Konkurs na dyrektora szpitala w Zamościu

0
953

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Oferty od kandydatów będą przyjmowane do 15.06.2020r. 

Konkurs na nowego dyrektora zamojskiej lecznicy ogłoszono w związku z tym, że Andrzej Mielcarek, który kierował szpitalem „papieskim” w Zamościu od ponad 20 lat, w lutym tego roku przeszedł na emeryturę. Od 21 lutego obowiązki dyrektora placówki pełni zastępca dyrektora ds. lecznictwa Marta Węgrzyn-Bąk.

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn.zm.) tj.: posiada wykształcenie wyższe, posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie

Oferty powinny zawierać:

1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem lub kopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,

3)    dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy lub kopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,

4)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5)    inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),

6)    informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

7)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

8)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na to stanowisko.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” – osobiście lub pocztą w terminie 10 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na BIP, tj.  do dnia 15 czerwca 2020 r. (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu) pod adresem:

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 20 dni od daty  opublikowania ogłoszenia; miejsce: siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego kandydaci mogą uzyskać na wniosek złożony do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel.81 478-13-13  (godz. pracy Urzędu 7:30-15:30) lub na adres: [email protected]

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments