Zamość: Na sesji radni zdecydują o lokalizacji kasyna oraz likwidacji straży miejskiej

3
976
fot. K. Chmiel - Światłoczuły.pl

Już w najbliższy poniedziałek, 25 września 2017 r. o godz. 13 w zamojskim Ratuszu odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Zamość VII kadencji. Czym zajmować będą się radni? Podejmą uchwały w sprawie m. in.: lokalizacji kasyna gry w Zamościu oraz likwidacji jednostki budżetowej pn. Straż Miejska Gminy Miejskiej Zamość.

Poniżej publikujemy pełny porządek obrad.

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.

4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5.Sprawy samorządu mieszkańców.

6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.

8. Opinia Komisji: Samorządu i Porządku Publicznego; Oświaty, Kultury, Sportu,

Turystyki i Promocji Miasta; Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego, Rodziny,

Opieki Społecznej i Zdrowia, Rewizyjnej do pkt.7 i dyskusja nad pkt 7.
9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.

10. Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2018 r.

11. Opinia Komisji: Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia, Budżetu, Infrastruktury i Mienia
Komunalnego, do pkt.10 i dyskusja nad pkt 10.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok
2018.

13.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ lokalizacji kasyna gry w Zamościu,
2/ likwidacji jednostki budżetowej pn. Straż Miejska Gminy Miejskiej Zamość,

3/ zmiany uchwały nr XXVII/329/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,

4/ uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Zamość,

5/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, uchwalonego
uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 roku

z późniejszymi zmianami,

6/ podziału Miasta Zamość na stałe obwody głosowania,

7/ podziału Miasta Zamość na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu,

8/zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach
administracyjnych Miasta Zamość,

9/określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji
Zabytków, położonych na terenie gminy miejskiej Zamość nie stanowiących jej własności,

10/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
11/ zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

15. Zapytania i wolne wnioski radnych.

16. Informacje bieżące.

17. Zamknięcie obrad.

3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo

w poniedziałek jest 25 😉 pozdrawiam

Anonimowo

Zamknąć całkiem yes kasyn. Wypuszczają tam dzieci poniżej 18 roku życia a później dziecko okrada rodziców aby grać dalej kilka razy napotkałem taki pezypadek

Anonimowo

Likwidować Straż Miejską – ale pomysły. Radni powinni być społeczni bez wynagrodzenia.