Zamość: Przed nami sesja absolutoryjna

0
1179

W najbliższy poniedziałek zamojscy radni zdecydują czy udzielą absolutorium Prezydentowi Andrzejowi Wnukowi za wykonanie budżetu w 2016 roku. Sesja absolutoryjna Rady Miasta Zamość odbędzie się 26 czerwca 2017 r. w sali Consulatus w Ratuszu. Początek obrad o godz.1300.

Poniżej prezentujemy porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta.

4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5.Sprawy samorządu mieszkańców.

6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7.Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zamość za 2016 r.

8.Opinia Komisji Rady Miasta do pkt.7.

9.Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r.

10.Dyskusja.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2016 r.

12.Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Zamość.

13.Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.

14.Wyjaśnienia Prezydenta do wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii RIO.

15.Dyskusja.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

17.Informacja o poziomie zaawansowania zadań inwestycyjnych, będących w układzie wykonawczym wydziału RM i FZ.

18.Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rewizyjnej do pkt.17.

19.Przyjęcie informacji o poziomie zaawansowania zadań inwestycyjnych, będących w układzie wykonawczym wydziału RM i FZ.

20.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zamościu,

2/nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa (Świętego Brata Alberta),

3/ nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa (Leszczowa),

4/ nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa (Franciszka Fornalskiego),

5/ nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa(Generała Franciszka Kleeberga),

6/ nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa(Mała),

7/ nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa( Generała Stanisława Maczka),

8/ nadania nazwy rondu na osiedlu Słoneczny Stok w Zamościu,

9/ wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa na rzecz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny,

10/trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

11/zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

12/zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

21. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

22. Zapytania i wolne wnioski radnych.

23. Informacje bieżące.

24. Zamknięcie obrad.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments