Aktywni Seniorzy – liderami w swoim otoczeniu

0
992

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie „Magiczny Ogród” otrzymało dofinansowanie na realizację warsztatów dla seniorów, mieszkańców Zamościa. Projekt będzie prowadzony w okresie od 01.05.2016 do 31.08.2016. Celem głównym jest wdrożenie do bycia liderem w środowisku lokalnym 20 seniorów, w szczególności kobiet, co jest zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju oraz naszymi obserwacjami dotyczącymi społeczności miasta Zamościa. Stowarzyszenie „Magiczny Ogród” prowadzi Klub Aktywnego Seniora w którym cyklicznie organizuje zajęcia tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty terapii zajęciowej oraz trening pamięci. Liczba osób chętnych stanowczo przekracza zasoby lokalowe i kadrowe Stowarzyszenia. W związku ze zgłaszanymi przez seniorów potrzebami postanowiliśmy przygotować liderów, którzy będą dzielić się zdobytą wiedzą z przedstawicielami lokalnej społeczności. Nasz projekt realizuje potrzebę polepszenia jakości życia osób starszych. Wykluczenie społeczne seniorów polega między innymi na „ukryciu się” we własnych domach. Chcemy zapobiegać takiemu stanowi rzeczy i pokazać, że osoby starsze mogą oraz powinny brać czynny udział w życiu społecznym w każdym możliwym wymiarze. Wyszkoleni w ramach projektu seniorzy mogą stać się liderami zmian w swoim najbliższym otoczeniu.

Dzięki realizacji projektu nastąpi szereg zmian w lokalnym środowisku. Wyszkoleni liderzy swoją wiedzą będą dzielić się i aktywizować kolejnych seniorów. Jako Stowarzyszenie wdrażamy nowoczesne metody oraz niestandardowe rozwiązania w aktywizowaniu społecznym i kulturalnym seniorów. Aktywność w jesieni życia przyczynia się do pozytywnych zmian wśród seniorów. Są to głównie: wzrost poczucia własnej wartości, przełamanie lęku przed współpracą i relacjami interpersonalnymi.

Projekt wpłynie na zwiększenie możliwości tworzenia nowych atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego wśród seniorów. Nastąpi nasilenie kontaktów interpersonalnych, wymiana doświadczeń mieszkańców Zamościa, angażowanie się we wspólne działania. Zaobserwujemy wzmacnianie się wewnątrzpokoleniowej współpracy, solidarności lokalnej społeczności poprzez działania wspólne, lepsze poznawanie się poszczególnych osób a także wzajemne zrozumienie.

Zapraszamy osoby zainteresowane, w szczególności kobiety, na cykl 12 bezpłatnych warsztatów z zakresu rękodzieła, biblioterapii geriatrycznej, treningu pamięci i kreatywnego myślenia połączone z elementami kinezjologii edukacyjnej oraz warsztaty upcyklingu. Jest to propozycja na aktywne i korzystne dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego spędzenie czasu wolnego. Poznane na warsztatach zasady treningu pamięci wprowadzone w życie codzienne przyczynią się do zahamowania, typowej dla tej grupy wiekowej, choroby jaką jest demencja. Udział w warsztatach wpłynie także na większe zaangażowanie uczestników w działania społeczne, podniesie ich poziom wiedzy, pozwoli nabyć nowe umiejętności, które seniorzy mogą przekazywać nie tylko swoim rówieśnikom, ale także osobom młodszym (integracja międzypokoleniowa).

Oprócz grantodawcy wspierają nas Stowarzyszenia: Abrakadabra, Turystyka z Pasją, Projekt Europa, Faktoria Talentów, Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kluby Seniora: „Pogodna Jesień”, „U Waleriana”, Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor, Wiol-Med prowadzący dom pobytu dla osób starszych i niesamodzielnych.

Patronat medialny nad projektem objął Nowy Kurier Zamojski.

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Barbara Gajos

Koordynator projektu

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments