Ruszają remonty dróg na Roztoczu.

1
639

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w najbliższym czasie ma zamiar przeprowadzić kilka bardzo ważnych remontów dróg na Roztoczu, którymi administruje. 

Pierwszą taką drogą jest DW Nr 853. Prawie 5 kilometrowy odcinek, który zostanie gruntownie wyremontowany zaczyna się na km 24+879 w miejscowości Długi Kąt a kończy na km 29+600 w miejscowości Józefów. 

Inwestycja ta realizowana będzie w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację dróg wojewódzkich. 

Na odcinku objętym opracowaniem tj. od km 24+870 do km 26+880 droga posiada przekrój szlakowy z jezdnią bitumiczną o szerokości do 6,10m, od
km 26+880do km 27+800 szerokość 6,30m, od km 27+880 do km 28+900 szerokość 6,50m oraz od km 28+900 do km 29+600 szerokość do 7,0m, na łukach poziomych 6,50m i 6,70m. Przy krawędziach jezdni występuje głęboka koleina zewnętrzna a jezdnia charakteryzuje się uszkodzoną konstrukcją podbudowy oraz zdegradowane warstwy (wiążącej i ścieralnej) nawierzchni asfaltowej, o znacznych odkształceniach, ubytkach i wykruszeniach przy krawędziach jezdni. Obecnie nawierzchnia z asfaltobetonu wykonana w latach 70-80-tych posiada gęstą siatkę spękań i liczne deformacje o głębokości od 1,0cm do 8cm – zwłaszcza przy krawędziach jezdni. Dodatkowo uplastycznianie się nawierzchni w wysokich temperaturach, spowodowało powstanie lokalnych odkształceń w profilu podłużnym, niebezpiecznych dla ruchu pojazdów samochodowych, wybrzuszeń i poprzecznych garbów. Krawędzie jezdni, zwłaszcza na odcinkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, znacznie zniszczone , wyniesione lub zaniżone. Brak lepiszcza w nawierzchni, gęsta siatka spękań powoduje wypadanie ziarn kruszywa, wykruszanie się krawędzi jezdni i rozszczelnianie nawierzchni, co przy nawodnieniu podbudowy i intensywnym ruchu pojazdów powoduje powstawanie licznych ubytków
i głębokich wybojów.

Projektowany zakres robót ma na celu przywrócenie pierwotnych parametrów drogi, do uzyskania: 

a) szerokości jezdni 6,10m, przekrój szlakowy do 7,00m
w przekroju półulicznym z poszerzeniami na łukach poziomych drogi, 

b) spadki poprzeczne jezdni : 1,5 do 2% na odc. prostych i zmiennie do 3,5% na łukach drogi, 

c) spadki poprzeczne poboczy do 4% do 6%.

W tym celu zostanie wykonane:

– frezowanie korekcyjne nawierzchni na powierzchni 18 100,00m2

– wyrównanie podbudowy drogi,

– ułożenie siatek przeciwspękaniowych o wytrzymałości na rozciąganie minimum 50kN na powierzchni 29 392,00m2,

– wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5cm na powierzchni ponad 35tys m2,

– wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm na powierzchni ponad
31tys m2,

– wymiana krawężników na zatokach autobusowych,

– utwardzenie poboczy kruszywem na głębokość minimum 15cm na powierzchni ponad 4tys m2,

– zostaną odmulone, oczyszczone i odtworzone rowy na długości 4 260,00m,

– zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome nawierzchni na powierzchni prawie 2tys.m2.

Do realizacji tego projektu zgłosiło się 5 firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX z Koloni Sitno, PBI Infrastruktura S.A z Kraśnika wraz
z PBI WMB spółka z o.o. z Sandomierza, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Zamościa oraz STRABAG Polska Spółka z o.o. z Pruszkowa.
Obecnie komisja przetargowa sprawdza wszystkie złożone oferty. 

Drugą z dróg wojewódzkich położonych na Roztoczu, która zostanie wyremontowana jest DW Nr 849 Zamość – Józefów – Wola Obszańska na odcinku od km 50+810 do km 50+ 310 oraz od km 51+215 do km 51+205. 

Celem tej inwestycji na terenie Gminy Łukowa jest usprawnienie komunikacji, polepszenie bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu poruszania się w/w droga. Droga wojewódzka Nr 849 jest jednojezdniową drogą klasy Z. Na odcinku objętym opracowaniem posiada przekrój szlakowy o szerokości około 6,0m. W ramach tej inwestycji zostanie ułożona opaska wzmacniająca przy krawędzi jezdni na powierzchni około 153m2, zostanie wyrównana istniejąca podbudowa drogi na odcinku około 309m, ułożona zostanie warstwa przeciwspękaniowa na powierzchni około 3 162,000m2, warstwa wiążąca asfaltowa na powierzchni ponad 3tysm2, warstwa ścieralna asfaltowa na powierzchni około 3 tys. m2. Na odcinku około 155 metrów zostaną wykonane także zjazdy z drogi wojewódzkiej z kruszywa o głębokości 20cm. Wykonane zostaną także pobocza z kruszywa łamanego o grubości około 15cm na powierzchni 976,00m2. 

W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Zamościa, która zajmie się remontem tej drogi wojewódzkiej. 

Ale to nie koniec prac na drodze wojewódzkiej Nr 849. W ramach realizacji projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację dróg wojewódzkich” zostaną wyremontowane dwa odcinki tej drogi. Pierwszy zaczyna się w km 37+050 w Józefowie a kończy w km 45+548 w miejscowości Osuchy. Drugi odcinek tej drogi rozpoczyna się w km 49+400 w miejscowości Osuchy a kończy w km 50+310 w Łukowej. 

W ramach dwóch zadań, które ZDW w Lublinie zamierza wykonać, zakres robót ma na celu przywrócenie pierwotnych parametrów drogi. Cała jezdnia zostanie przywrócona do szerokości 6,0 metrów. Zostanie także wykonane frezowanie nawierzchni na włączeniach do drogi wojewódzkiej oraz na skrzyżowaniach. Dodatkowo zostanie wykonana podbudowa betonowa przy krawędzi jezdni o grubości 20cm. Na odcinku o długości 29 500,00m2 zostanie także ułożona specjalna siatka przeciwspękaniowa o wytrzymałości minimum 500kN, która znacząco zabezpieczy tę drogę. 

Zostanie także wykonana warstwa ścieralna drogi o grubości 4cm z asfaltów modyfikowanych na długości prawie 28 000m2(w pierwszym zadaniu), prawie 31 000m2 (w drugim zadaniu) oraz warstwa wiążąca o grubości 5cm z mieszanki mineralno – bitumicznej na długości około 28 000m2 (w pierwszym zadaniu) oraz prawie 30 000m2 (w drugim zadaniu). 

W ramach robót budowlanych pobocze zostanie odtworzone i wzmocnione kruszywem na długości ponad 12 000m2, rowy zostaną odmulone, oczyszczone i odtworzone na długości ponad 20km, zostaną wykonane także nowe słupki drogowe w ilości 262 sztuk oraz oznakowanie poziome nawierzchni o powierzchni ponad 2000,6m2. 

Na tych dwóch odcinkach Wykonawca roboty musi realizować etapowo, rozpoczynając od wybudowania opaski technologicznej co umożliwi prowadzenie robót nawierzchniowych przy połówkowym wygrodzeniu jezdni przy wprowadzeniu ruchu wahadłowego. 

Do przetargu na realizację tych dwóch zadań zgłosiło się 6 firm:

  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o.
    w Tomaszowie Lubelskim,
  2. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp z o.o. z Głogowa Małopolskiego,
  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX  z miejscowości Kolonia Sitno
  4. PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i PBI WMB spółka z o.o. z Sandomierza
  5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa
  6. STRABAG Polska Spółka z o.o. z Pruszkowa. 

W tym momencie Komisja Konkursowa zajmuje się sprawdzeniem i oceną zgłoszeń, które wpłynęły. Na podpisanie umowy z Wykonawcą mamy 14 dni od daty otwarcia ofert. 

Na zadanie Nr 1, ZDW w Lublinie ma zamiar przeznaczyć 3 845 657,23zł brutto, a na zadanie Nr 2 654 030,90zł brutto.

Jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, warunki atmosferyczne będą sprzyjające i nie wystąpią żadne utrudnienia roboty drogowe powinny rozpocząć się pod koniec maja lub na początku czerwca. Wykonawca na zrealizowanie tych zadań i oddanie drogi do użytku ma 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Kolejną drogą na Roztoczu, która przejdzie częściowy remont jest droga wojewódzka Nr 843 na odcinku Skierbieszów – Zrąb o długości ponad 3km. 

Tak jak poprzednie drogi, także ta została wykonana w latach 70-tych i posiada bardzo gęstą siatkę spękań i liczne deformacje o głębokości nawet 5 cm. Dodatkowo w wielu miejscach występują liczne odkształcenia spowodowane wysokimi temperaturami. Zakres robót, które zostaną wykonane na tej drodze, ma na celu przywrócenie pierwotnych parametrów drogi oraz poprawę bezpieczeństwa podróżujących.

W tym celu zostanie wykonane frezowanie korekcyjne nawierzchni na powierzchni ponad 17 tys. m2, zostanie wykonana opaska technologiczna z chudego betonu oraz kruszywa otaczanego bitumem o powierzchni prawie 2tys.m2, ułożona zostanie siatka przeciwspękaniowa o wytrzymałości minimum 100kN na powierzchni ponad 18tys.m2. Wykonana zostanie także warstwa wiążąca o grubości 5cm z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni prawie 19tys.m2, warstwa ścieralna o grubości 4cm na powierzchni ponad 18tys.m2, wymienione i przestawione zostaną bariery stalowe energochłonne, utwardzone zostanie pobocze na powierzchni prawie 4tys.m2, odtworzone zostaną także przepusty pod zjazdami, odmulone, oczyszczone i odtworzone zostaną rowy na długości ponad 5km. Wymienione zostaną słupki drogowe oraz zostanie wykonane oznakowanie poziome nawierzchni na powierzchni 754m2. 

Wykonawcą tych robót zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX z Koloni Sitno, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu organizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Koszt remontu tego odcinka drogi wojewódzkiej to ponad 1 milion 800 tysięcy złotych. 

Dodatkowo zostały już ogłoszone przetargi na wykonanie dokumentacji dla  obwodnicy miasta Tarnogród oraz Hrubieszowa. 

Na bieżąco Rejony Dróg Wojewódzkich wykonują także remonty cząstkowe, wymieniają uszkodzone lub nieczytelne znaki drogowe, montują urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zajmują się utrzymaniem czystości w pasach drogowych przy drogach wojewódzkich, koszeniem traw, czyszczeniem zatok autobusowych, miejsc do postojów i obsługi pojazdów. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił także już przetarg na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn na odcinku od km 47+960 (miasto Biłgoraj) do km 77+316 (miasto Szczebrzeszyn) – termin składania ofert to 10 czerwca 2021r. 

źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Poprzedni artykułZderzenie busa z osobówką. Dwie osoby w szpitalu.
Następny artykułPoduszka ortopedyczna – kto powinien wybrać ją do spania?
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Lpp

Skierbieszow nie leży na roztoczu