Zamość: Odsłonią tablicę ku czci prof. Michała Pieszki

0
763
GAIA

Kamienna tablica poświęcona zasłużonemu dla Zamościa prof. Michałowi Pieszce zawiśnie na ścianie kamienicy przy ul. Staszica 31. Uroczystość odsłonięcia tablicy odbędzie się w najbliższy piątek, 7 września 2018 roku o godz. 16.30.

Michał Marian Pieszko był założycielem zamojskiego Oddziału PTK – PTTK – autorem pierwszego przewodnika krajoznawczego po Zamościu i okolicy, wychowawcą wielu pokoleń zamojskich turystów i młodzieży gimnazjalnej.

Tablica pamiątkowa została ufundowana przez Miasto Zamość i Oddział PTTK w Zamościu według pomysłu zamojskich przewodników PTTK  Renaty Agnieszki Linek i Krzysztofa Hałona.

Tablica została wyrzeźbiona przez pana Jana Pastuszka z Józefowa w kamieniu józefowskim. Tekst na tablicy opracował p. Piotr Linek. Tablica będzie umieszczona obok portalu na Kamienicy Turobińskiej (ul. Staszica 31).

Po uroczystości odbędzie się wręczenie legitymacji przewodnika turystycznego PTTK nowym przewodnikom oraz wieczór wspomnień poświęcony prof. Michałowi Pieszce.

Uroczystość wpisuje się w cykl imprez Oddziału PTTK w Zamościu obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W dniu następnym w sobotę odbędzie się Sesja Krajoznawcza p.t. „Roztoczańskie drogi do Niepodległości”.

MICHAŁ MARIAN PIESZKO                                                        

Nauczyciel, miłośnik regionu: kolekcjoner: geograf – tropiciel skarbów przyrody, krajoznawca; historyk – badacz i entuzjasta dziejów Zamościa; bibliofil, działacz społeczny.

Urodził się we Lwowie 29 czerwca 1890 r. Studia akademickie odbywał w latach 1910 — 1916 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Studiował geografię u prof. Romera i historię u prof. Dembińskiego. W roku 1917 podjął pra cę nauczyciela geografii i historii w Gimnazjum w Zamościu. W okresie okupacji brał czynny udział w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu ponownie przystąpił do pracy w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu – aż do roku 1966.
W latach 1954 – 1958 piastował funkcję zastępcy dyrektora. Uczniowie nazywali go Marszałkiem. Wyróżniał się aktywnością, głęboką wiedzą i szerokim zakresem zainteresowań.  Wychowawca kilku pokoleń. Wywierał duży wpływ na młodzież, był niezwykle wśród niej popularny i cieszył się dużym jej uznaniem.

Za działalność pedagogiczną był odznaczony:
„Srebrnym Waw rzynem Akademickim”  w 1936 r.
„Srebrnym Medalem za „Długoletnią Służbę”  w 1938 r. „Złotym Krzyżem Zasługi”  w  1956 r. „Krzyżem Kawa lerskim Orderu Odrodzenia Polski” w 1966 r.

Jako geograf – geolog, na długo przed systematycznymi badaniami, sygnalizował występowanie na Lubelszczyźnie złóż węgla kamiennego, ropy naftowej i wód mineralnych. Zgromadził pokaźny zbiór geologiczny. Główne bogactwo tej kolekcji stanowią odnalezione na terenie pałacu w Klemensowie, cenne szczątki zbiorów geologicznych – około 900 okazów –  zebranych osobiście przez Sta nisława Staszica.
Był współtwórcą ruchu krajoznawczego i przewodnickiego w Zamościu. Wchodził w skład zawiązanego w roku 1918 tymczasowego zarządu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który postanowił przede wszystkim zająć się założeniem Muzeum.
Poważną część zbiorów, a szczególnie bezcenne zabytki archeologiczne Muzeum Za mojskie  zawdzięcza wszechstronnej pasji kolekcjonerskiej Michała Pieszki.

Dziełem jego pióra jest pierwszy „Przewodnik po Zamościu i okolicy”, przekazany bez honorarium autorskiego – Oddziałowi PTK w Zamościu i staraniem tegoż opublikowany.

Aktywnie uczestniczył w tworzeniu  fundamentów przewodnictwa turystycznego na terenie miasta Zamościa.

Za działalność krajoznawczą został odznaczony „Złotą Odznaką PTTK” w1956 r. Jego zdjęcie znajduje się w sali posiedzeń Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

Wielki entuzjasta i miłośnik Zamościa. Najwięcej wysiłku po święcił dociekaniom badawczym.
Spuścizna publikacyjna obejmuje:
przewodniki, szkice popularne – i okolicznościowe artykuły.
Duże zasługi położył na niwie społecznej.
Bezpośrednio po przy byciu do Zamościa w 1917 r. — tworzył ruch harcerski. W 1920 roku  zmobilizował 127 harcerzy do służby w Armii Polskiej. Był jednym z inicjatorów umieszczenia nad Tanwią kamienia z tablica upamiętniającą przejście przez kordon graniczny do Galicji Józefa Piłsudskiego w czerwcu 1901 r.
Był jednym z członków założycieli Koła Miłośników Książki.
Współpracował z lokalnymi pismami: „Kroniką Powiatu Zamojskiego”,„Ziemią Za mojską”,
„Słowem Zamojskim”, „Teką Zamojską”.

W zakresie bibliofilstwa współpracował z dr Zygmuntem Klukowskim
i Bolesławem Leśmianem. Wniósł duży wkład do dorobku kulturalnego Zamościa w okresie międzywojennym. Zmarł w Zamościu 29 grudnia 1969 roku.
Dorobek swojego życia: bibliotekę, zbiory, rękopisy prac przekazał testamentem Muzeum Ziemi Zamojskiej.

Jest patronem Klubu Turystyczno-Krajoznawczego przy Oddziale PTTK w Zamościu. Klub skupia: przewodników terenowych PTTK, przodowników turystyki pieszej, kolarzy, znakarzy
Członkowie Klubu opiekują się jego grobem na cmentarzu parafialnym w Zamościu i kontynuują rozpoczęte przez Niego dzieło.

Nota biograficzna opracowana przez PTTK Oddział w Zamościu na podstawie fragmentów pracy Kazimierza Kowalczyka regionalisty zamojskiego.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments