Dotacje dla Osób Niepełnosprawnych

0
1142

„Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych

Zamość kolejny rok przystępuje do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Pieniądze na realizację tego zadania pochodzą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Realizacją programu zajmuje się  Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Program realizowany będzie w dwóch modułach: moduł I -dofinansowania, moduł II – Student.

Moduł I stanowią środki, które pomogą sfinansować określone zadania. Środki z programu mogą zostać przeznaczone na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób niepełnosprawnych, a także na uzyskanie prawa jazdy kategorii B, – dla osób niepełnosprawnych. Dozwolony jest także zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu
wzroku w stopniu znacznym oraz  dla osób z dysfunkcją obu kończyn
górnych oraz sfinansowanie szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. MCPR przyzna również dofinansowanie na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszających się za pomocą wózka o napędzie
elektrycznym. Możliwy jest też zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, a także związane z tym utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w
której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. W przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, osoba niepełnosprawna również może uzyskać dofinansowanie w ramach „Aktywnego samorządu”.

Wnioski na cele w ramach Modułu I będą przyjmowane od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2016 roku.

Drugim filarem programu jest Moduł II (Student). Jest to pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie
stacjonarnym/dziennym/niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym/eksternistycznymw
tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a także pobiera naukę w szkole: wyższej,  szkole policealnej, kolegium, lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu oraz aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wnioski na dofinansowanie w ramach Modułu II będą przyjmowane od 1 marca do 30 marca, a później w drugim cyklu naboru od 1 września do 10 października 2016.

W 2016 roku preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które studiują lub są zatrudnione oraz wnioski o dofinansowanie zakupu i protezy kończyny.

Niepełnosprawni mieszkańcy Zamościa mogą składać wnioski oraz uzyskać więcej informacji w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Partyzantów 3, pok 305 lub telefonicznie: 84 677 66 68)

cag.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments