Uchwała w sprawie Herbu Zamościa weszła w życie

0
1039

Spór o Uchwałę “herbową” (pisaliśmy o niej tutaj)został ostatecznie zakończony. Zarzuty jej przeciwników okazały się bezzasadne. Wojewoda Lubelski w dniu 28 października 2016r. opublikował uchwałę NR XXII/274/2016 z dnia 26 września 2016r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, tym samym uznając ją za zgodną z prawem.

Publikujemy treść uchwały:

 

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz. 4174

UCHWAŁA NR XXII/274/2016 RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z2016r.poz.446zpóźn.zm.)wzwiązkuzart.6ust.1i art.2ust.2ustawyzdnia21grudnia1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), oraz § 3 Statutu Miasta Zamość z dnia 26 kwietnia 2012 r. i załącznika do uchwały Nr XVIII/186/2012 Rady Miejskiej w Zamościu.

Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Herb Miasta określa § 3 Statutu Miasta Zamość.

2. Herb Miasta Zamość może być używany w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorem graficznym zatwierdzonym uchwałą Nr XVIII/120/1995 r. Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie herbu.

3. Dopuszcza się używanie herbu Miasta Zamość w formie niebarwnej grafiki.

§ 2. 1. Herb Miasta Zamość stanowi własność Miasta i podlega ochronie jako dobro osobiste Miasta.

2.Herb Miasta Zamość jest zewnętrznym znakiem reprezentacyjnym miasta i może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów władzy. Herb Miasta Zamość posiada trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej symbolizującej więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną z miastem.

3. Traktując używanie herbu jako jedną z form promocji Miasta Zamość, przyjmuje się jako zasadę nieodpłatne wykorzystywanie go przez zainteresowane podmioty.

§ 3. 1. Prawo do nieodpłatnego używania herbu Miasta przysługuje na mocy niniejszej uchwały:

a) organom Miasta,
b) jednostkom organizacyjnym Miasta do celów związanych z realizacją zadań statutowych, c) miejskim służbom, inspekcjom i strażom,
d) pracownikom samorządu terytorialnego w ramach wypełniania obowiązków służbowych, e) radnym w sprawach związanych ze sprawowaniem mandatu.
f) przewodniczącym zarządów osiedli

2. Akceptację na nieodpłatne używanie herbu Miasta Zamość w celach niekomercyjnych mogą uzyskać także instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta Zamość oraz działalność związaną z promocją Miasta.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4174

3. Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu i rozpowszechnianie wizerunku herbu Zamościa, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania i adres siedziby podmiotu ubiegającego się o korzystanie z herbu;

b) rodzaj prowadzonej działalności; c) cel i zakres używania herbu;
d) miejsce umieszczania herbu;
e) okres używania herbu;

f) graficzną prezentację przedmiotu – wyrobu lub publikacji – z wkomponowanym herbem; g) podpis osoby ubiegającej się o zgodę.

4. Prezydent Miasta Zamość w zezwoleniu na używanie herbu określa czas używania oraz miejsce jego umieszczenia, może wskazywać przy tym warunki i wprowadzać ograniczenia w korzystaniu z herbu.

5. Prezydent Miasta Zamość może cofnąć lub zawiesić wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot uprawniony naraża prestiż lub interes Miasta Zamościa na szkodę albo nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona lub używa wizerunku herbu niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Udzielona zgoda wygasa w przypadkach:

1) upływu okresu, na który została udzielona;

2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z wizerunku herbu;

3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana;

4) przeniesienia prawa do używania herbu bez zgody Prezydenta Miasta Zamość;

5) wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli takiego prawa udzielono zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej”

§ 4. 1. Herb Miasta może być umieszczany:

a) na budynkach stanowiących siedzibę organów Miasta Zamość i Urzędu Miasta Zamość,

b)w sali obrad Rady Miasta i pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Miasta,

c) na pieczątkach, emblematach, drukach urzędowych, blankietach korespondencyjnych, wizytówkach organów Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,

d) na miejskich budynkach użyteczności publicznej,

e) w publikacjach (w tym zaproszeniach) wydawanych przez Prezydenta Miasta Zamość oraz pod jego patronatem,

f) na sztandarach instytucji i miejskich jednostek organizacyjnych,
g) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta i jednostek podległych, h) na materiałach i wydawnictwach promocyjnych Miasta,
i) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez organy Miasta,
j) podczas wydarzeń, które otrzymały Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Zamość,
k) w innych miejscach za zgodą Prezydenta Miasta Zamość.

2. Zabrania się używania herbu Miasta Zamość dla działalności sprzecznej z prawem i zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

3. Prezydent Miasta Zamość może zakazać używania herbu, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb Miasta w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Miasta Zamość na szkodę.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4174

§ 5. 1. Herb Miasta Zamość nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych prowadzonych przez komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów niezależnych.

§ 6. 1. Prezydent Miasta Zamość prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyrażono zgodę na używanie wizerunku herbu.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Jan Wojciech Matwiejczuk

 

Poprzedni artykułOtwarcie wystawy “Bardejov – światowe dziedzictwo UNESCO”
Następny artykułBiżuteria “OdDam” na cel charytatywny
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments