Zamość: Znamy terminy naboru do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych [HARMONOGRAM]

0
1115
screenshot, źródło :https://nabor.pcss.pl/zamosc

Miasto Zamość ogłosiło terminy naboru do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. W jaki sposób będzie przebiegać rekrutacja, o jakich terminach trzeba pamiętać?

Nabór do przedszkoli

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkoli miejskich w Zamościu w roku szkolnym 2019/2020, jeżeli chcą, aby ich dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021, mają obowiązek złożyć deklarację kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola. Deklarację można wypełnić i złożyć w przedszkolu lub wypełnić w wersji elektronicznej, przez stronę internetową http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/, następnie wydrukowaną i podpisaną złożyć w przedszkolu w dniach 23 – 27 marca 2020 roku. Niezłożenie deklaracji w terminie, oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Od dnia 30 marca 2020 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie miasta Zamość na rok szkolny 2020/2021, adres strony internetowej: www. nabor.pcss.pl/zamosc

Rekrutacja nie obejmuje przedszkoli niepublicznych.

WAŻNE DATY W PROCESIE REKRUTACYJNYM

30 marca – 30 kwietnia 2020 r. – przyjmowanie wypełnionych i podpisanych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021, wraz z wymaganymi dokumentami od rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Zamość, .

od 4 maja do 18 maja 2020 r. – powołana przez dyrektora przedszkola Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę wpostępowaniu rekrutacyjnym,

19 maja 2020 r. godz. 12.00 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w przedszkolach.

19 maja (od godziny 12.00) do 3 czerwca 2020 r. – przyjmowanie pisemnych potwierdzeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola od rodziców,

10 czerwca 2020 r. godz. 12.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc w przedszkolu, uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu sprawdzają wyniki rekrutacji. Rusza procedura odwoławcza.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.

 

Nabór do szkół podstawowych

Po raz szósty rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru: http://nabor.pcss.pl/zamosc.

Na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/zamosc będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do szkoły obwodowej, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dzieci spoza obwodu, w tym kandydaci spoza Zamościa, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców – o ich przyjęciu decyduje liczba punktów, ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, które obowiązują przy rekrutacji we wszystkich szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość.

Zapisy dzieci do szkoły obwodowej

Druk zgłoszenia można wypełnić na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc wybierając zakładkę szkoła podstawowa, następnie wydrukować wypełnione zgłoszenie przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej obwodowej, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Można również pobrać druk zgłoszenia w sekretariacie szkoły, wypełnić i złożyć przy zapisie dziecka.

Zapisy dzieci spoza obwodu szkoły

W przypadku zapisu dziecka zamieszkującego poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, można na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc, wybierając zakładkę szkoła podstawowa, wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji. Następnie wydrukować wypełniony wniosek, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, przy czym kwalifikacja prowadzona będzie kolejno do szkoły wymienionej na wniosku, jako pierwszej, następnie, jako drugiej i trzeciej.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 • od 2 marca do 30 kwietnia będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do szkół podstawowych na terenie Miasta Zamość wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Dokumenty w rekrutacji uzupełniającej, szkoły będą przyjmowały w terminie od 12 czerwca do 19 czerwca
 • od 4 maja do 11 maja komisja rekrutacyjna będzie weryfikowała złożone wcześniej dokumenty do podstawówek. Dokumenty złożone w rekrutacji uzupełniającej będą oceniane w terminie od 22 czerwca do 25 czerwca
 • lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych przez komisję weryfikacyjną zostanie podana do wiadomości 12 maja do godz. 12.00, zaś w rekrutacji uzupełniającej – 26 czerwca do godz. 12.00.
 • na potwierdzenie wyboru konkretnej szkoły, rodzice i opiekunowie będą mieli czas

  od 13 maja do 27 maja, a w drugim naborze od 29 czerwca do 10 lipca

 • listy uczniów przyjętych do szkół na rok szkolny 2020/2021 zostaną podane do wiadomości 10 czerwca do godz. 12.00, a dzieci przyjętych w postępowaniu uzupełniającym –31 sierpnia do godz. 12. 00
 • PROCEDURA ODWOŁAWCZA będzie możliwa od 10 czerwca, a w przypadku postępowania uzupełniającego – od 31 sierpnia
  – W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  – W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Więcej informacji nt. rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych znajdziecie w przygotowanych przez Miasto informatorach:

 

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments