Pracowity rok dla zamojskich strażników miejskich

0
181
fot. UM Zamość

W 2020 r. strażnicy podjęli 4712 interwencji, aż 2783 z nich zgłosili sami mieszkańcy.

W ubiegłym roku funkcjonariusze Straży Miejskiej koncentrowali się głównie na zadaniach związanych z pandemią. Była to m.in. obsługa (we współpracy z OSiR, CIS) kwarantanny. Udział Straży polegał m.in. na dostarczaniu posiłków, kwaterowaniu, wykwaterowaniu i wykonywaniu innych czynności wynikających z bieżących potrzeb.

Strażnicy pomagali personelowi DPS-ów zlokalizowanych przy ul. Żdanowskiej i Radzieckiej, kiedy w placówce stwierdzono przypadki koronawirusa, dostarczali środki higieny, ochrony osobistej, świadczyli pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, przewozili osoby z DPS-ów do odbycia kwarantanny w Zwierzyńcu i Krasnobrodzie. Formacja współpracowała również z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie przy realizacji zadań opiekuńczych wobec podopiecznych, a w szczególności wobec osób bezdomnych.

Zamojscy strażnicy przeprowadzili 309 wspólnych patroli z Policją i żołnierzami 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu (WOT).

– To niezwykle ważny czynnik stabilizujący sytuację w okresie kryzysu. Z psychologicznego punktu widzenia współdziałanie służb buduje poczucie bezpieczeństwa. Ponadto wzmacnia świadomość, że wspólność działań podnosi ich wartość: efekt synergii, wynikający z kompetencji służb i systemowego współdziałania- wyjaśnia Komendant Straży Marian Puszka.

W ubiegłym roku Straż Miejska podjęła 4712 interwencji. Największą liczbę interwencji- 2783, zgłosili mieszkańcy. Najwięcej- 918, dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym, zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 361, ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 420, zagrożeń życia i zdrowia – 241, zwierząt – 290, pozostałe – 430.

Interwencje zgłaszały również instytucje- 379 przypadków i dyżurny KMP- 39.  Monitoring zgłosił 964 interwencji, 649 z zakresu ruchu drogowego, które następnie zostały przekazane do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Pozostałe interwencje monitoringu dotyczą m.in. spożywania alkoholu w miejscach publicznych – 212, zachowań przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 133, przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 126, zagrożenia życia i zdrowia – 104, przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 108,  nieprzestrzegania ustawy w zakresie systemu ochrony zdrowia, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 119.

W 2020 roku strażnicy wymierzyli 217 mandatów na kwotę 23 775 zł. Najwyższą liczbą mandatów ukarano osoby popełniające wykroczenia:przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 95, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 52, porządkowi i spokojowi publicznemu – 13,przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 39, ustawie o odpadach – 7.

W analizowanym okresie sporządzono i przekazano do sądu 18 wniosków: z tego 8 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 5 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 5 wykroczenia przeciwko porządkowi  i spokojowi publicznemu. Podobnie jak w minionych latach, wnioski skierowane do sądu zakończone zostały wydaniem wyroku skazującego. Świadczy to o trafności wnioskowania i dobrym poziomie przygotowania merytorycznego.

Ogółem przeprowadzono 13294 różnorodnych kontroli, z czego 1420 dotyczyło terenu szkół. Ważkie ze społecznego względu są kontrole związane z zagadnieniami czystości i ochrony środowiska. Wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość Straż Miejska przeprowadziła 117 kontroli kotłowni.

W okresie zimowym Straż Miejska prowadziła codzienne kontrole miejsc faktycznego
i potencjalnego pobytu osób bezdomnych, to np. klatki schodowe, piwnice, pustostany, miejsca odosobnione, parki itp. Nie do przecenienia jest współpraca w tym względzie z mieszkańcami dzięki którym udało się zapobiec wielu tragediom zamarznięcia, czy niebezpieczeństwu narażenia zagrożonych osób na poważną utratę zdrowia. W sumie przeprowadzono 300 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych.

źródło: UM Zamość

Poprzedni artykułZadbajmy o zapomniane cmentarze Zamojszczyzny. Zaproszenie do współpracy.
Następny artykułSerduszko Zuzi potrzebuje PILNEJ pomocy! Możesz jej pomóc!
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments