Jest praca w urzędzie miasta w Zamościu!

0
142
GAIA

Zamojski magistrat ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Poszukiwany jest podinspektor ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonego w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamościu, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Do zadań pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.: rejestrowanie zleceń i zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianie niezbędnych materiałów do wykonania robót przez geodetów uprawnionych i jednostki wykonawstwa geodezyjnego, wydawanie licencji na wykorzystywanie materiałów z zasobu oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty, zwoływanie posiedzeń zespołu koordynującego usytuowanie projektowanych sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych obiektów budowlanych, współpraca z jednostkami branżowymi zarządzającymi infrastrukturą techniczną w obrębie miasta Zamość.

Kandydat ubiegający się o tę posadę powinien spełniać szereg wymagań. Przede wszystkim powinien mieć obywatelstwo polskie lub spełniać wymagania określone w art. l l ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Powinien także posiadać wykształcenie wyższe, kierunek – geodezja.
Wymagana jest też pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Wymagana będzie też znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawa z nim związanych, w szczególności: ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisy wykonawcze do niej, kodeks postępowania administracyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można składać w Urzędzie Miasta Zamość do 18 października 2021r.

Szczegóły oferty TUTAJ

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments