Rusza Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

0
414

Stowarzyszenie „Magiczny Ogród” z siedzibą w Zamościu jest obecnie realizatorem usług w ramach  Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020  finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Usługi asystenta osobistego powinny przyczyniać się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym. Mogą one polegać w szczególności na:

– pomocy w wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach np. do pracy, do przychodni, na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, do instytucji kultury i sportu, na spacer itp.

– pomocy w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych,

– pomocy i/lub asystowaniu w czasie codziennych czynności,

– asystowaniu i wsparciu w czasie wszechstronnej aktywizacji.

Adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do  wcześniej wymienionego, zamieszkałe na terenie Miasta Zamościa, które wymagają wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Limit godzin usług asystenta przypadających na jedną osobę uczestniczącą w Programie wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Beneficjent  nie ponosi odpłatności za pracę asystenta. W czasie korzystania z usług asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” osoba nim objęta nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.z 2019 roku poz. 1507 z późn. zm.), a także z usług, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.  Usługi asystenta w ramach Programu świadczą :

– osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,

– osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu ma możliwość  samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć dla niego usługi asystenta. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w Zamościu będzie trwał od 27.07 do 31.12. 2020 r.

Osoby spełniające kryteria uczestnictwa  w Programie  (ewentualnie ich opiekunowie) oraz zainteresowane wsparciem asystenta zapraszamy do kontaktu z następującymi osobami:

Dorota Margol

tel. 507 – 458 -222

e-mail [email protected]

Barbara Kot

tel. 503 614 507

e-mail [email protected]

Link do zarządzenia: http://mcpr.zamosc.pl/images/aktualnosci/2020/lipiec/Zarz%C4%85dzenie_Nr_139.2020_Prezydenta_Miasta_Zamo%C5%9B%C4%87_z_dnia_7_lipca_2020.pdf

 

Materiał Nadesłany

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments