Najświeższe oferty pracy z Zamościa i okolicy

0
556

Publikujemy najnowsze oferty pracy z Zamościa i regionu. Więcej informacji na temat poniższych ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

Wolne miejsca pracy na dzień 22.08.2022 r.

Oferowane stanowisko: Account Manager / ds. sprzedaży rynek niemiecki 

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych klientów, podtrzymywanie relacji,
promocja produktów marki Malsen. 

Oferowane stanowisko: Account Manager / ds. sprzedaży rynek Polski 

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych klientów, podtrzymywanie relacji,
promocja produktów marki Malsen. 

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Projektowanie sieci i instalacji gazowych, ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Oferowane stanowisko: Asystentka/higienistka stomatologiczna

Zakres obowiązków: Przygotowanie gabinetu i stanowiska do pracy wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi, czynne asystowanie podczas zabiegu – przygotowanie oraz podawanie narzędzi i leków.

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Pomoc przy układaniu kostki brukowej oraz mycie wykonanej podbudowy po ułożeniu nawierzchni brukowej. Praca na terenie woj. lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Brygadzista/ka

Zakres obowiązków: Nadzorowanie i organizowanie pracy pracowników.

Oferowane stanowisko: Cieśla szalunkowy

Zakres obowiązków: Szalowanie słupków, schodów, zbrojeń.

Oferowane stanowisko: Copywriter / Asystent ds. biurowych

Zakres obowiązków: Praca przy obsłudze klienta, przygotowywanie tekstów o tematyce branżowej, przygotowywanie opisu produktu.

Oferowane stanowisko: Cukiernik

Zakres obowiązków: Wykonywanie czekolad, pieczenie ciast, dekorowanie czekolad.

Oferowane stanowisko: Doradca klienta w salonie drzwi i podłogi

Zakres obowiązków: Sprzedaż drzwi, paneli, farb, list oraz produktów wykończeniowych.

Oferowane stanowisko: Dozorca

Zakres obowiązków: – naprawa sprzętów, urządzeń, zabawek;
– prace remontowe;
– obsługa kotła gazowego;

Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sparowanie kabli światłowodowych

Oferowane stanowisko: Elektryk/monter instalacji elektrycznych

Zakres obowiązków: – podłączanie i naprawa włączników, przełączników elektrycznych, gniazd wtykowych i oświetlenia;
– przyłączanie kabli do rozdzielni oraz urządzeń przemysłowych;
– rozprowadzanie kabli, przycinanie i wykańczanie okablowania, montowanie szaf sterowniczych;
– wykonywanie pomiarów elektrycznych, konserwacja, renowacja oraz montaż urządzeń sterowniczych;
– inne zadania zlecone
Praca na terenie pow. zamojskiego

Oferowane stanowisko: Fakturzystka

Zakres obowiązków: Wystawianie i korygowanie faktur. Obsługa klienta (przyjmowanie interesantów).

Oferowane stanowisko: Fizjoterapeuta

Zakres obowiązków: Rehabilitacja pacjentów dorosłych oraz dzieci.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Koloryzacja, strzyżenie, wpięcia okolicznościowe.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Obsługa finansowo-ksiegowa Pogotowia Opiekuńczego. Sporządzanie planów i sprawozdań. Prowadzenie dokumentacji płacowo-kadrowych.

Oferowane stanowisko: Handlowiec w sklepie medycznym

Zakres obowiązków: Sprzedaż detaliczna produktów leczniczych wyrobów medycznych, sprzętu ortopedycznego w sklepie specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i zielarsko-medycznym.

Oferowane stanowisko: Higienistka stomatologiczna/asystentka stomatologiczna

Zakres obowiązków: Praca w gabinecie stomatologicznym, Profilaktyka stomatologiczna. Prowadzenie dokuentacji, obsługa recepcji.

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: Wykrywanie i usuwanie stwierdzonych wad działania instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: – montaż instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania;
– inne zadania zlecone
Praca na terenie pow. zamojskiego

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Oferowane stanowisko: Kamieniarz

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn kamieniarskich oraz montaż elementów kamiennych.

Oferowane stanowisko: Kamieniarz

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn kamieniarskich oraz montaż elementów kamiennych.

Oferowane stanowisko: Kasjer

Zakres obowiązków: Praca na kasie: obsługa klientów, sprzedaż produktów, tworzenie raportów kasowych, liczenie gotówki.

Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta w sklepie

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Rozwożenie pieczywa.

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Kierowanie autobusem, sprzedaż biletów, przewóz osób na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na terenie UE Polska-Niemcy-Szwajcaria z dłuższymi pauzami w domu, powtarzające się miejsca załadunku i rozładunku.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport ćiagników i maszyn rolniczych na terenie kraju, zabezpieczanie ładunku.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Transport towarów po UE praca w systemie 4/1 lub inny

Oferowane stanowisko: kierowców w transporcie międzynarodowym C+E Zamość

Zakres obowiązków: Zakres obowiązków: dystrybucja towarów, załadunek i rozładunek, prowadzenie dokumentacji drogowej.

Wymagania: świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy kat. C+E, karta kierowcy, ważne badania: orzeczenie z badań psychologicznych, orzeczenie z badań lekarskich, orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, mile widziane doświadczenie.

Dobre warunki płacowe. Po okresie próbnym możliwość przejścia na umowę o pracę.

Oferowane stanowisko: Kierownik gospodarczy

Zakres obowiązków: 1. Organizacja, nadzór, kontrola i ocena pracy pracowników obsługi, określenie ich zadań i zakresu odpowiedzialności w formie zakresów czynności;
2. Systematyczne przeglądy wszystkich pomieszczeń szkolnych oraz terenu przyległego do budynków szkoły pod kątem sprawności techniczno-eksploatacyjnej, zabezpieczenia majątku szkolnego z uwzględnieniem przepisów bhp oraz ładu i porządku;
3. Prowadzenie książki obiektu budowlanego;
4. Planowanie wydatków związanych z obsługą techniczno-eksploatacyjną szkoły;
5. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych, w oparciu o przepisy o zamówieniach publicznych, dokonywanie zakupu: materiałów, wyposażenia w pomoce i sprzęt, prowadzenie bieżących remontów;
6. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków oraz zabezpieczenia majątku szkolnego;
7. Przygotowanie planów remontów bieżących i kapitalnych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, oraz dokonywanie odbioru wykonanych prac;
8. Prowadzenie książki remontów budynków szkolnych oraz sprzętu;
9. Sporządzanie sprawozdań wg. obowiązujących przepisów;
10. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarowania majątkiem szkoły (umowy najmu);
11. Prowadzenie ewidencji majątku szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12. Wykonywanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
13. Ścisła współpraca z działem Księgowości i Kadr;
14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

Oferowane stanowisko: Kierownik grupy sprzątającej

Zakres obowiązków: Nadzór nad grupą sprzątajacą w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz ciągach komunikacyjnych. 

Oferowane stanowisko: Kierownik sklepu

Zakres obowiązków: Kierowanie zespołem, zatrudnianie pracowników. Prowadzenie rozmów handlowych, realizacja planów sprzedażowych, komunikacja audio z klientemi.

Oferowane stanowisko: Konserwator powierzchni płaskich

Zakres obowiązków: Bieżące utrzymywanie czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz ciagach komunikacyjnych. 

Oferowane stanowisko: Konstruktor technolog

Zakres obowiązków: Realizowanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym.

Oferowane stanowisko: Koordynator ds. operacji terenowych

Zakres obowiązków: – koordynacja pracy zespołu pilarzy, drwali, pracowników transportu;
– prowadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywanych pracach;
– uzyskanie niezbędnych do przeprowadzenia prac zgód, uzgodnienia z właścicielami gruntów, posesji obejmujące zakres prac;
– inwentaryzacja linii elektroenergetycznej – praca w terenie.
Praca na terenie woj. lubelskiego

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Podstawowe zabiegi kosmetyczne vege, masaże, makijaże wszelkiego rodzaju, depilacja brwi i ciała, pedicure.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Manicure, stylizacja paznokci – przedłużenie paznokci, pedicure, obsługa recepcji, utrzymanie w czystości stanowiska pracy.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych w salonie. Praca na samodzielnym stanowisku.

Oferowane stanowisko: Księgowy

Zakres obowiązków: – księgowanie dokumentów magazynowych, uzgadnianie stanów i kont magazynowych;
– czuwanie nad obrotem magazynowym;
– rozliczanie inwentaryzacji;
– comiesięczne uzgadnianie kont księgowych;
– weryfikacja i ksiegowanie faktur sprzedażowych, kosztowych;
– monitoring aktualnych zmian w przepisach oraz interpretacja prawa podatkowego

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie dań, obsługa maszyn i urządzeń na stanowisku pracy, przygotowywanie półproduktów kulinarnych, dbanie o czystość i porządek na stanowisku, przyjmowanie dostaw produktów.

Oferowane stanowisko: Kwalifikowany pracownik ochrony 

Zakres obowiązków: Patrolowanie terenu budowy.

Oferowane stanowisko: Lektor języka hiszpańskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży.

Oferowane stanowisko: Lektor języka niemieckiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży.

Oferowane stanowisko: Lektor języka włoskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Składowanie produktów i przechowywanie w pojemnikach, prace magazynowe

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: – rozładunek towaru;
– weryfikacja zgodności towaru z dokumentami;
– umieszczanie towaru na regałach;
– dbanie o porządek na magazynie

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Prowadzenie gospodarki magazynowej, ewidencjonowanie towaru, wydawanie towaru zgodnie z fakturą i zamówieniem, utrzymanie porządku w magazynie. Dowóz towaru do klienta.

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Praca polega na przygotowaniu towaru wg zamówienia, załadunek i rozładunek. Dowóz towaru do klienta na terenie powiatu.

Oferowane stanowisko: Mechanik

Zakres obowiązków: Diagnostyka i naprawy serwisowe oraz gwarancyjne.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Naprawa pojazdów samochodowych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy/elektromechanik samochodowy

Zakres obowiązków: – naprawy mechaniczne pojazdów;
– naprawy elektromechaniczne pojazdów;
– współpraca z recepcją serwisu

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych

Zakres obowiązków: Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych i dostawczych

Zakres obowiązków: Obsługa pojzdów ciężarowych oraz dostawczych. Obsługa montażownicy TIR. Dbanie o maszyny i stan techniczny pojazdów. 

Oferowane stanowisko: Montażysta stolarki okienno-drzwiowej

Zakres obowiązków: Montaż i demontaż okien, drzwi, bram garażowych, rolet.

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji stalowych

Zakres obowiązków: Montaż i składanie ciętych elementów według rysunku technicznego.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Oferowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Zakres obowiązków: -prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
-pracę w małych grupach 4-8 osobowych

Oferowane stanowisko: nauczyciel języka hiszpańskiego

Zakres obowiązków: -prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
-pracę w małych grupach 4-8 osobowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka hiszpańskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 2/18 etatu

Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka niemieckiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych.

Oferowane stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

Zakres obowiązków: -prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
-pracę w małych grupach 4-8 osobowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka polskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z języka polskiego w wymiarze 14 godzin tygodniowo.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel matematyki

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z matematyki

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający

Zakres obowiązków: Praca z dziećmi z afazją.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania fizycznego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania fizycznego 28 godzin tygodniowo.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z dziećmi, organizacja uroczystości, realizacja zadań statutowych przedszkola.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowawca przedszkola

Zakres obowiązków: Praca z dziećmi, prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Oferowane stanowisko: Operator maszyny wieloczynnościowej

Zakres obowiązków: -obsługa wiertnicy,
-załadunek materiałów,
-prace ziemne

Oferowane stanowisko: Operator procesów załadunkowych/rozładunkowych

Zakres obowiązków: Obsługa wagi samochodowej. Raportowanie.

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń do produkcji wkładek ortopedycznych

Zakres obowiązków: Obsługa zestawu urządzeń do produkcji wkładek ortopedycznych, utrzymanie urządzenia w czystości.

Oferowane stanowisko: Operator wagi/pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Ważenie pojazdów, raportowanie wyników, obsługa komputera.

Oferowane stanowisko: Operator wypalarki plazmowej

Zakres obowiązków: Cięcie detali na wypalarce, prowadzenie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urzadzenia, dobre wykorzystanie materiałów produkcyjnych podczas palenia detali

Oferowane stanowisko: Operator wytwórni betonu

Zakres obowiązków: Obsługa węzła betoniarskiego, nadzór nad stanem technicznym maszyn, nadzór nad dokumentacją dostaw, współpraca z zespołem technologii. 

Oferowane stanowisko: Opiekunka w żłobku

Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi do lat 3.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Praca przy wypieku pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pielęgniarka

Zakres obowiązków: Praca w POZ w przychodni.

Oferowane stanowisko: Pielęgniarka

Zakres obowiązków: – wykonywanie czynności diagnostycznych w tym dokonywanie pomiarów podstawowych,
– obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej,
– przygotowywanie chorego do badań diagnostycznych,
– zapewnianie jakości opieki pielęgniarskiej/przestrzeganie procedur,

Oferowane stanowisko: Pomoc administracyjna

Zakres obowiązków: Zakupy artykułów, spożywczych, materiałów do produkcji rolnej, zakup cześci zamiennych do maszyn i urządzeń, części motoryzacyjnych. Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego w produkcji rolnej. Rozliczanie paliwa rolniczego, sporządzanie deklaracji podatku gruntowego oraz podatku od nieruchomości. Współpraca ARiMR, ARR, nadzór nad organizacją prac polowych.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków z produktów i półproduktów, utrzymywanie czystości na stanowisku pracy.

Oferowane stanowisko: Pomoc mechanika

Zakres obowiązków: Pomoc w bieżącej naprawie pojazdów samochodowych.

Oferowane stanowisko: Pomoc/asystent fryzjera

Zakres obowiązków: Pomoc w wykonywaniu zabiegów fryzjerskich

Oferowane stanowisko: Pomocnik dekarza

Zakres obowiązków: Pomocnik dekarzy przy realizacji pokryć dachowych.

Oferowane stanowisko: Pomocnik elektryka

Zakres obowiązków: – montaż instalacji elektrycznych;
– prowadzenie nowych oraz wymiana starych przewodów elektrycznych;
– proste prace montażowe;
– wykonywanie przewiertów, przebić;
– inne zadania zlecone.
Praca na terenie pow. zamojskiego

Oferowane stanowisko: Pomocnik posadzkarza

Zakres obowiązków: Prace wykończeniowe. Praca na terenie miasta Zamość i powiatu.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta indywidualnego i hurtowego, obsługa korespondencji, sporządzanie ofert dla klienta, sporządzanie dokumentacji produkcyjnej, zamawianie towarów do produkcji.

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony

Zakres obowiązków: Dbanie o bezpieczeństwo pracowników i klientów, obsługa monitoringu.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji

Zakres obowiązków: Realizowanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym.

Oferowane stanowisko: Pracownik punktu skupu złomu

Zakres obowiązków: Segregacja, rozbiórka metali kolorowych i złomu. Transport złomu. 

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy/kosztorysant

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych klentów, utrzymywanie kontaktów handlowych z odbiorcami, posprzedażowa obsługa umów, negocjacje cen, pomiar u klientów. 

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel medyczny

Zakres obowiązków: Sprzedaż i promocja produktów/usług firmy na rynku medycznym, budowanie i rozwijanie listy klientów indywidualnych i instytucjonalnych (szpitale, przychodnie), przygotowywanie ofert handlowych dla klientów, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, współpraca przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych z zakresu zamówień publicznych, praca stała w siedzibie naszej spółki w Zamościu oraz minimum jeden w miesiącu kilkudniowy wyjazd służbowy.

Oferowane stanowisko: Psycholog szkolny

Zakres obowiązków: Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, współpraca z rodzicami, uczniami i nauczycielami

Oferowane stanowisko: Rewident taboru

Zakres obowiązków: Dokonywanie oględzin technicznych i prób hamulców pociągów, obserwacja przyjeżdżających pociągów, jeżeli wynika z post. regulaminu technicznego posterunku rewizji technicznej; kwalifikacja wagonów do przewozów specjalnych i do napraw; dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w rewidowanym taborze; odbiór wagonów pod względem technicznym od klientów na wyznaczonych punktach obsługi; sporządzanie protokołów uszkodzenia wagonu i innej wymaganej dokumentacji.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane na terenie Zamościa

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku na terenie obiektu, wykonywanie prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Oferowane stanowisko: Sanitariusz 

Zakres obowiązków: Wykonywanie czynności pomocniczych przy przewożeniu chorych, zmianie pozycji, czynnościach higienicznych pacjenta. Pomoc w transporcie pacjentów do pracowni diagnostycznych Szpitala, zabezpieczenie odzieży pacjentów do pracowni hospitalizowanych zgodnie z procedurą. Transport materiałów biologicznych do laboratorium, przynoszenie wyników badań z pracowni diagnostycznych szpitala, czuwanie nad bezpieczeństwem chorych.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji metalowych ze stali nierdzewnej oraz czarnej.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie elementów do spawania zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonywanie operacji spawania różnymi technikami wg dokumentacji technicznej, obsługa i konserwacja urządzeń do spawania.

Oferowane stanowisko: Specjalista – główny mechanik

Zakres obowiązków: Obsługa, naprawa i wykonywanie prac obrabiarskich typu: tokarki, szlifierki do wałków, otworów, płaszczyzn i narzędzi, wiertarki promieniowe, wytaczarki, strugarki bramowe, frezerki pionowe i poziome, frezerki obwiedniowe, dłutownica Fellowsa.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na terenie obiektu dydaktycznego i zewnątrz.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Sprzątanie obiektów wewnętrznych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa kas fiskalnych, terminali, wag spożywczych, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: – obsługa klienta małej gastronomii;
– monitorowanie;
– zarządzanie obrotem towarów

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: – obsługa klientów bezpośrednich,
– profesjonalne doradztwo odnośnie doboru części zamiennych i sprzedaż produktów SIPMA,
– obsługa sklepu internetowego,
– realizacja planów sprzedażowych,
– obieg dokumentacji sprzedażowej,
– promowanie produktów i części zamiennych,
– ścisła współpraca z działem logistyki, produkcją i serwisem

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa kas fiskalnych, terminali, wag spożywczych, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, pomoc w wyborze towaru, utrzymanie czystości w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, metkowanie, przyjęcie towaru.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca dział budowlany

Zakres obowiązków: Układanie towaru na regałach i paletach za pomocą wózka, dbanie o ekspozycje towaru, sprzedaż artykułów budowlanych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca dział elektryczny i oświetlenia

Zakres obowiązków: Obsługa klienta na dziale elektryki i oświetlenia, dbanie o asortyment, ekspozycja zamówienia towaru.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca dział ogrodu

Zakres obowiązków: Przyjmowanie, ekspozycja towaru, dbanie o towar, sprzedaż i obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stacji paliw

Zakres obowiązków: Sprzedaż paliw oraz art. spożywczo przemysłowych. 

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym

Zakres obowiązków: Obsługa klienta na stoisku mięsnym

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż mięsa, wędlin, obsługa stoiska mięsnego.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca sala sprzedaży

Zakres obowiązków: Sprzedaż, dbanie o ekspozycje, przyjmowanie towaru i układanie na półce, dbanie o czystość sali sprzedaży, raportowanie braków.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw

Zakres obowiązków: Obsługa klienta na stacji paliw, sprzedaż towarów.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca/Doradca klienta

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż odzieży i galanterii męskiej.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca/kasjer

Zakres obowiązków: Obsługa ogólna stacji paliw.

Oferowane stanowisko: Stolarz meblowy

Zakres obowiązków: Montaż mebli u klienta, cięcie na pile, oklejanie elementów, montaż mebli na produkcji.

Oferowane stanowisko: Szlifierz

Zakres obowiązków: Obróbka stali nierdzewnej urządzeniai typu szlifierka kątowa, pasowa i inne maszyny szlifierskie. Obróbka powierzchni metali.

Oferowane stanowisko: Szpachlarz

Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa

Zakres obowiązków: Szycie ubrań, porządkowanie towaru, układanie materiałow szwalniczych.

Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa

Zakres obowiązków: Szycie odzieży.

Oferowane stanowisko: Ślusarz narzędziowy

Zakres obowiązków: – samodzielne wykonywanie wykrojników, tłoczników zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną
– konserwacja i naprawa wykrojnikw, tłoczników;
– sporządzanie zapotrzebowania na części zamienne;
– samodzielna obsługa tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki do płaszczyzn, szlifierki do otwarów i wałków;
– wykonywanie operacji tokarskich, wiertarskich na detalach zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną.

Oferowane stanowisko: Technik/pomocnik technika/monter instalacji

Zakres obowiązków: Praca w serwisie mobilnym przy instalacjach i systemach zabezpieczenia przeciwpożarowego

Oferowane stanowisko: Zastępca kierownika sklepu d/s sali sprzedaży i kontroli obiegu dokumentów

Zakres obowiązków: Przyjmowanie i weryfikacja faktur zakupowych, wystawianie faktur sprzedażowych i hurtowych. Tworzenie i kontrola nad obiegiem dokumentw księgowych.

 

 

Poprzedni artykułPowiatowe święto plonów (ZDJĘCIA)
Następny artykułZderzenie dwóch motorowerzystów na skrzyżowaniu.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments