TRANSMISJA NA ŻYWO – VIII kadencja Rady Miasta Zamość

0
2210

Trwa  ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Zamość. To wyjątkowo ważne obrady, ponieważ radni pochylą się nad projektem budżetu miasta na 2019 rok. Dyskusję nad przyszłorocznym budżetem poprzedzi prezentacja opracowania pn. „Ocena aktualnej sytuacji finansowej Miasta Zamość oraz prognozy do 2030 roku” przedstawiona przez dr Jacka Sieraka specjalisty w zakresie finansów publicznych. Podczas piątkowej sesji radni zdecydują też m.in. o tym, kto zostanie trzecim wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zamość.

Program budżetowej sesji rady w Zamościu:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta.

4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5.Powołanie Komisji skrutacyjnej.

6.Sprawy samorządu mieszkańców.

7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

8.Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość.

9. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36 ust.1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust.6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945).

10.Prezentacja opracowania pn. „Ocena aktualnej sytuacji finansowej Miasta Zamość oraz prognozy do 2030 roku” przedstawiona przez dr Jacka Sieraka specjalisty w zakresie finansów publicznych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

13.Wieloletnia prognoza finansowa.

14.Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 13 i dyskusja nad pkt 13.

15.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wieloletniej prognozy finansowej.

16.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.

17.Przedstawienie projektu Budżetu Miasta Zamość na rok 2019.

18.Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 17 i dyskusja nad pkt 17.

19.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.

20.Dyskusja nad projektem Budżetu Miasta na 2019 r.

21.Uchwalenie Budżetu Miasta Zamość na rok 2019 .

22.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w jednostkach prowadzonych przez miasto

Zamość, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, działań podejmowanych przez szkoły

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz

nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty za rok szkolny2017/2018.

23.Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za III kwartał 2018 r.

24.Wybór trzech Przedstawicieli Rady Miasta Zamość w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku

Publicznego w Zamościu na lata 2017-2019 w zakresie realizacji zadań

publicznych i współpracy z podmiotami III sektora.

25.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany powołania stałych Komisji Rady Miasta oraz ustalenia ich liczby i składów osobowych,
2/ zmiany uchwały nr XXXVIII/479/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.,
3/ uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
4/ uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
5/ przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Miasta Zamość na 2019 r.,
6/ zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miasta Zamość na 2019 r.,
7/ delegowania radnego na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
8/ nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa,
9/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
10/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu ” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
11/ zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych,
12/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania dla Miasta Zamość „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
13/ przystąpienia do projektu i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu do realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
14/ zmian w Statucie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu,
15/ ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów , w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku,
16/ wystąpienia ze Związku Miast Polskich,
17/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,

26. Wskazanie 3 radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

27. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

28. Zapytania i wolne wnioski radnych.

29. Informacje bieżące.

30. Zamknięcie obrad.

Poniżej transmisja na żywo:

 

Poprzedni artykułPolska-Ukraina: Dobra współpraca i szansa na nowe połączenia kolejowe
Następny artykułMultimedialna “Ławka Niepodległości” stanęła na Rynku Wielkim
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments