Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów

0
1347

W Bursie Międzyszkolnej Nr 2 po raz trzeci odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów pt.: Bursa i Internat szansą na lepszą edukację.

Honorowym Patronatem objęli Konferencję : Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Zamość.

Celem konferencji jest wzmocnienie i budowanie roli burs i internatów w środowisku lokalnym, podnoszenie poziomu jakości i efektywności współpracy z rodzicami, integrowanie środowiska burs i internatów, podnoszenie jakości pracy. Jest także okazją do kolejnego spotkania specjalistów z dziedziny pedagogiki oraz wymiany doświadczeń i pomysłów.

Po raz trzecie licznie uczestniczyli w Konferencji przedstawiciele władz samorządowych oświatowych województwa i miasta Zamościa oraz dyrektorzy i nauczyciele burs i internatów z całej Polski jak też dyrektorzy zamojskich szkół i placówek.

Konferencję otworzył Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu Waldemar Leszczyński, pomysłodawca i organizator spotkania.

W pierwszym wystąpieniu pan Jan Skutnik zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Lubelskiego Kuratora Oświaty przedstawił i omówił „Aspekty prawne współpracy bursy z rodzicami wychowanków w świetle przepisów prawa.”

Prezentacja obejmowała wybrane akty prawne, zadania placówki w kontekście współpracy z rodzicami wychowanków. Istotną spraw jest brak rad rodziców w tego typu placówkach, dlatego współpraca musi mieć silne podstawy dla dobra dziecka w czasie jego przebywania poza miejscem stałego zamieszkania. Niezbędna jest w świetle prawa wymiana informacji pomiędzy placówką a rodzicami wychowanków. Ważną rolę pełnią rodzice już w procesie rekrutacyjnym, gdy ich niepełnoletnie dzieci nie mogą podejmować czynności prawnych. Z przeprowadzonych przez NIK najnowszych badań wynika, że dobrą praktyką w bursach i internatach jest współpraca z rodzicami dzieci przewlekle chorych. Przepisy prawne są rozproszone w różnych aktach, gdy tymczasem w placówce typu bursa czy internat ich wachlarz jest bardzo szeroki i wykracza o wiele dalej niż tylko przepisy oświatowe. Jedną z najważniejszych spraw jest uzyskiwanie od rodzica zgody na każde działanie dotyczące ich dziecka, bez wyjątku. Rodzice muszą bezwzględnie wiedzieć, jakie działania są stosowane względem ich dzieci, gdzie się znajdują, w jakich zajęciach uczestniczą. Należy o tym pamiętać, ponieważ niepoinformowany rodzic ma prawo zastosować konsekwencje prawne wobec nauczycieli – wychowawców i placówki. Należy także zawsze i w każdej sprawie, dla dobra dziecka i rodzica, przekazywać sprawy trudne organom ścigania.

 

W kolejnym wystąpieniu dr Piotr Kwiatkowski z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie wygłosił wykład na temat „Współpracy burs i internatów z rodzicami w kontekście wyzwań współczesnej edukacji”. Pierwszą pytanie jakie należy postawić, by poznać wychowanka, dotyczy tego skąd wychowanek pochodzi, z jakiej rodziny. Nie zawsze bowiem rodzina jest „tradycyjna”, pełna, funkcjonalna. Czasami pozory bardzo mylą i to co wydaje się formalnie poprawne, jest w wielu wypadkach bardzo skomplikowane. Wychowankowie często nie chcą mówić o swoich rodzinach, co może być sygnałem, że rodzina przeżywa wewnętrzy kryzys lub inne problemy, co przekłada się na dzieci, one natomiast nie potrafią prawidłowo funkcjonować poza domem. Stąd wiele problemów wychowawczych w placówkach zwłaszcza w sytuacji, gdy kontaktujemy się z rodzicami. Możemy wyróżnić rożne typy rodziców od tych „zwyczajnych”, przez nadmiernie kontrolujących do takich, którzy nie radzą sobie z wychowaniem własnych dzieci lecz wymagają tego od placówki w której ich dzieci przebywają. Także dzieci są obecnie trudne w wychowaniu, bardzo podatne na psychomanipulację, co wymaga od rodziców i nauczycieli coraz większych umiejętności wychowawczych, wiedzy a przede wszystkim konsekwencji w przekazywaniu wartości i budowaniu właściwych autorytetów. Wykład zakończył się stwierdzeniem, że bardzo potrzebna jest pedagogizacja nie tylko wychowanków ale także ich rodziców.

Po przerwie kawowej o zasadach skutecznej komunikacji z rodzicami mówiła pani Maria Dyrda z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu. Dyrektor Waldemar Leszczyński wprowadził w temat „Prezentacja wybranych aspektów współpracy bursy i internatu z rodzicami, wymiana doświadczeń, pomysłów, praktyk, problemów”. Przedstawił także wyniki ewaluacji wewnętrznej w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu. Następnie uczestnicy wymieniali poglądy i doświadczenia. O współpracy burs i rodziców zabrała głos Pani Dyrektor Laura Filipiak z Bursy Szkolnej Nr 2 w Poznaniu, Pani Dyrektor Hanna Przybylska z Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie Stefan Procyk.

W wielu wypowiedziach podkreślano, jak ważne, także w relacjach z rodzicami, jest nieustanne podnoszenie jakości pracy w bursach i internatach, które nie są już „przechowalniami” i „noclegowniami”. Młodzież rozwija w nich pasje i zainteresowania. Wyjątkowo bogata oferta edukacyjna daje wychowankom możliwość bezpłatnego uczestniczenia i korzystania z licznych kół językowych, sekcji sportowych czy hobbystycznych. Kadra nauczycieli – wychowawców wspiera wychowanków w nauce i dba o ich potrzeby oraz pomaga wyrównywać możliwości edukacyjne stwarzając w swoich placówkach optymalne warunki do nauki. Wszystkie to pozytywnie wpływa na relacje z rodzicami, których dzieci chętnie wracają do bursy a rodzice mają pewność, że ich dzieciom zostały zapewnione optymalne warunki rozwoju i bezpieczeństwo.

Konferencje zainicjowane w zamojskiej bursie są okazją do spotkania ze specjalistami z dziedziny pedagogiki i psychologii i wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów. Duże zainteresowanie konferencją świadczy o rosnącej roli burs i internatów w procesie edukacji i wychowania młodych. Światopogląd ulega zasadniczej zmianie, dzięki właśnie takim spotkaniom, jak te w zamojskiej Bursie Międzyszkolnej Nr 2, które budują trwałą i efektywną współpracę oraz zawiązują przyjaźnie między placówkami w całym kraju. Należy wciąż szukać swojego miejsca i kształtować rzeczywistość przyjazną dla nauczycieli-wychowawców, wychowanków oraz rodziców.

Po zakończeniu konferencji zaproszono wszystkich uczestników na wspólny posiłek oraz do zapoznania się z materiałami, publikacjami placówki, wystawami. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość rozmów z wychowankami oraz kadrą placówki. Wnioski z konferencji zostaną przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Patronem medialnym wydrzenia był m. in. Nowy Kurier Zamojski

 

 

Poprzedni artykułMuzyka Filmowa i Orkiestra Symfoniczna, dzisiaj na Rynku Wielkim
Następny artykuł100 lat harcerstwa w Zamościu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments