O czym na najbliższej sesji Rady Miasta?

0
593
fot. K. Chmiel - Światłoczuły.pl
GAIA

30 października 2017 r. (poniedziałek) w sali Consulatus w zamojskim Ratuszu odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się jak zawsze o godz. 13. O czym będą debatować  Radni? Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta.

4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5.Sprawy samorządu mieszkańców.

6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7.Informacja dotycząca przygotowania dróg na terenie miasta Zamość do sezonu zimowego
2017/2018.

8. Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego do pkt 7 i dyskusja nad pkt 7.

9. Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania dróg na terenie miasta Zamość do sezonu
zimowego 2017/2018.

10.Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za III kwartał 2017 r.

11. Program współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

12. Opinia Komisji: Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia; Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki  i Promocji Miasta; Samorządu i Porządku Publicznego, Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rewizyjnej do pkt 11 i dyskusja nad pkt 11.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Zamość z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

14.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Z-cę Prezydenta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

15.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ lokalizacji kasyna gry w Zamościu,

2/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, uchwalonego uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 z późniejszymi zmianami,

3/ zmieniająca uchwałę Nr XIII/163/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

4/ aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017 – 2023,

5/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
6 / zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

17. Zapytania i wolne wnioski radnych.

18. Informacje bieżące.

19. Zamknięcie obrad.

Sesje są otwarte dla każdego mieszkańca. Zamościanie mogą też aktywnie brać udział w posiedzeniach i zabierać głos w przewidzianym do tego trybie.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments