3000zł na zakup węgla – Miasto Zamość przyjmuje wnioski

1
482

Wnioski o wypłatę o dodatku węglowego mieszkańcy Miasta Zamość mogą składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 w pok. 201, II piętro w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wypłata dodatku węglowego następuje w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie przesłana wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie podał we wniosku adresu poczty elektronicznej, organ informuje wnioskodawcę o możliwości osobistego odebrania informacji. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku węglowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobom, które skorzystały z zakupu paliw stałych u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzenia do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt. 5a ustawy o podatku akcyzowym, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po cenie nie wyżej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatkowe informacje na  temat dodatku węglowego można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w Dziale Świadczeń przy ul. Partyzantów 3 lub telefonicznie pod nr. 451 177 982; 451 177 976.

Poprzedni artykułFantastycznie mimo przeszkód
Następny artykułWystartował festiwal filmowy
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
?Wojtek

A może jakiś link do wersji elektronicznej?