W poniedziałek ostatnia przed wyborami Sesja Rady Miasta. Może być gorąco!

0
593
Fot. archiwum NKZ

W najbliższy poniedziałek, 1 października w sali Consulatus w zamojskim Ratuszu odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się jak zawsze o godz. 13. O czym będą debatować Radni? Publikujemy porządek obrad. 

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XLIV sesji Rady Miasta.
4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5.Sprawy samorządu mieszkańców.
6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
8.Opinia Komisji: Samorządu i Porządku Publicznego; Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta; Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego, Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia, Rewizyjnej do pkt.7 i dyskusja nad pkt 7.
9.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
10.Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2019.
11.Opinia Komisji: Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia do pkt.10 i dyskusja nad pkt 10.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2019.
13.Informacja dotycząca przygotowania dróg na terenie miasta Zamość do sezonu zimowego 2018/2019.
14.Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego do pkt 13 i dyskusja nad pkt 13.
15.Przyjęcie Informacji dotyczącej przygotowania dróg na terenie miasta Zamość do sezonu zimowego 2018/2019.
16.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
17.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany Uchwały Nr XLII/529/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zamość w roku 2018,
2/ zatwierdzenia projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja- krokiem w stronę pracy edycja V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP,
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Zamość na stałe obwody głosowania,
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Zamość na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu,
5/ nadania nazwy rondu na osiedlu Jana Zamoyskiego w Zamościu,
6/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy wieloletniej dzierżawy części nieruchomości,
7/ szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych,
8/ oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,
9/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie efektów nakładów finansowych poniesionych na budowę przejazdu kolejowo- drogowego w km 11+500 linii 72 Zawada- Hrubieszów Miasto w ciągu nowo wybudowanej drogi pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prostą w Zamościu,
10/zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
11/zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
18.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
19.Zapytania i wolne wnioski radnych.
20.Informacje bieżące.
21.Zamknięcie obrad.

Sesje są otwarte dla każdego mieszkańca. Zamościanie mogą też aktywnie brać udział w posiedzeniach i zabierać głos w przewidzianym do tego trybie.

 

Poprzedni artykułZamość: Odsłonięcie muralu Bitwy pod Osuchami oraz koncert Jana Pietrzaka
Następny artykułZamość: Cieplej w blokach. Rusza sezon grzewczy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments