GAIA

Decyzją Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka (Zarządzenie Nr 262/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12.11.2020 r. ZARZĄDZENIE ) lokalni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o obniżenie stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanego koronawirusem.   

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Miasta Zamość, ma prawo zastosować okresową obniżkę czynszu w przypadku trudnej sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego (wnioskodawcy), wywołanej epidemią.

Wysokość obniżki czynszu określa się procentowo i uzależnia się od:

– całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności – 80%

– ograniczonego prowadzenia działalności, skutkującego spadkiem przychodów o co najmniej 20 procent- 40%.

Osoby, które będą chciały skorzystać z możliwości obniżki czynszu, powinny złożyć do ZGL pisemny wniosek. Dokument musi zawierać oświadczenie najemcy o zaprzestaniu prowadzenia działalności lub ograniczeniu prowadzenia działalności, skutkującego spadkiem przychodów o co najmniej 20% w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Jeżeli w analogicznym miesiącu roku poprzedniego najemca nie prowadził w wynajmowanym lokalu działalności, wysokość uzyskanych przychodów należy porównać z miesiącem poprzedzającym miesiąc, za który ma być udzielona obniżka. We wniosku najemca powinien uzasadnić, w jaki sposób stan epidemii wywołany koronawirusem wpłynął na jego sytuację finansową.

Wniosek należy złożyć do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ma być udzielona obniżka. Jeśli wniosek okaże się niekompletny, przedsiębiorca zostanie poproszony o jego uzupełnienie w ciągu 7 dni.

To kolejny raz, kiedy decyzją Prezydenta Miasta Zamość, przedsiębiorcom udzielana jest pomoc ze strony Miasta. Od marca (Zarządzenie Prezydenta z dnia 06.04.2020 r. z mocą obowiązującą od 13 marca) obowiązywało Zarządzenie, na mocy którego osoby zainteresowane mogły wnioskować o obniżkę czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanego koronawirusem, a wysokość obniżki była uzależniona głównie od wielkości utraconych przychodów.

Od tego czasu udzielono 678 ulg (678 faktur korygujących), co skutkowało obniżką czynszów na łączną kwotę 350 000 zł.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments