane, dekoracyjne, narzędziowe.

112.

Stolarz meblowy

Wykonywanie mebli na zamówienie.

113.

Stolarz/cieśla/parkieciarz

Układanie podłóg, tarasów, elewacji. Pokrycia dachowe. Cyklinowanie podłóg.

114.

Szef kuchni

Przygotowywanie posiłków, opracowywanie menu do kart przyjęć okolicznościowych, odpowiedzialnośc za powierzony towar, zarządzanie zespołem.

115.

Szklarz – operator maszyn szklarskich

Cięcie, obróbka szkła, montaż wyrobów szklanych,
obsługa maszyn do obróbki szkła.

116.

Szlifierz

Obsługa szlifierki gratownicy

117.

Szpachlarz

Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju

118.

Szwaczka maszynowa

Szycie odzieży – istnieje możliwość przyuczenia.

119.

Ślusarz

Naprawa i konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego.

120.

ślusarz

Obróbka metali, posługiwanie się szlifierką 3E756, miejsce wykonywania pracy według zleceń na terenie kraju.

121.

Technik wsparcia informatycznego i technicznego

Utrzymanie w ciągłej sprawności sieci i systemów teleinformatycznych, nadzór nad funkcjonowaniem systemów komunikacji i telekomunikacji, administrowanie lokalnymi komponentami systemów teleinformatycznych, nadzór nad funkcjonowaniem układu zasilania urządzeń, aktualizację do komunikacji zasilania rezerwowego

122.

Tokarz w metalu

Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia, praca na wytaczarko-napawarce, ogólne prace mechaniczne (warsztatowe) w warsztacie obsługującym pojazdy ciężarowe i naczepy

123.

Żałobnik

Obsługa pogrzebu

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments