WAŻNA INFORMACJA! Co powinni zrobić mieszkańcy ulic, których nazwy zmieniono?

0
593
GAIA

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744) Rada Miasta Zamość w dniach 29 maja i 26 czerwca 2017 r. podjęła uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic. Uchwały zostały opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 22 czerwca i 6 lipca br. i już obowiązują.

Wykaz nazw ulic, które zostały zmienione:

  1. Mariana Buczka na Rodziny Kowerskich (Uchwała Nr XXX/381/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 29 maja 2017 r.),
  2. gen. Grzegorza Korczyńskiego na Świętego Brata Alberta (Uchwała Nr XXXI/ 393/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2017 r.),
  3. Kapitana Leszczowa na Leszczową (Uchwała Nr XXXI/394/2017 Rady Miasta Zamość      z dnia 26 czerwca 2017 r.),
  4. Małgorzaty Fornalskiej na Franciszka Fornalskiego (Uchwała Nr XXXI/ 395/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2017 r.),
  5. Armii Ludowej na Generała Franciszka Kleeberga (Uchwała Nr XXXI/ 396/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2017 r.),
  6. Zygmunta Berlinga na Małą (Uchwała Nr XXXI/397/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2017 r.),
  7. Janka Krasickiego na Generała Stanisława Maczka (Uchwała Nr XXXI/397/ 2017 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2017 r.).

 

Zgodnie z art. 5 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej:

  1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia       w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie powołanej ustawy są wolne od opłat.
  2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, co oznacza, że nie ma konieczności ich wymiany do czasu upływu terminu ważności.

W związku ze zmianą nazw ulic ich mieszkańcy powinni powiadomić następujące podmioty:

– Urząd Skarbowy w Zamościu (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej),

– Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą),

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych (osoby pobierające świadczenia),

– banki,

– KRS (osoby prawne),

dostawców mediów,

operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej,

dostawców internetu, telewizji kablowej itp.

Dodatkowo mieszkańcy powinni przekazać zaktualizowane dane podmiotom, z którymi mają zawarte umowy i obowiązek taki z umów tych wynika. O zmianie nazwy ulicy powinno się także powiadomić pracodawcę oraz sądy i inne organy, przed którymi toczą się postępowania, w których mieszkaniec jest stroną (uczestnikiem).

W związku z dokonaną zmianą nazw ulic Prezydent Miasta Zamość zwraca się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców budynków położonych przy ulicach objętych zmianami o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian).

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments