Sesja budżetowa – na czym oprócz finansów skupią się Radni?

0
869

28 grudnia 2017 roku odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Zamość. To ważne obrady radnych, ponieważ zajmą sie oni zatwierdzeniem budżetu miasta na 2018 rok.

Projekt budżetu miasta Zamość na 2018 rok został określony na kwotę 479 230 969,96 zł.
Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 382 376 495,96 zł, dochody majątkowe ustalono
w wysokości 55 542 474 zł, a przychody w wysokości 41 312 000 zł. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 97 804 759 zł, wydatki bieżące określono na 369 875 431,96 zł, natomiast spłata kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wyniesie 11 550 779 zł. Pełen projekt budżetu na przyszły rok znajduje sie TUTAJ

Początek obrad o 13.00 – Sala Consulatus, Ratusz

Oto porządek XXXVI sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta.
4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkńców.
6.Wnioski i wypowiedzi mieszkńców.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmianw wieloletniej prognozie finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
9. Wieloletnia prognoza finansowa.
10. Opinia Komisji Budzetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 9 i dyskusja nad pkt 9.
11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunowej do wieloletniej prognozy finansowej.
12. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
13. Przedstawienie projektu Budżetu Miasta Zamość na rok 2018.
14. Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 13 i dyskusja nad
pkt 13.
15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
16. Dyskusja nad projektem Budzetu Miasta na rok 2018
17. Uchwalenie Budżetu Miasta Zamość na rok 2018
18. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o.
1.projekt uchwały Klubu Radnych PIS,
2.projekt uchwały Prezydenta Miasta Zamość
2/ skargi rodziców uczniów klasy VI a na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu,
3/ zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcję Przewodniczącęgo Zarządu Osiedla Zamczysko,
4/ uchwalenia zmianmiejscowego planu zagospodarowania przestrzenrzego miasta Zartość,
5/ uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
6/ stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
7/  zmiarty uchwały nr XXVII/329|2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,
8/ Głównych Kierunków Rozwoju Zamojskiego Sportu na lata 2018 – 2022,
9/ wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Zamość do Zamojskiego Klastra Energii,
10/ przyjęcia do realizacji w 2018r. ,,Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) w mieście Zamość na lata 2016-2018,
11/ zatwierdzenia projektu pozakonkursowego pt. ,,Aktywizacja- krokiem w stronę pracy
edycja IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja
zawodowa- projekty PUP,
12/  zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miasta Zarność na 2018 rok,
13/ przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Zamość na 2018 rok

19. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.)
20. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
21. Zapytania i wolne wnioski radnych.
22. lnformacje bieżące.
23. Zamknięcie obrad.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments