Kwietniowa sesja Rady Miasta. [PROGRAM OBRAD]

0
495
GAIA

W najbliższy poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r. w sali Consulatus w zamojskim Ratuszu odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się jak zawsze o godz. 13. O czym będą debatować Radni? Publikujemy porządek obrad. 

Sesje są otwarte dla każdego mieszkańca. Zamościanie mogą też aktywnie brać udział w posiedzeniach i zabierać głos w przewidzianym do tego trybie.

Porządek XL sesji Rady Miasta Zamość:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta.

4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5.Sprawy samorządu mieszkańców.

6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Zamość w 2017 r.

8.Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego do pkt 7 i dyskusja nad pkt 7.

9.Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Zamość w 2017 r.

10.Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście Zamość.

11. Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia do pkt 10 i dyskusja nad pkt 10.

12. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście Zamość.

13.Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za I kwartał 2018 r.

14.Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rewizyjnej do pkt 13 i dyskusja nad pkt 13.

15.Przyjęcie sprawozdania ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za I kwartał 2018 r.

16.Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. 1/  skargi rodziców uczniów klasy VI a na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu,
  2. 2/  zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość”,
  3. 3/  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,
  4. 4/  zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, ustalenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość oraz warunków i trybu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć,

5/ przyjęcia „Regulaminu określającego zasady wjazdu, postoju i poruszania się po        drogach publicznych w Zamościu dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym i konnych dorożek, wykorzystywanych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego” ,

6/ wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu aportu Miasta Zamość w zamian za udziały,

7/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

8/ zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

17.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

18.Zapytania i wolne wnioski radnych.
19.Informacje bieżące.
20.Zamknięcie obrad.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments