Rada Miasta podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta

0
220

Na sesji w dniu 17 lipca, po rozpatrzeniu raportu o stanie miasta, Rada Miasta Zamość udzieliła Prezydentowi Miasta wotum zaufania. Rada Miasta podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 

 

 

INFORMACJA O BUDŻECIE MIASTA:

W roku 2019 do kasy miasta wpłynęły dochody w łącznej kwocie 478 758 727,92 zł, w tym:

– dochody bieżące stanowiły kwotę 431 281 005,07 zł,

– dochody majątkowe 47 477 722,85 zł.

Największy udział procentowy w dochodach budżetu ogółem miały dochody własne. Są to głównie dochody podatkowe takie jak wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 32 961 476,44 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 75 709 410 zł czy udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (CIT), które ukształtowały się na poziomie 4 249 341,81 zł. Pozostałe dochody jakie zasiliły miejski budżet to otrzymane subwencje i dotacje.

Wydatki, które Miasto zrealizowało w roku 2019 stanowiły kwotę 494 551 304,83 zł,z tego:

-wydatki bieżące zostały dokonane w wysokości 407 943 750,68 zł,

– wydatki majątkowe w kwocie 86 607 554,15 zł.

Wydatki budżetowe poniesiono głównie na realizację zadań własnych, na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE. Wydatki na zadania realizowane we współudziale środków z UE stanowiły kwotę 58 829 693,88 zł, w tym wykorzystane środki z UE to kwota 39 843 857,46 zł.

W 2019 roku Miasto zrealizowało inwestycje na rekordową kwotę 86 607 554,15 zł. Wśród najważniejszych należy wymienić termomodernizację obiektów oświatowych, utworzenie Centrum Integracji Społecznej, modernizację oświetlenia ulicznego czy inwestycje drogowe, m.in. przebudowa ul. Kilińskiego czy ul. Okrzei.   

Przychody miasta z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w roku 2019 wyniosły 50 000 000 zł, natomiast rozchody, które stanowiąwykup obligacji, spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu kwotę 12 844 634,85 zł.

Budżet operacyjny miasta zamknął się bardzo dobrym wynikiem, w roku 2019 bowiem miasto osiągnęło nadwyżkę operacyjną w kwocie 23 337 254,39 zł, przedmiotowa kwota stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych i najbardziej syntetycznych wskaźników oceny sytuacji finansowej samorządu i świadczy między innymi o bardzo dobrym potencjale inwestycyjnym miasta.

Deficyt wyniósł 15 792 576,91 zł, oznacza to, że łączne wydatki budżetu miasta przewyższały zrealizowane dochody.

Kwota długu będąca łączną sumą zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 123 147 628,98zł, co stanowi 25,73% zrealizowanych dochodów budżetu. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2019 r. wyniosła 15 805 014,67 zł, co stanowi 3,31 % dochodów budżetu ogółem.

Pełna treść uchwał dostępna jest m.in. na www.zamosc.esesja.pl
Transmisję z obrad sesji można obejrzeć tutaj: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php…

Wyniki głosowania w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Zamościa za 2019 rok.

ZA: 14, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2019 r.

ZA: 15, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki głosowania w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

ZA: 15, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Poprzedni artykułBon turystyczny dostępny lada dzień
Następny artykułNie opanowali mocy BMW i wjechali do rzeki
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments