Znamy porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta Zamość

0
1082

W najbliższy poniedziałek, 25 lutego w zamojskim Ratuszu odbędzie się V sesja Rady Miasta Zamość VIII kadencji. Posiedzenie rozpocznie się jak zawsze o godz. 13. O czym będą debatować Radni?

W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące m.in. przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w Mieście Zamość za 2018 rok, przyjęcia Planu Zarządzania Dobrem Światowego Dziedzictwa Stare Miasto w Zamościu czy ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Zamość.

Plan sesji publikujemy poniżej.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w Mieście Zamość za 2018 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zamość z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
9. Przyjęcie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście Zamość z uwzględnieniem działalności Policji i Straży Miejskiej w 2018 roku oraz zamierzenia na 2019 rok.
10. Przyjęcie informacji z realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Mieszkańców oraz przez Zarządy Osiedli za okres kadencji 2015-2018.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zamość na rok 2019,
2/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
3/ przyjęcia Planu Zarządzania Dobrem Światowego Dziedzictwa Stare Miasto w Zamościu,
4/ określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.,
5/ przyjęcia „Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2019-2020”,
6/ ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Zamość,
7/ utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych,
8/ zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu na lata 2019-2022,
9/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
13. Zapytania i wolne wnioski radnych.
14. Informacje bieżące.
15. Zamknięcie obrad.

Poprzedni artykułMniej osób bezdomnych w Zamościu
Następny artykułJózefów: 76. rocznica zamordowania rodziny “Wira” [PROGRAM UROCZYSTOŚCI]
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments