Kwietniowa sesja Rady Miasta już w poniedziałek. Nad czym debatować będą radni?

0
729

Już w najbliższy poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. w zamojskim Ratuszu odbędzie się XXIX sesja Rady Miasta Zamość VII kadencji. Zobaczcie jakimi sprawami zajmą się Radni. Publikujemy porządek obrad.
1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.

4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5.Sprawy samorządu mieszkańców.

6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Zamość w 2016 r.

8.Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego oraz Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia do pkt 7 i dyskusja nad pkt 7.

9. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Zamość w 2016 r.”

10. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście Zamość.

11. Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia do pkt 10 i dyskusja nad pkt 10.

12. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście Zamość.

13.Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za I kwartał 2017 r.
14.Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rewizyjnej do pkt 13 i dyskusja nad pkt 13.

15.Przyjęcie sprawozdania ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za I kwartał 2017 r.

16. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/nadania nazwy skwerowi położonemu na osiedlu Stare Miasto w Zamościu,

2/zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,

3/zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,

4/zmiany uchwały nr XXV/306/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

5/ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu,

6/emisji obligacji,

7/zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

8/zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

17. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

18. Zapytania i wolne wnioski radnych.

19. Informacje bieżące.

20. Zamknięcie obrad.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments