GAIA

Ważna informacja dla mieszkańców Miasta Zamość! Zamojski magistrat ogłosił, że z uwagi na zwiększającą się liczbę stwierdzanych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, od 12 października 2020 r. zarządzeniem nr 243/2020 Prezydenta Miasta Zamość z 8 października 2020 r. wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Zamość. 

„Zmiana w sposobie funkcjonowania jest podyktowana koniecznością zminimalizowania narażania zdrowia zarówno mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miasta Zamość.” – tłumaczy magistrat

Urząd Miasta Zamość zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w urzędzie oraz apeluje o korzystanie przy załatwianiu spraw z dostępnych form kontaktu telefonicznego na wskazane w tabeli numery telefonów lub elektronicznego np. na niżej podane adresy e-mail (załącznik) lub wykorzystując platformę ePUAP.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu i godziny wizyty. Numery telefonów do wydziałów Urzędu Miasta Zamość znajdują się w tabeli poniżej.

Konieczność telefonicznego umówienia wizyty nie dotyczy:

1)        spraw dotyczących ewidencji działalności gospodarczej prowadzonych przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych przy ul. Ormiańskiej 11, parter, p. 3a,

2)        wizyt osób bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych oraz Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych usytuowanych przy ul. Ormiańskiej 11 (kierownik budowy, inspektor nadzoru, projektanci, przedstawiciel Wykonawcy itp.),

3)        składania ofert oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

4)        zgłoszenia zgonu,

5)        składania operatów technicznych przez geodetów w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zlokalizowanym przy ul. Kołłątaja 1,

6)        decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich wydawanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zlokalizowany przez ul. Partyzantów 10,

7)        zgłoszenia utraty dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rynek Wielki 13 (oficyna ratusza – wejście od strony Rynku Solnego),

8)        spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rynek Wielki 13 (oficyna ratusza – wejście od strony Rynku Solnego),

9)        spraw z zakresu ewidencji ludności prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rynek Wielki 13 (oficyna ratusza – wejście od strony Rynku Solnego).

Konieczność telefonicznego umówienia wizyty nie dotyczy również składania korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Zamość za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta znajdującego się w ratuszu przy ul. Rynek Wielki 13.

Korespondencję do Urzędu Miasta Zamość można składać w urnach / pojemnikach usytuowanych w następujących lokalizacjach:

–        przy ul. Rynek Wielki 13 – w Biurze Obsługi Interesanta w ratuszu – z wyłączeniem wniosków
o rejestrację pojazdów kierowanych do Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów,

–        przy ul Partyzantów 10 – wyłącznie w zakresie spraw kierowanych do Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów (z wyjątkiem wniosków o rejestrację pojazdów), Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Oświaty.

Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji
z wnioskodawcą.

Interesanci proszeni są o zachowanie bezpiecznych odległości od innych osób, a także o dezynfekcję rąk oraz zakrywanie ust i nosa.

Osoby mające problemy z poruszaniem się proszone są o przekazanie tej informacji w momencie rezerwacji wizyty w celu ułatwienia właściwej obsługi.

Zamknięte dla interesantów zostaje wejście do budynku ratusza od strony Rynku Solnego. Z wejścia od  schodów na Rynku Wielkim korzystać mogą wyłącznie interesanci Urzędu Stanu Cywilnego po wcześniejszym umówieniu wizyty, z wyjątkiem osób zgłaszających zgon, w przypadku których wcześniejsze umówienie wizyty nie jest wymagane.

Do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów przez Prezydenta Miasta Zamość oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Zamość, które odbywały się w każdy wtorek.

Kasy Urzędu Miasta Zamość pozostają zamknięte do odwołania.

Wnioski i dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w Urzędzie Miasta Zamość, właściwe dla danego wydziału są do pobrania na stronie internetowej https://umzamosc.bip.lubelskie.pl
w zakładce Struktura organizacyjna ­ Wydziały – Więcej informacji,

Dodatkowe komunikaty Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów oraz Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych dotyczący ewidencji działalności gospodarczej oraz Wydziału Finansowego znajdują się w dalszej części komunikatu.

 

KOMUNIKAT URZĘDU STANU CYWILNEGO

Zgłoszenia zgonu, bez wcześniejszego umówienia wizyty, można dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Zamościu, ul. Rynek Wielki 13 (Ratusz) w godz. 7:30 – 14:00 (wtorek 8:00 – 14:00). Wejście do USC tylko od strony Rynku Wielkiego (Ratusz – główne wejście po schodach). Informacje w sprawie zgłoszenia zgonu udzielane są pod nr tel. 84 677 23 57.

Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wydawania odpisów aktów stanu cywilnego. Wnioski można składać: do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta ul. Rynek Wielki 13, za pośrednictwem platformy e-Puap, pocztą na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Zamościu, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość. Wszelkie informacje w sprawach wydawania odpisów pod numerem 84 53 003 61.

Wszystkie inne sprawy załatwiane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu w sprawach:

– urodzenia – 84 677 24 23

– małżeństwa – 84 530 03 61

Zgłoszenia urodzenia można dokonać także za pośrednictwem platformy e-Puap (termin 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia).

Nadal obowiązuje zawieszenie dyżurów w soboty w sprawach zgłoszenia zgonu.

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU EWIDENCJI KIEROWCÓW I POJAZDÓW

Telefoniczna rejestracja wizyt do Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów będzie prowadzona w godzinach 9.00-11.30 pod numerem telefonu: 84 638 21 46. Pracownik prowadzący zapisy nie udziela informacji w sprawach merytorycznych. Informacje te można uzyskać pod numerami telefonów: ewidencja kierowców: 84 638 21 52, 84 67 72 375, 84 67 72 459; ewidencja pojazdów: 84 67 72 372, 84 67 72 373, 84 67 72 374; krajowy transport drogowy 84 67 72 462.

Prosimy o zgłaszanie się na umówioną wizytę nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczonym terminem i zgłaszanie swojej obecności pracownikowi odpowiadającemu za terminową obsługę interesantów wydziałów zlokalizowanych w budynku. Klienci proszeni są o zachowanie bezpiecznych odległości od innych osób, a także o dezynfekcję rąk oraz zakrywanie ust i nosa. Osoby niepełnosprawne ruchowo proszone są o zgłoszenie informacji o swojej niepełnosprawności w momencie rezerwacji wizyty w celu ułatwienia dostępu do usługi.

Prosimy o wcześniejsze przygotowanie stosownych dokumentów i wypełnienie odpowiedniego wniosku. Wnioski można pobrać ze strony BIP Wydziału lub z wyznaczonego miejsca w przedsionku budynku. Opłat można dokonać w kasie znajdującej się na parterze budynku przy ul Partyzantów 10 lub przelewem na konto Urzędu Miasta Zamość: 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877.

Status dokumentu (prawo jazdy, dowód rejestracyjny) można sprawdzić na stronach internetowych: www.info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html oraz www.info-car/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

W sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa istnieje możliwość skorzystania z urny ustawionej w budynku bez konieczności oczekiwania w kolejce lub w siedzibie BOI: Rynek Wielki 13.Dokumenty można także przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: WEKiP UM Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość.  Można także skorzystać z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP. Stosowne wnioski można pobrać w wyznaczonym miejscu przed wejściem do Wydziału lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Zamość.

UWAGA! Czynność rejestracji pojazdu wymaga obecności właściciela pojazdu lub ustanowionego przez niego pełnomocnika.

Jedną z usług nie wymagających obecności Interesantów w Wydziale jest zgłoszenie  nabycia lub zbycia pojazdu. Do podpisanego własnoręcznie wniosku (Wniosek o rejestrację – czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu) należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających nabycie/zbycie pojazdów. (UWAGA! WEKiP nie przyjmuje ww. zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdu drogą mailową!). Zgłoszenie to jest bezpłatne. Aby odebrać dowód rejestracyjny i ew. kartę pojazdu (jeżeli została złożona w trakcie rejestracji pojazdu), też nie ma konieczności stania w kolejce. Wystarczy wrzucić do naszej urny (umieszczone w kopercie) lub przysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres WEKiP UM Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość otrzymane podczas rejestracji pojazdu pozwolenie czasowe. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi (i ew. kartami pojazdów) będą wysyłane drogą pocztową na wskazany przez Państwa w przesyłce z pozwoleniem czasowym adres lub przekazane w siedzibie wydziału w ustalonym telefonicznie lub mailowo terminie. W celu sprawnej komunikacji prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu mailowego.

Za pośrednictwem wrzutu do urny nie przyjmujemy wniosków o rejestrację pojazdów!

Jednocześnie informujemy, że od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłuża się do 180 dni terminy obowiązku rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy oraz zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy.

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Składanie wniosków o wpis, zawieszenie, zmianę, wznowienie, jak również trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może dokonać bezpośrednio na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny. Osoby nie mające w/w uprawnień proszone są o kontakt z Ewidencją Działalności Gospodarczej pod nr tel. 84 6772443.

Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

Wnioski do CEIDG mogą być również wysłane pocztą na adres Urzędu Miasta Zamość (w takim przypadku podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza).

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Proszę, w miarę możliwości, o załatwianie spraw urzędowych, wchodzących w zakres działania Wydziału Finansowego drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]), pocztą tradycyjną, poprzez składanie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta lub telefonicznie, pod nr tel.:

– sekretariat Wydziału Finansowego: (84) 67-72-400,

– w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych: (84) 67-72-407, (84) 67-72-394,

– w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych: (84) 67-72-409, (84) 67-72-458, (84)67-72-406, informacja o płatnościach: (84 )67-72-413,

– w sprawie podatku od środków transportowych: (84) 67-72-412,

– w sprawie opłat za odpady komunalne: (84) 67-72-395, (84) 67-72-317,

– w sprawie opłaty skarbowej: (84) 67-72-412,

-w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, opłat przekształceniowych: (84) 67 72 309.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy, będzie to możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

W celu ograniczenia gromadzenia się osób wszelkich płatności należy dokonywać bezgotówkowo (na wskazane w decyzjach podatkowych indywidualne numery rachunków bankowych bądź numery rachunków dostępne na stronie https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/) lub poprzez skorzystanie z opłatomatu (usytuowanego w Biurze Obsługi Interesanta).

Kasy Urzędu Miasta Zamość pozostają zamknięte do odwołania.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments