Woda, jakiej nie znacie

ZDZISŁAW OSZCZĘDA

Dla większości ludzi woda jest niezauważalnym aspektem naszego życia. Wiemy i czujemy, że powinniśmy ją pić, aby ugasić pragnienie, ale nie myślmy o niej jak o głównym aspekcie ży­cia. Jesteśmy zbudowani w 90% z wody. Nasz organizm może funk­cjonować tylko w warunkach cią­głego jej uzupełniana. Jej brak po­woduje śmierć organizmu już po 5-7 dniach.

Jeżeli tak jest, to czy jakość tej wody ma znaczenia dla jakości naszego życia?

Olbrzymie! Jeżeli przeanalizuje­cie Państwo ten aspekt, dojdziecie szybko do wniosku, że długowiecz­ność i jakość życia zależy od tego, w jakim otoczeniu wody żyjecie. Jaką wodę pijecie, w jakiej się kąpiecie. Proszę, wyobraźcie sobie wodę jako ciekły kryształ, który w ujem­nej temperaturze przybiera postać lodu. Każdy lód lub płatek śniegu ma inną postać. Ich struktura i bu­dowa krystaliczna zależą od wa­runków chwili, w jakiej się tworzy. Od wilgotności ciśnienia tempe­ratury. Ta lodowa struktura nawet po rozmrożeniu dalej tworzy siat­kę powiązań budującą strukturę wiązań atomów tlenu i wodoru. Bo przecież woda to H2O. Od sposobu, w jaki powstaną te wiązania, zależą właściwości tych wód.

zrzut ekranu 2021 04 14 o 082142 Woda, jakiej nie znacie. Zamieszczamy KUPON rabatowy

zrzut ekranu 2021 04 14 o 082433 Woda, jakiej nie znacie. Zamieszczamy KUPON rabatowy

Jaką będą tworzyć cząstkę, jakiej wielkości, jakie siły wiązań będą ją budowały. A na wszystkie te aspek­ty ma wpływ środowisko, w jakim ta woda przebywa. Dla przykładu, na wodę wypływającą z głębokich ujęć, pokładów będzie oddziały­wać pole magnetyczne, radiacyjne i złoża, przez jakie będzie ona prze­pływała. Te czynniki zadecydują, jaki będzie skład wody i jaka bę­dzie wielkość cząsteczki wody i jej wchłanialność, a tym samym przy­swajalność naszego organizmu. Nie ma w naszym otoczeniu jednej cudownej wody, która zaspokoi po­trzeby naszego organizmu. Główną rolą wody jest rola transportera do komórek tlenu i substancji odżyw­czych oraz usuwaniu z organizmu produktów naszego metabolizmu. W związku z tym cząsteczka wody powinna mieć budowę umożliwiającą jej penetracje błon komórko­wych i możliwość transportu tlenu, który odpowiada za wszystkie pro­cesy metaboliczne.

Dla takich procesów woda powin­na mieć pewien ładunek stężenia jonów, czyli soli. Pozwoli to na wytworzenie pewnego potencjału na błonach komórkowych, a tym samym ich przenikanie przez nie. Takiego potencjału nie mają wody czyste np. destylowane, deminera­lizowane. Brak takiego ładunku po­woduje, iż wody takie wypłukują z naszego organizmu niezbędne mi­nerały i stosowane na dłuższą metę szkodzą. Picie takiej wody ma sens pod warunkiem wprowadzenia do niej odrobiny soli. Z drugiej strony nadmiar minerałów w wodzie jest tak samo szkodliwy jak niedobór. Zbyt duże stężenie jonów powo­duje zaburzenia w układzie krą­żenia, miażdżycę i inne choroby niedokrwienne spowodowane kru­chością naczyń włosowatych. Przytoczę tu mapy umieralności Polaków opublikowane przez Na­rodowy Instytut Zdrowia. (Mapa nr 1 str 5)

Z czego to wynika? Otóż wody głębinowe, z których korzystają stacje uzdatniania wody, zawierają duże ilości węglanu wapnia, któ­ry z kolei osadza się, jako kamień w czajniku, urządzeniach grzew­czych i naczyniach krwionośnych człowieka. Nadmiar wapnia powo­duje wywołanie tej niezwykle groź­niej choroby, jaką jest miażdżyca. Jak widać na mapie to południowa część Polski umiera na chorobę miażdżycową związaną z zamknię­ciem przepływu krwi w naczyniach włosowatych i kapilarów. Ten stan spowodowany jest faktem, że w tych rejonach Polski układ geolo­giczny ziemi bogaty jest w pokła­dy wapnia i innych minerałów, przez które przepływa woda i po­bierana jest do Stacji Uzdatniania Wody / SUW/.

Woda w tych rejonach Polski jest taką, którą można uznać za wodę mineralną.

Dlaczego Mieszkańcy Górnego Śląska nie mają problemów z miaż­dżycą? Dlatego, że kopalnie węgla zlokalizowane na Górnym Śląsku odcięły możliwość korzystania z wód głębinowych i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe zaopatruje ludność w wodę miękką pozbawioną nadmiaru wapnia ze zbiornika w Goczałkowicach zasi­lanego wodą z Wisły.

Dla pokazania jak ważne jest zachowanie równowagi przedsta­wiam kolejną mapę pokazującą, w jakich rejonach umierają Polacy na zawały serca. (Mapa nr. 2 str. 11) I proszę zwrócić uwagę na rejony po­łudniowej Polski. W tych rejonach, gdzie ludność umierała na miaż­dżycę, nie ma zwiększonej umie­ralności na zawały serca. Nato­miast mieszkańcy Górnego Śląska, gdzie były wody bardzo miękkie, pozbawione węglanu wapnia, mają zwiększoną umieralność na zawały serca.

Wody mineralne wskazane są dla ludzi pozbawionych w codziennej diecie suplementacji składnikami mineralnymi. Tak, więc północna część Polski mając w kranach wodę miękką może bez obaw pić wodę mineralną, natomiast mieszkańcy południowej części Polski powinni mieć dostęp do wody czystej bez minerałów, by móc zrównoważyć i wypłukać z organizmu nadmiar minerałów. Ale skąd mają ją wziąć? I w tym momencie nie mam możliwości, aby Państwu polecić jakąśwodę, bo takowej na polskim rynku nie ma. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, w Unii Europejskiej, w którym nie ma w sprzedaży wody stołowej, w której zawartość mi­nerałów nie przekracza 100 ml/l. Wszystkie wody sprzedawane w Polsce są wodami mineralnymi. Wynika to wprost z polskiego pra­wa, w którym 2007 roku wprowa­dzono zakaz jej sprzedaży na tere­nie Polski.

Na czym polega fenomen produkowanej przez nas wody?

W firmie Nantes porządkuje­my strukturę wody przywracając jej właściwości pierwotne, dzięki poddaniu jej obróbce w reakto­rze niskotemperaturowej plazmy. Dzięki poddaniu wody rezonan­sowi magnetycznemu, rozbijamy wiązania wodorowe i zmieniamy jej strukturę. Jednocześnie w tym procesie przebudowuje się tlen z tlenu tripletowego do tlenu single­towego, który trwale wbudowuje się w klatraty wody. Woda taka ma fenomenalne właściwości penetra­cji błon komórkowych, stymuluje procesy homeostazy w naszym organizmie, ale jest też energią napędzającą struktury wewnątrz­komórkowe pozwalające utrzymać produkcję energii w komórkach.

Opanowaliśmy także do perfekcji to, w jaki sposób uzyskać poszcze­gólne parametry dostosowując je do obróbki w zależności od tego, jaki ma być docelowy sposób uży­cia wody plazmowanej. Inaczej przekształcamy ją do picia dla krów a inaczej do badań medycznych. Nieco inną strukturę wody zawie­rają kosmetyki Nantes, inną podle­wa się warzywa.

zrzut ekranu 2021 04 14 o 082516 Woda, jakiej nie znacie. Zamieszczamy KUPON rabatowy

Naszym odkryciem jest to, że udało nam się stworzyć mecha­nizm przywrócenia wodzie jej uporządkowanej struktury. Co za tym idzie, powoduje to, że wprowa­dzona do organizmu ludzi, zwie­rząt lub roślin, obrazowo mówiąc, czyści nasze komórki. Zmienia złą wodę na dobrą wodę. Wtedy orga­nizm sam reguluje swoje procesy i niejako sam wraca do naturalnej harmonii.

Badania, jakie wykonaliśmy w cią­gu ostatnich 12 lat, obejmowały bardzo dużo dziedzin nauki min.

Katedra i Zakład Botaniki Farma­ceutycznej oraz Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medycz­ny w Lublinie badały wpływ wody plazmowanej na żywotność ko­mórek nowotworowych. Wnioski: W hodowli komórek na podłożu poddanym działaniu niskotempe­raturowej plazmy zaobserwowano spadek gęstości hodowli. Badania te będą rozwijane w kierunku le­czenia białaczek oraz innych no­wotworów.

Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Bia­łymstoku, Katedra Biostruktu­ry Komórki udowodnił w swoich badaniach obumieranie komórek nowotworowych i hamowanie ich rozwoju. Jedną z obserwacji to za­hamowanie podziałów komórko­wych po potraktowaniu wodą zde­klastrowaną oraz wpływ tej wody na apoptozę, (czyli obumieranie) komórek.

Zakład Farmakologii Doświad­czalnej Uniwersytetu Medycz­nego w Białymstoku udowodnił, że sól fizjologiczna poddana dzia­łaniu plazmy, eliminuje komórki z uszkodzonym DNA, co pozwala na wyselekcjonowanie komórek za­wierających jednolite i prawidłowe DNA, a tym samym poprawę funk­cji tkanek i narządów. Badania te potwierdziły również fakt obumie­rania komórek nowotworowych i komórek białaczki pod wpływem plazmowanej soli fizjologicznej .

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrod­niczego w Lublinie badała plony fasoli oraz żyta ozimego. Po uży­ciu wody zdeklastrowanej Nantes zaobserwowano wzrost plonu o ponad 50%.

Politechnika Wrocławska, Insty­tut Inżynierii Ochrony Środowi­ska potwierdziła brak negatywnych właściwości wody plazmowanej, brak toksyczności oraz to, że woda po obróbce plazmą wpływa znaczą­co i pozytywnie na wzrost roślin.

Uniwersytet Rolniczy w Krako­wie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie badał zastosowanie wody plazmowanej, jako potencjalnego czynnika poprawy wyników kon­serwacji i przechowywania gamet – okazało się, że zastosowanie wody po obróbce plazmą poprawia żywotność przechowywanego na­sienia o ponad 30% w stosunku do dotychczasowych rozwiązań.

Jednakże największych odkryć dokonał zespół pod kierownictwem prof. Piotra Tomasika. Od 2015 roku zespół złożony z pracowni­ków naukowych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Często­chowie (UJD), Uniwersytetu Rol­niczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (UR.), Politechniki Kra­kowskiej im. Tadeusza Kościusz­ki (PK) i od 2020 roku Zachod­niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) oraz własnego Działu Ba­dawczo-Rozwojowego prowadzą badania nad uzdatnianiem wody niskotemperaturową, niskoci­śnieniową plazmą jarzeniową o niskiej częstotliwości (NNPJ). Opiekunem merytorycznym badań i szefem Rady Naukowej jest prof. dr hab. Piotr Tomasik. Osobami odpowiedzialnymi za badania prowadzone w ośrodkach poza firmą Nantes są: dr hab. prof. UJD Wojciech Ciesielski (UJD), dr hab. prof. UR Karen Khachatryan (UR), prof. dr hab. Henryk Kołoczek (PK) i prof. dr hab. Jacek Soroka (ZUT). Są to osoby, które w obec­nej chwili stanowią główny trzon badań w Polsce nad zagadnieniami wody i jej struktury. W wyniku ich zaangażowania powstało kilkana­ście publikacji o zasięgu między­narodowym, którymi możecie się Państwo zapoznać na stronie www.nantes.com.pl w zakładce Pu­blikacje i Raporty

A jak możecie Państwo skorzystać z naszego odkrycia?

Nie mogę nic napisać we właści­wościach terapeutycznych takiej wody, gdyż zahacza to o procesy leczenia, czego zabrania nam pol­skie prawo. To samo prawo pozwa­la nam na nieograniczoną kon­sumpcję żywności modyfikowanej i konserwowanej długoterminowo promieniami rentgenowskimi, na­faszerowanej antybiotykami i hor­monami, po której spożyciu nawet małe dzieci zapadają na cukrzycę i choroby metaboliczne. Hipokry­zja tych regulacji polega na tym, że najpierw wpędza się całe spo­łeczeństwa w chorobę, by później proponować kosztowne leczenie.

Tanie leczenie i prawda o sty­mulacji chorób cywilizacyjnych to bardzo niewygodna prawda dla pewnych grup lobbystycznych opierających swój biznes na stra­chu ludzi i niewiedzy całych społe­czeństw. Niestety w tym przypadku organizacja, którą zwiemy Unią Eu­ropejską, pokazuje prawdziwy ob­raz mafijnych układów powiązań, które poprzez grupy producentów leków i żywności kreują przepisy i dyrektywy unijne dla swoich po­trzeb biznesowych, a całe społe­czeństwa i narody, które poddają się temu dyktatowi, są tylko ryn­kiem zbytu motorem nakręcającym spiralę zysku i chciwości. Absurdy przepisów unijnych i krajowych re­gulacji doprowadzają do sytuacji, że niedługo będziemy oddychać i żyć tylko za ich zgodą.

Cóż mogę zaproponować? Powtó­rzę za dr H. Czerniakiem: – „WĄCZCIE PAŃSTWO MYSLE­NIE”

Więcej możecie dowiedzieć się oglądając filmy o naszych pracach na kanale:

 

https://www.youtube.com/user/NanolaboratoryNantes/playlists www.nantespharma.pl

Profil na Facebooku KLIKNIJ  Nanolaboratory Nantes

zrzut ekranu 2021 04 14 o 082756 Woda, jakiej nie znacie. Zamieszczamy KUPON rabatowy

zrzut ekranu 2021 04 14 o 082718 Woda, jakiej nie znacie. Zamieszczamy KUPON rabatowy

zrzut ekranu 2021 04 14 o 082858 Woda, jakiej nie znacie. Zamieszczamy KUPON rabatowy

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
iwona

Wolę pić tę, którą znam czyli mineralną cisowiankę. Nigdy mi nie zaszkodziła ani nie jest droga w zakupie.