Ponad 130 nowych ofert pracy w Zamościu i okolicy

0
2412

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

1.

Administrator/Konserwator

Wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjnych w sklepie (naprawa lub wymiana zawiasów i zamków, klamek).
Wymiana żarówek i świetlówek, wyłączników. Naprawa lub wymiana urządzeń hydraulicznych. Drobne prace remontowe (stolarskie, malarskie itp.).

2.

Agent nieruchomości

Przygotowanie umów, kontakt z klientami, pozyskiwanie ofert.

3.

Architekt – asystent projektanta / projektant

Projektowanie, inwentaryzacja, koncepcja zagospodarowania, prace biurowe.

4.

Asystent do spraw księgowości

Księgowanie, weryfikacja dokumentów, pomoc w księgowaniu

5.

Asystent inspektora nadzoru

Uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów,
pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy,
– właściwe wypełnianie obowiązków wynikających z podpisanych Umów pomiędzy Pracodawcą a Zamawiającymi w tym zgodnie z dokumentacją kontraktową w zakresie delegowanego stanowiska
reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
Wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy. 
Każdorazowe odnotowywanie w kalendarzu firmowym wyjść /wyjazdów służbowych w tym narad i Rad Budowy.
Wykonywanie innych czynności związanych 

1/ 

10

Lp.

Oferowane stanowisko

Zakres obowiązków

bezpośrednio z pracą zawodową nie objętych niniejszym zakresem a zleconych przez przełożonego.

6.

Asystent księgowości

Pomoc w ewidencji rachunków księgowych i płacowych.

7.

Asystent projektanta

Prace przy pracach związanych z projektowaniem sieci i instalacji  wodno-kanalizacyjnych. Przygotowywanie dokumentacji dot. opracowania koncepcji projektów budowlanych w branży sanitarnej, kompletowanie i składanie dokumentacji, obsługa urządzeń biurowych.

8.

Barman

Serwowanie napojów i podawanie posiłków w restauracji. Przygotowywanie dań

9.

Brukarz

Prace brukarskie na cmentarzach.

10.

Brukarz

Układanie kostki brukowej, praca na terenie Zamościa i okolic, pracodawca zapewnia dojazd

11.

Brygadzista zmiany w dziale pakowania wyrobów gotowych

Kierowanie i nadzór nad procesami pakowania wyrobów.
Planowanie i organizowanie pracy zespołu,
Realizacja wyznaczonych zadań i celów,
Zachowanie standardów organizacji pracy i porządku na powierzonym dziale
Bieżąca współpraca z innym działami w firmie.

12.

Cukiernik

Pieczenie ciast, samodzielne przygotowywanie deserów.

13.

Doradca klienta

Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale budowlanym

14.

Doradca klienta

Pozyskiwanie nowych klientów hurtowych, utrzymywanie relacji biznesowych z klientami, projektantami i wykonawcami, monitorowanie rynku i poszukiwanie szans sprzedażowych, przygotowanie ofert handlowych, negocjowanie warunków, wsparcie klientów wiedzą techniczną na temat produktów, osiąganie wyznaczonych celów handlowych

15.

Dozorca – palacz

Dozór obiektu, palenie w piecu c.o. utrzymanie czystości w   pomieszczeniach kotłowni. Praca w Zamościu lub Zwierzyńcu.

16.

Elektromechanik/mechanik

Naprawa podzespołów i instalacji w samochodach ciężarowych.

17.

Elektryk

nadzór nad instalacją i urządzeniami elektrycznymi

18.

Florysta

Układanie wiązanek z kwiatów ciętych, wykonywanie wiązanek ze sztucznych kwiatów.

19.

Fryzjer

Wykonywanie wszystkich zabiegów związanych z zawodem fryzjerki.

20.

Fryzjer/ka

Ścinanie, czesanie, farbowanie włosów.

21.

Główny księgowy

– Prowadzenie rachunkowości i księgowości Centrum Usług Wspólnych oraz szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość.
– Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
– Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
– Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
– Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

22.

Główny księgowy

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego,  opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

23.

Handlowiec

Sprzedaż sprzętu biurowego i komputerowego, kompleksowe zaopatrzenie w sprzęt i materiały biurowe.

24.

Informatyk

Obsługa informatyczna programu handlowego. Prowadzenie stron internetowych i społecznościowych.

25.

Inżynier automatyk

Projektowanie układów automatyki, programowanie sterowników PLC, programowanie wizualizacji HMI, SCADA, aktywna współpraca z innymi działami firmy.

26.

Inżynier robotyk

Czynny udział w robotyzacji procesów produkcyjnych, programowanie i optymalizacja stanowisk robotów przemysłowych Fanuc, praca przy projektowaniu stanowisk zrobotyzowanych, aktywne uczestnictwo w procesie planowania poszczególnych etapów realizacji projektów, współpraca i kontakt z dostawcami robotyki, innego sprzętu produkcyjnego i oprogramowania.

27.

Inżynier sprzedaży

Pozyskiwanie i praca z klientami w terenie, dobór urzadzeń, rozwiązań i polecanie oferty firmy.

28.

Inżynier środowiska / asystent projektanta

Projektowanie instalacji sanitarnych, inwentaryzacje instalacji, projektowanie sieci i przyłączy, systemów grzewczych, wentylacyjnych.

29.

Kamieniarz

Obsługa maszyn kamieniarskich oraz montaż elementów kamiennych.

30.

Kasjer – sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż kawy i art. spożywczych.

31.

Kelner

Obsługa klientów, przyjmowanie, rozliczenie zamówień

32.

Kelner

Obsługa gości w restauracji.

33.

Kelner

-obsługa gości karczmy w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, sprzątanie stolików, rozliczanie klientów
-obsługa bankietów, imprez okolicznościowych
-przyrządzanie napojów ciepłych i zimnych
-dbanie o czystość na stanowisku pracy

34.

Kelner – barman

Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, obsługa baru.

35.

Kelner/barman

Obsługa gości, przygotowanie i wydawanie zamówień

36.

Kierowca

Dostarczanie zamówionych dań pod wskazany adres oraz wykonywanie bieżących zakupów.

37.

Kierowca

Kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego – podnośnik koszowy

38.

Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

39.

Kierowca samochodu ciężarowego

Rozwożenie przesyłek kurierskich do klienta na terenie województwa lubelskiego.

40.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów, prace ładunkowe za pomocą żurawia

41.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie kraju, zabezpieczenie ładunku.

42.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie miasta i okolic.

43.

Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

44.

Kierownik wydziału mechaniczno – energetycznego

Nadzór nad pracą w warsztacie elektrycznym, mechanicznym oraz maszynowni (sprężarki). Prowadzenie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń. Organizacja pracy podległych pracowników technicznych, ustalanie zadań.

45.

Kierownik zmiany przy produkcji paneli ogrodzeniowych zgrzewanych

Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie i zarządzanie pracą osoby obsługującej maszynę do cięcia drutu, odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia, nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań, zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

46.

Konserwator

Wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjnych w budynkach w zakresie instalacji hydraulicznych, wymiana żarówek i świetlówek, wyłączników. Naprawa lub wymiana urządzeń hydraulicznych. Drobne prace naprawcze (wymiana zamków, regulacja drzwi ).

47.

Konserwator

Prace porządkowe i naprawcze.

48.

Kosmetyczka

Wykonywanie usług kosmetycznych w salonie kosmetycznym.

49.

Księgowa

Prowadzenie rejestru przychodów i kosztów podatkowych, rozliczanie podatników VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, dekretowanie oraz księgowanie dokumentów, pełna księgowość.

50.

Kucharz

Przygotowywanie potraw kuchni polskiej.

51.

Kucharz

1. Sporządzanie potraw
2. Porcjowanie i wydawanie posiłków
3. Sporządzanie listy zakupów

52.

Lakiernik samochodowy

Ustalanie zakresu napraw lakierniczych,
przygotowanie pojazdu do naprawy i dobieranie koloru lakieru, wykonywanie czynności lakierniczych,
współpraca z innymi pracownikami oraz przełożonymi.

53.

Logopeda

Prowadzenie zajęć i terapii legopedycznej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

54.

Magazynier

Przyjęcie i wydawanie towarów z magazynu – zboża.

55.

Magazynier

Obsługa klientów w magazynie, konfekcjonowanie i przygotowanie towaru według specyfikacji załadunkowych, bieżące liczenie i sprawne sprawdzanie stanów magazynowych, nabywanie umiejętności prowadzenia okresowych inwentaryzacji towarów, prawidłowe gospodarowanie odpadami i opakowaniami.

56.

Magazynier

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za załadunki, wydawanie towaru z magazynu oraz prace na terenie magazynu.

57.

Magazynier/kierowca

Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.

58.

Majster/kierownik prac brukarskich

Czytanie dokumentacji technicznej, kierowanie zespołem

59.

Mechanik maszyn budowlanych

Praca w warsztacie mechanicznym.

60.

Mechanik maszyn budowlanych

Praca w warsztacie mechanicznym.

61.

Mechanik monter maszyn

Montaż części mechanicznych i pneumatycznych, naprawa i remonty, testowanie oraz regulacja urządzeń

62.

Mechanik samochodowy

Diagnostyka i naprawa samochodów osobowych, wymiana opon

63.

Mechanik samochodów osobowych

Diagnostyka i naprawa pojazdów

64.

Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i C.O.

Wykonywanie instalacji sanitarnych 

65.

Monter mebli

Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

66.

Monter ociepleń budynków

Prace związane z dociepleniem budynków

67.

Monter urządzeń energetyki odnawialnej

Montaż kolektorów słonecznych

68.

Monter urządzeń energii odnawialnej

Montaż instalacji fotowoltaicznych, wykonywanie instalacji elektrycznych. Praca na terenie woj. lubelskiego

69.

Monter wind/ konserwator wind/ pomocnik konserwatora wind

Montaż wind osobowych/ drobne prace budowlane związane z obróbką po montażu/  prace techniczne, ślusarskie i monterskie w zakładzie produkcyjnym związane z przygotowaniem dźwigów do montażu
Dla osób zainteresowanych nie związanych z branżą dźwigową i nie posiadających doświadczenia a posiadających chęć i umiejętności techniczne pracodawca zapewnia pomoc techniczną specjalistów oraz naukę zawodu.

70.

Nauczyciel edukacji przedszkolnej z j. angielskim

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie minimum programowego

71.

Nauczyciel geografii

Prowadzenie zajęć z przedmiotu w szkole podstawowej 5/24 etatu

72.

Nauczyciel matematyki

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z matematyki w wymiarze 7 godz tygodniowo

73.

Nauczyciel muzyki

Prowadzenie zajęć muzyki w szkole podstawowej.

74.

Nauczyciel plastyki

Prowadzenie zajęć plastycznych w szkole podstawowej

75.

Operator CNC

Prace przy obrabiarce CNC.

76.

Operator koparki

Prace koparką objęte zleceniem pracodawcy

77.

Operator maszyn stolarskich

Obsługa maszyn stolarskich

78.

Operator nożyc gilotynowych / prasy krawędziowej

Obsługa w/w maszyn, przygotowanie maszyn do pracy, obróbka materiałów według obowiązujących procedur i programów, wykonywanie detali według rysunku technicznego (pojedyncza lub seryjna produkcja), drobne korekty w programie, bieżące monitorowanie procesu produkcyjnego, kontrola jakości oraz dokonywanie pomiarów produktu końcowego, dbanie o stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy

79.

Operator pras w produkcji drzewnej

Obsługa pras do produkcji drzewnej

80.

Operator robota spawalniczego

– obsługa robota spawalniczego (CNC),
– kontrola jakości wykonywanych elementów,
– przygotowywanie i ustawianie maszyny,
– nadzór nad prawidłową pracą maszyny,
– praca z rysunkiem technicznym,
– dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn i narzędzi.

81.

Operator równiarki

Obsługa równiarki. Wykonywanie prac związanych z budową i remontem dróg. 

82.

Operator wózka widłowego

Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji

83.

Operator wózka widłowego

Rozładunek i załadunek towarów. 

84.

Operator wycinarki laserowej do blach / rur i profili

Obróbka materiałów według obowiązujących procedur i programów, wykonywanie detali według rysunku technicznego (pojedyncza lub seryjna produkcja), monitorowanie procesu produkcyjnego, dbanie o stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy.

85.

Operator wypalarki plazmowej

Cięcie detali na wypalarce, prowadzenie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urzadzenia, dobre wykorzystanie materiałów produkcyjnych podczas palenia detali

86.

Opiekun w żłobku

Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci, wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku, współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka, realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka.

87.

Pizzer

Przygotowywanie pizzy, sosów, składników, współpraca z barem.

88.

Pomoc kuchenna

Prace porządkowe w kuchni.

89.

Pomoc kuchenna

Pomoc w przygotowywaniu posiłków w stołówce żywieniowej.

90.

Pomoc stomatologiczna

Pomoc lekarzowi stomatologowi i asystentkom stomatologicznym w działalności leczniczej w gabinecie dentystycznym i poradni stomatologicznej.

91.

Pracownik administracyjno-biurowy

Praca biurowa, obsługa komputera

92.

Pracownik biurowy

Wystawianie i przyjmowanie faktur, obsługa klienta, korespondencji.

93.

Pracownik biurowy

– obsługa korespondencji,
– zamawianie materiałów,
– dbanie o właściwy obieg dokumentów,
– obsługa sprzętów biurowych,
– przygotowywanie sprawozdań, raportów.

94.

Pracownik biurowy

Prowadzenie dokumentacji biurowej, przyjmowanie i wydawanie zboża.

95.

Pracownik biurowy

Kontakt z firmami transportowymi, przewoźnikami i ich przedstawicielami.

96.

Pracownik biurowy w serwisie samochodowym blacharsko-lakierniczym

Przyjmowanie zleceń napraw, zamawianie części, oględziny pojazdu

97.

Pracownik dociepleń

Docieplenia budynków, praca na terenie Zamościa i okolic, pracodawca zapewnia dojazd.

98.

Pracownik ds imprez rozrywkowych

Organizacja i prowadzenie imprez rozrywkowych, również z wykorzystaniem sprzętu wideo

99.

Pracownik fizyczny

Wykonywanie robót murarskich na budowach realizowanych przez firmę (na terenie kraju- Nowy Sącz  lub w delegacji za granicą – wówczas pracodawca zapewnia przejazd i zakwaterowanie)

100.

Pracownik fizyczny

Praca fizyczna w tartaku przy obróbce drewna.

101.

Pracownik fizyczny

Praca w branży torowej, budowa i rozbiórka torów

102.

Pracownik fizyczny

Spawanie plastików

103.

Pracownik malarni proszkowej

Obsługa linii malarskiej, przygotowanie elementów do malowania, zawieszanie i zdejmowanie detali produkcyjnych na linii malarskiej oraz obsługa pulpitu sterowniczego.
3 zmiany

104.

Pracownik produkcji z umiejętnością obsługi ładowarki teleskopowej

– kontrolowanie jakości towaru podczas produkcji
– praca przy maszynach produkcyjnych ( granulatory)
– obsługa ładowarki

Pracodawca zapewnia dowóz do miejsca pracy – Lubycza Królewska

105.

Przedstawiciel handlowy

Pozyskiwanie nowych odbiorców dla firmy, przyjmowanie zamówień od obecnych.

106.

Przedstawiciel handlowy

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych na terenie woj. lubelskiego.

107.

Psycholog

Realizacja zadań warsztatu, zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania do funkcjonowania społecznego. Rehabilitacja uczestników warsztatu zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji.

108.

Psycholog

Wykonywanie badań psychologicznych na potrzeby Resortu Obrony Narodowej (kandydatów do czynnej służby wojskowej)

109.

Robotnik drogowy

Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

110.

Robotnik ogólnobudowlany

Prace ogólnobudowlane

111.

Serwisant sprzętu biurowego (komputerowego)

Naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, instalacja urządzeń, kosztorys napraw.

112.

Sortowacz odzieży używanej

Układanie, sortowanie towaru

113.

Specjalista ds. rozliczeń

Uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów,
pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy,
wykonywanie finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami,
sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań, opracowanie świadectw dotyczących ilości i wartości wykonanych robót,
wykonywanie finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami,
opracowanie raportów miesięcznych , kwartalnych, rocznych i końcowych budów,
sporządzanie dokumentacji fotograficznej kontraktów,
przygotowanie dokumentów akceptacji materiałów dla Inżyniera Kontraktu, przygotowanie protokołu odbioru końcowego robót,
wypełnianie zobowiązań dotyczących sprawozdawczości, wynikających z umów pomiędzy Pracodawcą a Zamawiającym,
terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i nie podejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy. 
Prowadzenie bieżącej korespondencji, opracowywanie raportów, analiz na polecenie Inżyniera Kontraktu, opracowywanie korespondencji na polecenie Inżyniera Kontraktu,
wyjazdy na budowę, współpraca z Inspektorami Nadzoru i innymi pracownikami biur,
wykonywanie innych poleceń przełożonego.

114.

Specjalita do spraw ochrony środowiska i administracji

Realizacja obowiązków ewidencyjnych i sprawozdaczych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa, prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO, nadzór w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, realizacja ustawowych obowiązków związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, dobór odbiorców odpadów i usługodawców w zakresie ochrony środowiska, obsługa bieżącej korespondencji, archiwizacja dokumentów.

115.

Spedytor

Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych. 

116.

Sprzątaczka

Utrzymanie czystości w zakładzie pracy.

117.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż towaru

118.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów przemysłowych.

119.

Sprzedawca

Obsługa klientów, sprzedaż towaru, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, dbałość o wygląd salonu.

120.

Sprzedawca – fakturzystka

Wystawianie faktur klientom, sprzedaż towarów, obsługa klienta.

121.

Sprzedawca w branży przemysłowej

Sprzedaż art. przemysłowych: budowlane, dekoracyjne, narzędziowe.

122.

Stolarz meblowy

Skręcanie i montaż mebli na wymiar

123.

Stolarz meblowy

Cięcie i oklejanie płyty meblowej, składanie oraz montaż mebli u klienta.

124.

Stolarz meblowy

Wykonywanie mebli na zamówienie.

125.

Stolarz meblowy-pomocnik

Pomoc przy skręcaniu i montażu mebli na wymiar

126.

Stolarz/cieśla/parkieciarz

Układanie podłóg, tarasów, elewacji. Pokrycia dachowe. Cyklinowanie podłóg.

127.

Szklarz – operator maszyn szklarskich

Cięcie, obróbka szkła, montaż wyrobów szklanych,
obsługa maszyn do obróbki szkła.

128.

Szpachlarz

Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju

129.

Ślusarz

Naprawa i konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego.

130.

ślusarz

Obróbka metali, posługiwanie się szlifierką 3E756, miejsce wykonywania pracy według zleceń na terenie kraju.

131.

Tartacznik

Przygotowywanie surowca tartacznego, obsługa pilarek, układanie wyrobów, przygotowywanie wyrobów do sprzedaży

132.

Tokarz w metalu

Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia, praca na wytaczarko-napawarce, ogólne prace mechaniczne (warsztatowe) w warsztacie obsługujacym pojazdy cieżarowe i naczepy

 

Poprzedni artykułTragedia na drodze, zderzenia busa z ciężarowym Dafem
Następny artykułUroczyste obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej w Zamościu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments