Marcowa sesja Rady Miasta. O czym zdecydują radni?

0
997
- reklama-

25 marca 2019 r. (poniedziałek) w sali Consulatus w zamojskim Ratuszu odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się jak zawsze o godz. 13. O czym będą debatować Radni? Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Ocena Stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Zamościa.
8. Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego oraz dyskusja nad pkt. 7.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Zamościa.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2018.
11. Przyjęcie sprawozdania Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu z efektów pracy za 2018 r.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za rok 2018 oraz zamierzenia na 2019 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
14. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.
15. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Zamość za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

16. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zamość na lata 2014-2018”,
2/ przyjęcia wieloletniego „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zamość na lata 2019-2023”,
3/uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Zamość,
4/ określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta Zamość,
5/ nadania statutu Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu,
6/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 27 – Osiedla przy Obwodnicy – część południowa obejmująca tereny w obrębie Osiedla Nowe Miasto – ul. Młyńska),
7/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 23 – Wschodnie Przedmieście Lubelskie – część wschodnia przy ul. Wojska Polskiego – Olchowej),
8/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 25 – Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego),
9/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 15 – Zachodnia Karolówka – część południowa w rejonie ul. Szczebrzeskiej),
10/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
11/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności Zarządu Osiedla Kilińskiego,
12/ zmiany uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość,
13/ „aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grodzkiego Zamość na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024”,
14/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego w obrębie Osiedla Karolówka pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Robotniczą,
15/zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
16/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
17/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

17. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
18. Zapytania i wolne wnioski radnych.
19. Informacje bieżące.
20. Zamknięcie obrad.sesja rady miasta

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments