Budżet Powiatu Zamojskiego na 2018 rok. Jakie inwestycje drogowe zaplanowano?

0
638
fot. Starostwo Powiatowe w Zamościu
GAIA

Budżet Powiatu Zamojskiego na 2018 rok został przyjęty jednogłośnie 27 grudnia 2017 r. przez Radę Powiatu Zamojskiego. Dochody i wydatki ustalono na poziomie 75 626 411 zł.

Budżet spełnia ustawowe warunki, gdyż planowane wydatki bieżące są o 5 534 039 zł wyższe od planowanych wydatków bieżących. W budżecie ujęto również rozchody w wysokości 3 300 000 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Charakterystyczną cechą budżetu jest wysoki udział wydatków o charakterze rozwojowym. Planowane nakłady inwestycyjne (łącznie z dotacjami dla innych podmiotów) wynoszą 19 614 803 zł i stanowią 25,9% wydatków ogółem.

Analizując wyjściowe uchwały budżetowe od powstania powiatu, udział inwestycji w budżecie na 2018 r. jest najwyższy. Ulegnie on istotnemu zwiększeniu, gdyż na lutowej sesji Rady Powiatu nastąpi zwiększenie wydatków inwestycyjnych m.in. o kwotę 11 035 973 zł na inwestycje drogowe w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Efektem będzie przebudowa dwóch odcinków dróg o łącznej długości 12 km: Rozłopy-Szperówka (długość 5 km) i Stary Zamość-Krzak (długość 7 km).

W budżecie tegorocznym wydatki inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej wyniosą 28 535 744 zł. Będą realizowane m.in. następujące zadania:

1) Przebudowa drogi powiatowej Pniówek – Suchowola – Maciejówka o długości 19,24 km w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” – 3 060 707 zł.

2) Przebudowa dróg powiatowych Kotlice – Zubowice i Horyszów – Kotlice o łącznej długości 11,4 km w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina”– 5 218 024 zł.

3) Przebudowa drogi Skierbieszów – Grabowiec o długości 7 km w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”- 4 244 040 zł.

4) Przebudowa mostu na rzece Łętownia w m. Kitów wraz z dojazdami – 4 000 000 zł.

5) Przebudowa drogi powiatowej Płoskie – Żdanów – Pniówek – 488 000 zł.

6) Przebudowa drogi powiatowej Rozłopy – Szperówka – 5 878 673 zł.

7) Przebudowa drogi powiatowej Stary Zamość – Krzak – 5 157 300 zł.

Powiat zgłosił również 6 zadań drogowych do dofinansowania z funduszu Lasów Państwowych. W przypadku pozytywnej oceny wniosków, przebudowanych zostanie 38,2 km dróg. Szacunkowy koszt wynosi 30 560 000 zł. Założono pozyskanie dofinansowania 50% kosztów na kwotę 15 280 000 zł.

W ramach remontów położona zostanie nowa nawierzchnia na ok. 13 km dróg z kosztem przed przetargiem na poziomie 3 364 000 zł.

Poza zadaniami drogowymi powiat realizuje przedsięwzięcia rozwojowe w innych działach budżetu. Inwestycją oświatową dofinansowaną ze środków unijnych jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu. Całkowita wartość projektu wynosi 4 888 954 zł z dofinansowaniem unijnym w wysokości 2 422 179 zł (ok. 50% kosztów). Plan wydatków na 2018 r. – 741 694 zł. Na przeprowadzenie scaleń gruntów powiat otrzyma dotację w kwocie 11 215 443 zł w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Postępowaniem scaleniowym objętych jest 2 tys. ha gruntów na terenie wsi Sulmice, Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów w gm. Skierbieszów. Wydatki w bieżącym roku wyniosą 1 454 000 zł.

Kolejnym zadaniem unijnym jest projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” Wartość projektu – 16 270 046 zł. Planowane wydatki w roku bieżącym 629 044 zł. 

Dalsze możliwości kreowania dodatkowych wydatków na cele inwestycyjne są ograniczone z powodu ustawowych limitów długu i braku wystarczających dochodów własnych. Od wielu lat stosowana jest zasada, że środki dodatkowe i oszczędności kierowane są w pierwszej kolejności na remonty dróg.

Źródło: powiatzamojski.pl

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments