ZAMOŚĆ: Trwa nabór do miejskich przedszkoli

0
405

Trwa nabór do miejskich przedszkoli. Podobnie jak w przypadku naboru do szkół podstawowych, potrwa do 30 kwietnia. Rekrutacja do przedszkoli miejskich i publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci na rok szkolny 2021/2022 zamieszczono na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Rodzice kandydatów, wypełniający dokumenty o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego lub szkoły podstawowej, mogą zrobić to na dwa sposoby:

1.       elektronicznie: na stronie http://nabor.pcss.pl/zamosc, – należy wypełnić odpowiednie dokumenty w systemie informatycznym i po podpisaniu, dokumenty należy zeskanować lub zrobić zdjęcia a następnie można je wysłać elektronicznie, korzystając z nowej funkcjonalności systemu nabór, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie placówki. Komplet podpisanych dokumentów, należy dostarczyć do wybranej placówki,

2.       w formie papierowej (formularze dostępne na stronie naboru, w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych) – należy wypełnić i po podpisaniu przez oboje rodziców złożyć w wybranej placówce.

Rodzice dzieci, uczęszczających do przedszkoli miejskich w Zamościu w roku szkolnym 2020/2021, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola, aby ich dzieci mogły kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022. Niezłożenie deklaracji w terminie wskazanym w harmonogramie, oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA?

  • W procesie rekrutacyjnym uczestniczą dzieci zamieszkałe na terenie miasta Zamość, które w roku szkolnym 2020/2021 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole.
  • Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Zamość mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego Miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

 

DZIECI  3 – 5 letnie (rok urodzenia 2018 – 2016)

Od 1 września 2017 roku, dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym.

DZIECI  6 – LETNIE (rok urodzenia 2015)

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2015 r. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2021 r., tj. początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie z powyższym, dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Zamość będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach.

 

HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ UZUPEŁNIAJĄCYM W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola miejskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od  29 marca

do 30 kwietnia

 

od 14 czerwca

 do 18 czerwca

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola miejskiego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 maja

do 21 maja

od 21 czerwca

do 25 czerwca

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

24 maja

o godz. 1200

28 czerwca

o godz. 1200

 

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia

od 24 maja

 do 6 czerwca

od 28 czerwca

 do 9 lipca

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10 czerwca

o godz. 1200

12 lipca

o godz. 1200

6.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

– W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

– W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

 

 

od 10 czerwca

od godz. 1200

 

 

 

 

 

od 12 lipca

od godz. 1200

7.Wolne miejsca w przedszkolach.

do 30 sierpnia

 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w 2014 r.  Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do szkoły obwodowej.

Jeżeli rodzice zdecydują się na wybór szkoły obwodowej, składają do dyrektora tej szkoły wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenia” i wypełniają oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice wypełniają wniosek oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Komplet podpisanych dokumentów, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ  UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca

do 30 kwietnia

od 14 czerwca

do 18 czerwca

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 maja

do 11 maja

od 21 czerwca

do 25 czerwca

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 maja

do godz. 1200

28 czerwca

do godz. 1200

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia.

od 12 maja

do 28 maja

od 28 czerwca

do 12 lipca

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10 czerwca

do godz. 1200

30 lipca

do godz. 1200

6.PROCEDURA ODWOŁAWCZA

– W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

– W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 10 czerwca

od 30 lipca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments