92 mandaty na kwotę 10 480 zł Straż miejska podsumowała półrocze

0
189
fot. UM Zamość
fot. UM Zamość

W związku z pandemią, w tym czasie działania Straży koncentrowały się głównie na zadaniach związanych m.in. z: obsługą kwarantanny (dostarczanie posiłków, kwaterowanie, wykwaterowanie itp.), udzielaniu pomocy personelowi DPS-ów przy ul. Żdanowskiej i Radzieckiej w funkcjonowaniu w warunkach zakażenia podopiecznych (Straż dostarczała środki higieny, ochrony osobistej, przewożono podopiecznych DPSów do odbycia kwarantanny w Zwierzyńcu i Krasnobrodzie), a także współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy realizacji zadań opiekuńczych wobec podopiecznych, w szczególności osób bezdomnych.

Zamojska Straż Miejska przeprowadziła 214 wspólnych patroli z Policją i żołnierzami 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu. Podjęto 118 interwencji dotyczących nieprzestrzegania przez mieszkańców rygorów wynikających z regulacji prawnych dotyczących stanu zagrożenia epidemicznego.

W okresie objętym analizą strażnicy wymierzyli 92 mandaty na kwotę 10 480 zł. Największą liczbą mandatów ukarano osoby popełniające wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 27, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 30, ustawie o odpadach- 21 i demolowaniu lub niszczeniu urządzeń użytku publicznego – 18.

Wnioski o ukaranie do sądu są bardziej represyjnym środkiem reakcji karnej. Zwykle stosuje się je w przypadku odmowy przyjęcia mandatu lub gdy celowość uzasadniona jest wagą dokonanego wykroczenia. W analizowanym okresie sporządzono i przekazano do sądu 15 wniosków: z tego 8 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 4 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 3 wykroczenia przeciwko porządkowi  i spokojowi publicznemu. Podobnie jak w minionych latach, wnioski skierowane do sądu zakończone zostały wydaniem wyroku skazującego. Świadczy to o trafności wnioskowania i dobrym poziomie przygotowania merytorycznego.

W okresie I półrocza bieżącego roku odnotowano 1358 czynów naruszających przepisy kodeksu wykroczeń. Gros z nich zakwalifikowano jako wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 989. Odnotowano także 170 wykroczeń określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, 89 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 45 przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 25 przypadków przekroczenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i 7 deliktów z zakresu ustawy o odpadach.

W spektrum działań profilaktycznych znajdują się przedsięwzięcia, które finalnie zmierzają do utrwalania poczucia bezpieczeństwa i tworzenia przestrzeni wolnych od zagrożeń. Są to zwykle działania wyprzedzające: kontrole, konwoje, asysty, postępowanie z nietrzeźwymi, zabezpieczenie imprez, działania edukacyjne, współpraca z zarządami osiedli.

Straż Miejska przeprowadziła 8494 różnorodnych kontroli, z czego 809 dotyczyło terenu szkół.

Ważkie ze społecznego względu są kontrole związane z zagadnieniami czystości i ochrony środowiska. Przyjęliśmy zasadę, że reagujemy na każdy sygnał o naruszeniu przepisów w tym zakresie. Przeprowadziliśmy 65 kontroli kotłowni, z czego 7 dotyczyło pobrania próbek popiołu – informuje komendant Straży Miejskiej Marian Puszka.

W okresie zimowym Straż codziennie prowadziła  rzetelne kontrole miejsc faktycznego i potencjalnego pobytu osób bezdomnych. Sprawdzano m.in. miejsca ustronne, klatki schodowe, piwnice oraz na terenie miasta: pustostany, miejsca odosobnione, parki itp.

Nie do przecenienia jest współpraca w tym względzie z mieszkańcami, dzięki którym udało się zapobiec wielu tragediom zamarznięcia, czy niebezpieczeństwu narażenia zagrożonych osób na poważną utratę zdrowia. Bardzo cenimy sobie wielopodmiotową współpracę ze Zespołem Bezdomności MCPR– podkreśla komendant.

W sumie przeprowadzono  211 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych.

W analizowanym okresie umieszczono w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych 62 osoby. Do miejsca zamieszkania odwieziono 16 osób. W tym obszarze działania mieszczą się również przedsięwzięcia dotyczące reakcji na wykroczenia penalizowane przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości – 170.

W I półroczu strażnicy podjęli 2542 interwencje.

Największą liczbę interwencji zgłosili mieszkańcy Zamościa- 1412.

W ujęciu liczbowym dotyczyły:

– zagrożeń w ruchu drogowym – 488,

– zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 176,

– ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 245,

– zagrożeń życia i zdrowia – 125,

– zwierząt – 137,

– pozostałe – 176.

Interwencje własne Straży Miejskiej- 905 (w tej grupie uwzględnione są interwencje monitoringu i patroli SM). Monitoring zgłosił 603 interwencje, w tym 83 z zakresu ruchu drogowego, które zostały zarchiwizowane i przekazane do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, celem prowadzenia dalszych czynności.

Pozostałe interwencje monitoringu dotyczą między innymi następujących zagadnień:

– spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem – 111,

– przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 91,

– przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 87,

– zagrożenie życia i zdrowia – 44,

– przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 58

Odnotowano również 225 interwencji zgłaszanych przez instytucje (208) i dyżurnego KMP (17). Sygnały dotyczyły głównie problematyki czystości, uporządkowania terenu, awarii technicznych, opieki nad zwierzętami. Interwencje zlecone przez dyżurnego KMP koncentrowały się na wspólnym działaniu w zapobieganiu lub likwidacji groźnych zdarzeń typu: bójki, przemoc, uszkodzenia ciała lub współdziałania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz będących skutkiem stanu pandemii.

źródło: UM Zamość

fot. UM Zamość

Poprzedni artykułDożynki Gminne w Zwierzyńcu
Następny artykułDwa dni z jazzem w Zamościu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments